Thông báo
+ Thông báo tuyển sinh Cao đẳng chính quy năm 2022

Tải phiếu đăng ký xét tuyển

Phụ lục

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG DỰ TUYỂN CAO ĐẲNG

HỆ CHÍNH QUY NĂM 2022

1. Họ và tên thí sinh:...................................................... Giới tính: Nam ......... Nữ ............      

2. Ngày, tháng, năm sinh: ................................................................................................

3. Hộ khẩu thường trú:......................................................................................................

4. Nơi tốt nghiệp THPT hoặc tương đương: (ghi rõ tên trường và địa chỉ nơi trường đóng: xã (phường), huyện (quận),tỉnh (thành phố)

Năm lớp 10......................................................................................................................

Năm lớp 11......................................................................................................................

Năm lớp 12.....................................................................................................................

5. Trong 3 năm học THPT hoặc tương đương, học ở khu vực nào lâu hơn thì khoanh tròn vào ký hiệu của khu vực đó: KV1, KV2-NT, KV2, KV3.

6. Thuộc đối tượng ưu tiên nào thì khoanh tròn vào ký hiệu của đối tượng đó: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07

7. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương : ......................................................

8. Khi cần báo tin cho ai, theo địa chỉ nào: (Viết bằng chữ in hoa có dấu) ..............................................................................................................................

............................................................... Số điện thoại (của thí sinh).......................................

CÁC NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ

(Xếp theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới)

Ngành................................................................................................................................

Ngành................................................................................................................................

Điểm đăng ký xét tuyển (thí sinh tích dấu X vào ô trống để chọn 2 trong số 6 môn: môn Toán-Hóa học-Sinh học-Vật lý-Ngoại ngữ- Ngữ văn và ghi rõ điểm trung bình cả năm lớp 12 vào phần .........)

        Môn Toán:        ...............                                   Môn Vật lý:                ................

        Môn Hóa học: ................                                   Môn Ngoại ngữ:        ................

        Môn Sinh học: ................                                  Môn Ngữ văn:           ................

          Tôi xin cam đoan những lời khai trong bản này là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu xử lý theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

..........., ngày ..... tháng .... năm 2022
NGƯỜI ĐĂNG KÝ
 
(ký, ghi rõ họ tên)