2022-2023
Cải tiến quy trình chuẩn bị dụng cụ cho dạy- học môn thực hành điều dưỡng cơ sở 1 tại trung tâm tiền lâm sàng- trường cao đẳng Y tế Hà Nội

 TÓM TẮT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

CẢI TIẾN QUY TRÌNH CHUẨN BỊ DỤNG CỤ CHO DẠY- HỌC MÔN THỰC HÀNH ĐIỀU DƯỠNG CƠ SỞ 1 TẠI TRUNG TÂM

TIỀN LÂM SÀNG- TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI

Thời gian thực hiện:          10/2022 – 06/2023

Thành viên tham gia:          TS.Bs. Nguyễn Thanh Phong

 CN. Nguyễn Thị Phương Thanh

                                                                  CN. Nguyễn Hữu Quân

 CN. Nguyễn Phượng Ly

 CN. Nguyễn Thị Lệ Thuỷ                                                     

                                                                  SV Nguyễn Hoàng Quân

                                                                  SV Đặng Thu Phương

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Việc học thực hành tại trường chiếm một vị trí quan trọng trong dạy- học hiện nay. Thực hành tại trường giúp sinh viên hình thành các kỹ năng nghề, hình thành các năng lực tự chủ và trách nhiệm trong công việc. Từ đó, giúp sinh viên thích ứng nhanh nhất với thực hành tại các cơ sở y tế.

Trong dạy- học thực hành tại trường, việc chuẩn bị dụng cụ, phương tiện dạy- học chiếm một vị trí quan trọng. Chuẩn bị dụng cụ đầy đủ và đúng sẽ giúp giảng viên dạy học hiệu quả, tận dụng thời gian tốt nhất để rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng nghề; chuẩn bị dụng cụ cũng giúp sinh viên hình thành năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm và hoàn thành các kỹ năng được học tại phòng thực hành. Chuẩn bị dụng cụ tốt cũng giúp sinh viên thích ứng nhanh nhất với môi trường thực hành tại các cơ sở y tế khi đi thực tập.

Trung tâm Tiền lâm sàng chịu trách nhiệm chuẩn bị các dụng cụ, mô hình, các phòng thực hành cho hoạt động dạy- học thực hành tại trường với các chuyên ngành như Điều dưỡng, Dược, Xét nghiệm, Hộ sinh, Phục hồi chức năng, Chăm sóc sắc đẹp. Việc chuẩn bị dụng cụ, mô hình dạy học hiện nay chưa ứng dụng các công nghệ và hoàn toàn do các kỹ thuật viên thực hiện nên chưa phát huy được tính chủ động của sinh viên, chưa giúp sinh viên hình thành được năng lực tự chủ và trách nhiệm trong công việc. Vì vậy, để cải tiến công tác chuẩn bị dụng cụ cho quá trình dạy- học ngày càng hiệu quả, trung tâm đề xuất: Cải tiến quy trình chuẩn bị dụng cụ cho dạy- học môn Thực hành Điều dưỡng cơ sở 1 tại Trung tâm Tiền lâm sàng- trường Cao đẳng Y tế Hà Nội với mục tiêu:

  1. Xây dựng quy trình chuẩn bị dụng cụ cho dạy- học môn Thực hành Điều dưỡng cơ sở 1 tại Trung tâm Tiền lâm sàng- trường Cao đẳng Y tế Hà Nội.

  2. Đánh giá quy trình chuẩn bị dụng cụ cho dạy- học môn Thực hành Điều dưỡng cơ sở 1 tại Trung tâm Tiền lâm sàng- trường Cao đẳng Y tế Hà Nội.

2. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

2.1. Xây dựng quy trình chuẩn bị dụng cụ cho dạy- học Thực hành Điều dưỡng cơ sở 1 tại Trung tâm Tiền lâm sàng

2.1.1. Lập danh mục các dụng cụ, mô hình cho từng bài học, môn học

- Sử dụng danh sách các dụng cụ, mô hình thực hành của bộ môn đang dạy- học tại trường;

- Rà soát lại toàn bộ các dụng cụ, mô hình các bài thực hành dựa trên trên kho dụng cụ, mô hình của Trung tâm;

- Đề xuất mua sắm, sửa chữa các mô hình, dụng cụ cần thiết;

- Chốt lại cùng với các bộ môn danh mục các dụng cụ, mô hình cho từng bài học, môn học;

2.1.2. Xây dựng hệ thống mô hình, dụng cụ trực tuyến theo từng bài học, môn học

- Chụp ảnh các dụng cụ, mô hình thực hành cho từng bài học, từng môn học;

- Sắp xếp các dụng cụ, mô hình vào xe chuẩn bị dụng cụ theo đúng quy định cho từng bài học, từng môn học;

- Chụp ảnh các dụng cụ, mô hình; xe các dụng cụ, mô hình sau khi sắp xếp cho từng bài học, từng môn học;

- Đưa hình ảnh các dụng cụ, mô hình, xe chuẩn bị dụng cụ, mô hình sau khi sắp xếp lên trang web của trường, mục Trung tâm Tiền lâm sàng;

2.1.3. Xây dựng các bước đăng ký giao nhận dụng cụ, mô hình tại Trung tâm Tiền lâm sàng

- Xây dựng các bước đăng ký giao nhận mô hình, dụng cụ cho các buổi học thực hành tại Trung tâm Tiền lâm sàng

- Triển khai đến các bộ môn, sinh viên các lớp thực hiện; phối hợp với các bộ môn để phân công sinh viên xem trước dụng cụ, mô hình trước khi đến lớp.

2.1.4. Xây dựng các bước giao nhận dụng cụ, mô hình

- Xây dựng các bước giao nhận dụng cụ, mô hình tại Trung tâm

- Triển khai đến các bộ môn, sinh viên thực hiện; phồi hợp với các bộ môn trong việc phân công luân phiên sinh viên các lớp xuống nhận và chuẩn bị dụng cụ để đạt hiệu quả tốt nhất;

- Chuẩn bị và giao nhận dụng cụ theo quy trình;

2.2. Triển khai các bước chuẩn bị dụng cụ cho dạy- học Thực hành Điều dưỡng cơ sở 1 tại Trung tâm Tiền lâm sàng theo quy trình đã xây dựng

- Triển khai đúng các bước trên các lớp Điều dưỡng có thực hành tại trường các môn chuyên ngành

2.3. Đánh giá quy trình chuẩn bị dụng cụ cho dạy- Thực hành Điều dưỡng cơ sở 1 tại Trung tâm Tiền lâm sàng

2.3.1. Đối tượng

- Giảng viên dạy thực hành tại trung tâm.

- Sinh viên học thực hành tại trung tâm: 200 sinh viên Điều dưỡng khoá 17 học Thực hành Điều dưỡng cơ sở 1 tại Trung tâm Tiền lâm sàng.

2.3.2. Cỡ mẫu và cách chọn mẫu

- Giảng viên: Tất cả các giảng viên dạy thực hành tại trung tâm trong thời gian thực hiện sáng kiến kinh nghiệm: 20 giảng viên giảng dạy môn Thực hành Điều dưỡng cơ sở 1 tại Trung tâm Tiền lâm sàng.

- Sinh viên: mỗi lớp học thực hành tại trường lấy tất cả các sinh viên đã được lớp phân công chuẩn bị dụng cụ cho các buổi học tại trung tâm Tiền lâm sàng. Tổng cộng 200 sinh viên.

2.3.3. Các nội dung, biến số đánh giá

- Các thông tin hành chính của đối tượng phỏng vấn: tuổi, giới tính, môn dạy- học, số buổi dạy-học

- Đánh giá của đối tượng về quy trình chuẩn bị dụng cụ cho dạy- học thực hành tại trung tâm

3. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN

3.1. Xây dựng quy trình chuẩn bị dụng cụ cho dạy- học Thực hành Điều dưỡng cơ sở 1 tại Trung tâm Tiền lâm sàng

3.1.1. Danh mục các dụng cụ, mô hình cho từng bài học, môn học

            Trung tâm Tiền lâm sàng đã thống nhất cùng với bộ môn để chốt lại các danh mục dụng cụ, mô hình cho từng bài học, môn học Thực hành Điều dưỡng cơ sở 1 tại Trung tâm Tiền lâm sàng. Các danh mục dụng cụ, mô hình cụ thể

3.1.2. Hệ thống mô hình, dụng cụ trực tuyến theo từng bài học, môn học

Dựa trên danh mục các mô hình, dụng cụ, vật tư tiêu hao đã được thống nhất với khoa Điều dưỡng, Trung tâm Tiền lâm sàng đã chụp ảnh từng mô hình, dụng cụ, vật tư tiêu hao. Sau đó, sắp xếp các dụng cụ, mô hình, vật tư tiêu hao vào xe đựng dụng cụ theo đúng quy định, chụp lại hình ảnh.

            Trung tâm tiếp tục kết nối với nhóm công nghệ thông tin để đưa các ảnh dụng cụ, mô hình, vật tư tiêu hao lên trang web nhà trường. Hình ảnh các dụng cụ, mô hình, xe chuẩn bị dụng cụ, mô hình sau khi sắp xếp lên trang web của trường, mục Trung tâm Tiền lâm sàng:

https://yhn.edu.vn/trung-t%c3%a2m-tls/chu%e1%ba%a9n-b%e1%bb%8b-th%e1%bb%b1c-h%c3%a0nh/-thc-hnh-iu-dng-c-s-1

3.1.3. Các bước đăng ký giao nhận dụng cụ, mô hình tại Trung tâm Tiền lâm sàng

            Trung tâm xây dựng quy trình Đăng ký chuẩn bị và giao nhận dụng cụ, mô hình

tại Trung tâm Tiền lâm sàng, triển khai đến các lớp thực hành môn Thực hành Điều dưỡng cơ sở 1 và các giảng viên dạy môn học tại Trung tâm.

            Quy trình đăng ký chuẩn bị và giao nhận dụng cụ, mô hình tại Trung tâm Tiền lâm sàng như sau:

ĐĂNG KÝ CHUẨN BỊ VÀ GIAO NHẬN DỤNG CỤ, MÔ HÌNH

TẠI TRUNG TÂM TIỀN LÂM SÀNG

TT

Nội dung

Yêu cầu

1

Cán bộ lớp theo dõi thời khoá biểu và lịch trình thực hành môn học để đăng ký

Đúng nội dung học theo lịch trình và thời khoá biểu

2

Cán bộ lớp phân công các sinh viên trong lớp phụ trách việc chuẩn bị, giao nhận dụng cụ theo từng buổi học thực hành

Đảm bảo luân phiên các sinh viên nhận dụng cụ theo từng buổi

3

Cán bộ lớp đăng ký chuẩn bị, nhận dụng cụ, mô hình, vật tư tiêu hao cho từng buổi học với Trung tâm tiền lâm sàng

 

3.1

Thời điểm đăng ký:

- Trước buổi học 12-24 giờ

Đúng thời gian

3.2

Cách đăng ký:

- Đăng ký qua zalo Giao nhận dụng cụ thực hành của Trung tâm Tiền lâm sàng

Đúng kênh đăng ký

3.3

Nội dung đăng ký:

- Thời điểm chuẩn bị và nhận dụng cụ

- Nội dung học thực hành

- Môn học thực hành

- Người nhận dụng cụ

Đúng các nội dung quy định

4

Cán bộ Trung tâm Tiền lâm sàng nhận các thông tin đăng ký, vào file đăng ký theo ngày và chuẩn bị dụng cụ, mô hình

Đúng thông tin đăng ký

3.1.4. Xây dựng các bước giao nhận dụng cụ, mô hình

            Để giúp cho việc chuẩn bị và giao nhận dụng cụ, mô hình tại Trung tâm Tiền lâm sàng được thuận lơi, hiệu quả với sinh viên và giảng viên trong quá trình dạy học, Trung tâm cũng xây dựng quy trình chuẩn bị và giao nhận dụng cụ, mô hình tại Trung tâm Tiền lâm sàng như sau:

CHUẨN BỊ VÀ GIAO NHẬN DỤNG CỤ, MÔ HÌNH

TẠI TRUNG TÂM TIỀN LÂM SÀNG

TT

Nội dung

Yêu cầu

1

Sinh viên được phân công chuẩn bị, nhận dụng cụ và KTV giao dụng cụ có mặt tại phòng Chuẩn bị thực hành (tầng 3 nhà A) theo thời gian đăng ký

Đúng giờ đã đăng ký

2

KTV sắp xếp lại các dụng cụ, mô hình, vật tư tiêu hao theo quy định

Dụng cụ, mô hình, vật tư tiêu hao được sắp xếp thuận tiện, dễ dàng và nhanh chóng cho chuẩn bị

3

Sinh viên chuẩn bị dụng cụ, mô hình, vật tư tiêu hao theo nội dung bài học

Đúng dụng cụ

Đảm bảo nội quy phòng thực hành

4

KTV giám sát, hỗ trợ sinh viên trong suốt quá trình chuẩn bị dụng cụ, mô hình, vật tư tiêu hao

Giám sát và hỗ trợ sinh viên thường xuyên

5

Ký bàn giao dụng cụ, mô hình, vật tư tiêu hao cho sinh viên sau khi sinh viên chuẩn bị xong

Ký đúng quy định

6

Giữ gìn dụng cụ, mô hình, vật tư tiêu hao trong suốt quá trình thực tập

Dụng cụ, mô hình không hỏng

7

Cuối buổi thực tập, sinh viên tập hợp dụng cụ, mô hình, vật tư tiêu hao về lại phòng Chuẩn bị dụng cụ

Đầy đủ dụng cụ, mô hình, vật tư tiêu hao

8

Ký nhận dụng cụ lại

Nhận đầy đủ dụng cụ, mô hình, vật tư tiêu hao

3.2. Triển khai các bước chuẩn bị dụng cụ cho dạy- học Thực hành Điều dưỡng cơ sở 1 tại Trung tâm Tiền lâm sàng theo quy trình đã xây dựng

- Triển khai đúng các bước trên 38 lớp Điều dưỡng có thực hành tại trường các môn chuyên ngành.

            - Thời gian bắt đầu triển khai: 06/03/2023 đến hiện tại

3.3. Đánh giá quy trình chuẩn bị dụng cụ cho dạy- Thực hành Điều dưỡng cơ sở 1 tại Trung tâm Tiền lâm sàng

Bảng3. 3.1. Một số thông tin chung của đối tượng nghiên cứu

TT

Đặc điểm

Sinh viên

Giảng viên

Số lượng

Tỷ lệ %

Số lượng

Tỷ lệ %

1

Tuổi trung bình

18,99 ± 1,62

39,95 ± 6,39

2

Giới tính

Nam

38

19,0

3

15,0

Nữ

162

81,0

17

85,0

3

Số buổi dạy- học trung bình tại TTTLS trong tháng 03/2023

7,91 ± 4,08

12,10 ± 6,80

* Nhận xét và bàn luận:

            Tuổi trung bình của sinh viên trong nhóm nghiên cứu là 18,99 ± 1,62 tuổi; của giảng viên là 39,95 ± 6,39 tuổi.

            Có lần lượt 81% và 85% sinh viên và giảng viên là giới tính nữ.

            Số buổi học trung bình tại TTTLS trong tháng 03/2023 của sinh viên là 7,91 ± 4,08 buổi; số buổi dạy trung bình TTTLS trong tháng 03/2023 của giảng viên là 12,10 ± 6,80 buổi.

Bảng 3.3.2. Đánh giá về Danh mục các dụng cụ, mô hình

TT

Đặc điểm

Sinh viên

Giảng viên

Số lượng

Tỷ lệ %

Số lượng

Tỷ lệ %

1

Danh mục các dụng cụ, mô hình có đầy đủ theo CTMH của bộ môn

199

99,5

20

100,0

Không

1

0,5

0

0

2

Danh mục các dụng cụ, mô hình được sắp xếp theo thứ tự khoa học, tiện theo dõi

199

99,5

20

100,0

Không

1

0,5

0

0

* Nhận xét và bàn luận:

            Đánh giá của giảng viên và sinh viên về Danh mục các dụng cụ mô hình cho thấy có 99,5% sinh viên và 100% giảng viên đánh giá Danh mục các dụng cụ, mô hình có đầy đủ theo CTMH của bộ môn. Có 99,5% sinh viên và 100% giảng viên đánh giá Danh mục các dụng cụ, mô hình được sắp xếp theo thứ tự khoa học, tiện theo dõi. Kết quả cho thấy Trung tâm và Bộ môn đã thống nhất được mô hình, dụng cụ, vật tư tiêu hao đầy đủ.

Bảng 3.3.3. Đánh giá về Hệ thống mô hình, dụng cụ trực tuyến theo từng

bài học, môn học

TT

Đặc điểm

Sinh viên

Giảng viên

Số lượng

Tỷ lệ %

Số lượng

Tỷ lệ %

1

Ảnh các dụng cụ, mô hình TH đã được xếp cho từng bài học, từng môn học đầy đủ

200

100

19

95,0

Không

0

0

1

5,0

2

Ảnh các dụng cụ, mô hình TH đã được xếp cho từng bài học, từng môn học rõ nét, dễ quan sát

199

99,5

19

95,0

Không

1

0,5

1

5,0

3

Ảnh xe các dụng cụ, mô hình cho từng bài học, từng môn học đầy đủ

200

100

19

95,0

Không

0

0

1

5,0

4

Ảnh xe các dụng cụ, mô hình cho từng bài học, từng môn học rõ nét, dễ quan sát

198

99,0

19

95,0

Không

2

1,0

1

5,0

* Nhận xét và bàn luận:

            Để đánh giá hiệu quả của Sáng kiến kinh nghiệm, chúng tôi tiến hành đánh giá về Hệ thống mô hình, dụng cụ trực tuyến theo từng bài học, môn học, kết quả cho thấy 100% sinh viên và 95% giảng viên đánh giá Ảnh các dụng cụ, mô hình TH đã được xếp cho từng bài học, từng môn học đầy đủ. 99,5% sinh viên và 95% giảng viên đánh giá Ảnh các dụng cụ, mô hình TH đã được xếp cho từng bài học, từng môn học rõ nét, dễ quan sát. 100% sinh viên và 95% giảng viên đánh giá Ảnh xe các dụng cụ, mô hình cho từng bài học, từng môn học đầy đủ. 99% sinh viên và 95% giảng viên đánh giá Ảnh xe các dụng cụ, mô hình cho từng bài học, từng môn học rõ nét, dễ quan sát. Trung tâm sẽ tiếp tục chỉnh sửa, chụp và tải lại những ảnh chưa rõ nét lên trang web để giúp việc chuẩn bị dụng cụ, mô hình, vật tư tiêu hao được hiệu quả nhất.

Bảng 3.3.4. Đánh giá về Đăng ký giao nhận dụng cụ, mô hình tại

Trung tâm Tiền lâm sàng

TT

Đặc điểm

Sinh viên

Giảng viên

Số lượng

Tỷ lệ %

Số lượng

Tỷ lệ %

1

Thời gian đăng ký giao nhận dụng cụ, mô hình phù hợp

197

98,5

20

100

Không

3

1,5

0

0

2

Cách đăng ký giao nhận dụng cụ, mô hình có phù hợp, dễ thực hiện

199

99,5

20

100

Không

1

0,5

0

0

* Nhận xét và bàn luận:

Kết quả nghiên cứu cho thấy có 98,5% sinh viên và 100% giảng viên đánh giá Thời gian đăng ký giao nhận dụng cụ, mô hình phù hợp. 99,5% sinh viên và 100% giảng viên đánh giá Cách đăng ký giao nhận dụng cụ, mô hình có phù hợp, dễ thực hiện. Hiện tại trung tâm đang yêu cầu sinh viên đăng ký trước khi giao nhận là 12- 24 giờ. Tuy nhiên, do lịch giảng đôi khi thay đổi hoặc sinh viên phải học cả ngày tại trường nên đôi khi còn quên việc đăng ký hoặc đăng ký muộn.

Bảng 3.3.5. Đánh giá về Các bước giao nhận dụng cụ, mô hình

TT

Đặc điểm

Sinh viên

Giảng viên

Số lượng

Tỷ lệ %

Số lượng

Tỷ lệ %

1

Thời gian mượn dụng cụ, mô hình có phù hợp

198

99,0

20

100

Không

2

1,0

0

0

2

SV chuẩn bị dụng cụ dưới sự hỗ trợ, giám sát của KTV có phù hợp, dễ thực hiện

199

99,0

20

100

Không

1

0,5

0

0

3

Mô hình, dụng cụ có được sắp xếp thuận tiện, khoa học cho việc chuẩn bị

200

100

20

100

Không

0

0

0

0

* Nhận xét và bàn luận:

            Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy 99% sinh viên và 100% giảng viên đánh giá Thời gian mượn dụng cụ, mô hình có phù hợp; 99% sinh viên và 100% giảng viên đánh giá SV chuẩn bị dụng cụ dưới sự hỗ trợ, giám sát của KTV có phù hợp, dễ thực hiện; 99% sinh viên và 100% giảng viên đánh giá Mô hình, dụng cụ có được sắp xếp thuận tiện, khoa học cho việc chuẩn bị. Việc chuẩn bị dụng cụ thường được yêu cầu trước 30 phút của buổi học trong khi lịch học của trường thường bắt đầu vào 7h sáng và 13h chiều nên cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc sinh viên phải đi sớm để thực hiện nhiệm vụ. Trung tâm đã cải tiến việc sắp xếp các dụng cụ, mô hình, vật tư tiêu hao trong phòng Chuẩn bị dụng cụ rõ ràng, ngăn nắp, dễ theo dõi để sinh viên có thể lấy nhanh nhất. Bên cạnh đó, trung tâm cũng tạo điều kiện cho các lớp có thể chuẩn bị dụng cụ từ chiều tối hôm trước để sáng hôm sau học

Bảng 3.3.6. Các đề xuất kèm theo

Sinh viên

Giảng viên

- Mong các cô tạo điều kiện cho sinh viên mượn thêm dụng cụ thực hành

- Hỗ trợ thêm nhiều vật tư tiêu hao

 

- Nên kiểm tra lại trước khi SV mang dụng cụ đến phòng thực hành đảm bảo đầy đủ, đúng

- Dụng cụ theo bài được chuẩn bị đầy đủ hơn

- 1 số bài thực hành chuẩn bị còn thiếu. Điển hình bài hút đờm dãi, tiêm trong da

* Nhận xét và bàn luận:

            Với các đề xuất kèm theo, trung tâm sẽ tiếp tục liên hệ với các bộ môn để dự trù các dụng cụ, vật tư tiêu hao đầy đủ cho sinh viên thực tập đạt mục tiêu, tránh việc thiếu dụng cụ, mô hình nhưng cũng tránh việc lãng phí.

            Để đảm bảo chất lượng dạy học, Trung tâm cũng đã yêu cầu tổ Kỹ thuật viện phải kiểm tra lại trước khi SV mang dụng cụ đến phòng thực hành đảm bảo đầy đủ, đúng để tránh tình trạng giảng viên khi giảng mới thiếu dụng cụ, vật tư tiêu hao.

KIẾN NGHỊ

- Tiếp tục chụp và tải các ảnh dụng cụ, mô hình, vật tư tiêu hao lên hệ thống, cập nhật thường xuyên khi có sự thay đổi từ bộ môn, khoa.

- Tiếp tục cải tiến quy trình chuẩn bị dụng cụ cho các môn Thực hành khác tại Trung tâm Tiền lâm sàng- trường Cao đẳng Y tế Hà Nội.