Thông báo

- Học lại, học cải thiện
(Kích phải chuột chọn mở liên kết trong tab mới để tải file về nếu không mở trực tiếp các file Excel trên PC)
HỌC CẢI THIỆN ĐỢT 3 NĂM HỌC 2020 - 2021 
(CĐ Điều dưỡng 15; Dược sĩ 10; Hộ sinh 10; Hình ảnh 14; Xét nghiệm 14) 
1. Lịch học: TẢI VỀ (Cập nhật ngày 05.7.2021)
Lưu ý: Môn TIN HỌC học thực hành, do vậy lịch học cải thiện sẽ có khi sinh viên trở lại trường học sau dịch Covid-19
Chính trị Lớp 1 DS 10A1-10 và XN14
Lớp 2 DS 10A11-18 và Đ D 15A16-30
Lớp 3 Đ D 15A1-15
Anh văn 1 Lớp 1 CĐ 15A1-15
Lớp 2 CĐ 15A16-30; HS, XN
Cấu tạo & chức năng CTN Lớp 1 CĐ 15A1-14
Lớp 2 CĐ 15A15-30
Pháp luật Lớp 1 DS10 A1-10
Lớp 2 DS 10A11-18 và XN,HA,HS
Điều dưỡng cơ sở Lớp 1 CĐ 15A1-15
Lớp 2 CĐ 15A16-30
2. Danh sách sinh viên đã đóng tiền: (cập nhật ngày 08.7.2021)
CHÍNH TRỊ ANH VĂN 1 ANH VĂN 2 Cấu tạo & Chức năng CTN    Cấu tạo & chức năng CTN (CĐ 14A27) PLYT - Đ ĐNN
ĐD CƠ SỞ PHÁP LUẬT HÓA PHÂN TÍCH (DS+XN) SKMT-DTH TIN HỌC
HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN ĐỢT 2 NĂM HỌC 2020 - 2021
(CĐ Điều dưỡng 12, 13, 14; DS 7,8,9; Hộ sinh 7,8,9; Hình ảnh 11,12,13; Xét nghiệm 11,12,13)
1. Lịch học:  TẢI VỀ (Cập nhật ngày 23.8.2021)
2. Danh sách sinh viên đã đóng tiền:  
HỌC LẠI (cập nhật đến ngày 05.7.2021)
HỌC CẢI THIỆN (đợt 2 bổ sung) (cập nhật đến ngày 05/7/2021)
HỌC CẢI THIỆN (đã thực hiện xong)

HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN ĐỢT 1 - NĂM HỌC 2020-2021 (đã thực hiện xong)
1. Lịch học: CÁC KHÓA Đ D 13,14, D8,9, HS8, 9, HA12,13, XN12, 13: TẢI VỀ
2. Danh sách sinh viên đã đóng tiền:  HỌC LẠI    HỌC CẢI THIỆN     DS ONLINE

HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN ĐỢT 2 - NĂM HỌC 2019 - 2020 (đã thực hiện xong)
1. Lịch học: đã bổ sung lịch học 2 buổi thực hành TIN HỌC (Lớp 2) còn thiếu TẢI VỀ
2. Danh sách sv đã đóng tiền: MÔN CHUNG  HỘ SINH  XÉT NGHIỆM  ĐIỀU DƯỠNG  DƯỢC  HÌNH ẢNH