Thông báo
- Thông báo v/v hướng dẫn đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố năm 2022

Đế phục vụ công tác xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ (KH&CN), đổi mới sáng tạo (ĐMST) năm 2022 của Thành phố Hà Nội theo đúng các quy định của Luật Khoa học và công nghệ, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công, các văn bản hướng dẫn dưới luật đã có hiệu lực; căn cứ vào nội dung văn bản số 718/BKHCN-KHTC ngày 31/3/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và dự toán ngân sách KH&CN năm 2022, vãn bản số 3464/VP-KGVX ngày 19/4/2021 của Văn phòng UBND Thành phố; Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội hướng dẫn đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố năm 2022 như sau: [Tải về]