- Mẫu kiểm tra - báo cáo tiến độ đề tài năm học 2020-2021

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày.....tháng.....năm 2021

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

NCKH/SKKN CẤP CƠ SỞ NĂM HỌC 2020 - 2021 

1. Tên đề tài/SKKN:.......................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

2. Tên chủ nhiệm đề tài/SKKN:.....................................................................

........................................................................................................................

3. Các cán bộ tham gia thực hiện đề tài/SKKN (có minh chứng rõ ràng nội dung tham gia):

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

.................................................................................................................................

4. Theo Hợp đồng NCKH/SKKN số:          ký ngày      /      /         giữa  Hiệu trưởng và chủ nhiệm đề tài  

5. Tổng kinh phí được cấp:.............................................................................

(Bằng chữ)......................................................................................................

6. Các nội dung và sản phẩm đã đạt được theo thuyết minh đề tài/SKKN đã được duyệt (ghi chi tiết, cụ thể từng nội dung và sản phẩm):

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

7. Các nội dung chưa hoàn thành, giải trình lý do và dự kiến thời gian hoàn thành:      

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

.................... .................................................................................................................................

8. Tình hình sử dụng kinh phí:(hóa đơn, hợp đồng, giấy biên nhận... kèm theo)

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

.................... .................................................................................................................................

9. Kết luận – kiến nghị của chủ nhiệm đề tài/SKKN:.....................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

10. Cam kết của chủ nhiệm đề tài/SKKN:.....................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI NCKH/SKNN

 

 

 

 

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       


Hà Nội, ngày.....tháng.....năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM TRA KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

NCKH/SKKN CẤP CƠ SỞ NĂM HỌC 2020   - 2021

1. Tên đề tài NCKH/SKKN:...........................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

2. Tên chủ nhiệm đề tài NCKH/SKKN:.........................................................

........................................................................................................................

3. Các cán bộ tham gia thực hiện đề tài NCKH/SKKN (có minh chứng rõ ràng nội dung tham gia):

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

...........................................................................................................................................

4. Theo Hợp đồng NCKH/SKKN số:          ký ngày      /      /         giữa  Hiệu trưởng và chủ nhiệm đề tài  

5. Tổng kinh phí được cấp:.............................................................................

(Bằng chữ)......................................................................................................

6. Các nội dung và sản phẩm đã đạt được (ghi chi tiết, cụ thể từng nội dung và sản phẩm):

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

7. Các nội dung chưa hoàn thành, giải trình lý do và dự kiến thời gian hoàn thành:      

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 8. Các kiến nghị của chủ nhiệm đề tài:..............................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

9. Cam kết của chủ nhiệm đề tài:...................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

10. Kết luận của ban kiểm tra tiến độ đề tài:

..........................................................................................................................

XÁC NHẬN CỦA BAN KIỂM TRA

TIẾN ĐỘ ĐỀ TÀINCKH/SKKN

CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI

NCKH/SKKN

[Tài về mẫu đề tài]