Nghiên cứu khoa học

- Mẫu kiểm tra - báo cáo tiến độ đề tài năm học 2020-2021

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày.....tháng.....năm 2021

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

NCKH/SKKN CẤP CƠ SỞ NĂM HỌC 2020 - 2021 

1. Tên đề tài/SKKN:.......................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

2. Tên chủ nhiệm đề tài/SKKN:.....................................................................

........................................................................................................................

3. Các cán bộ tham gia thực hiện đề tài/SKKN (có minh chứng rõ ràng nội dung tham gia):

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

.................................................................................................................................

4. Theo Hợp đồng NCKH/SKKN số:          ký ngày      /      /         giữa  Hiệu trưởng và chủ nhiệm đề tài  

5. Tổng kinh phí được cấp:.............................................................................

(Bằng chữ)......................................................................................................

6. Các nội dung và sản phẩm đã đạt được theo thuyết minh đề tài/SKKN đã được duyệt (ghi chi tiết, cụ thể từng nội dung và sản phẩm):

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

7. Các nội dung chưa hoàn thành, giải trình lý do và dự kiến thời gian hoàn thành:      

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

.................... .................................................................................................................................

8. Tình hình sử dụng kinh phí:(hóa đơn, hợp đồng, giấy biên nhận... kèm theo)

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

.................... .................................................................................................................................

9. Kết luận – kiến nghị của chủ nhiệm đề tài/SKKN:.....................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

10. Cam kết của chủ nhiệm đề tài/SKKN:.....................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI NCKH/SKNN

 

 

 

 

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       


Hà Nội, ngày.....tháng.....năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM TRA KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

NCKH/SKKN CẤP CƠ SỞ NĂM HỌC 2020   - 2021

1. Tên đề tài NCKH/SKKN:...........................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

2. Tên chủ nhiệm đề tài NCKH/SKKN:.........................................................

........................................................................................................................

3. Các cán bộ tham gia thực hiện đề tài NCKH/SKKN (có minh chứng rõ ràng nội dung tham gia):

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

...........................................................................................................................................

4. Theo Hợp đồng NCKH/SKKN số:          ký ngày      /      /         giữa  Hiệu trưởng và chủ nhiệm đề tài  

5. Tổng kinh phí được cấp:.............................................................................

(Bằng chữ)......................................................................................................

6. Các nội dung và sản phẩm đã đạt được (ghi chi tiết, cụ thể từng nội dung và sản phẩm):

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

7. Các nội dung chưa hoàn thành, giải trình lý do và dự kiến thời gian hoàn thành:      

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 8. Các kiến nghị của chủ nhiệm đề tài:..............................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

9. Cam kết của chủ nhiệm đề tài:...................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

10. Kết luận của ban kiểm tra tiến độ đề tài:

..........................................................................................................................

XÁC NHẬN CỦA BAN KIỂM TRA

TIẾN ĐỘ ĐỀ TÀINCKH/SKKN

CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI

NCKH/SKKN

[Tài về mẫu đề tài]

Thời khóa biểu các lớp học, phòng học, giáo viên và thời khóa biểu chung toàn trương

Thời gian. Nội dung. Thành phần. Địa điểm. Phân công. chuẩn bị. 

Nơi giao lưu kiến thức và chia sẻ tài nguyên dạy học. 

Các thông tin về các hoạt động, sự kiện nội bộ  của nhà trường 

Tuyển sinh: 0866546673
Chat Facebook
Tuyển sinh