2022-2023
Cải tiến học liệu giảng dạy môn kỹ năng giao tiếp bán hàng bằng xây dựng video clip

BÁO CÁO TÓM TẮT SKKN

CẢI TIẾN HỌC LIỆU GIẢNG DẠY MÔN

KỸ NĂNG GIAO TIẾP BÁN HÀNG

BẰNG XÂY DỰNG VIDEO CLIP

 

Chủ nhiệm đề tài:  ThS. Hoàng Thị Nguyệt Phương

Thành viên tham gia:

        TS. Phan Thị Thanh Tâm

        ThS. Nguyễn Văn Hưng

        ThS. Nghiêm Thị Minh

        ThS. Nguyễn Thị Hiền

        SV. Cao Thị Diễm

        SV. Bùi Thị Thùy Dương

Tóm tắt: Giảng dạy thực hành Kỹ năng giao tiếp bán hàng bằng cách quan sát các thao tác mẫu trên video clip là một phương pháp mới có tính hiệu quả cao. Người học quan sát các thao tác được làm trong điều kiện tốt nhất về địa điểm CSBL, dụng cụ, hồ sơ sổ sách, tài liệu tra cứu, các công cụ hỗ trợ trong quá trình giới thiệu thông tin thuốc và các kỹ năng giao tiếp, bán hàng của giảng viên. Bên cạnh đó, một video có thể sử dụng để giảng dạy cho nhiều lớp, nhiều đối tượng và nhiều khoá học, thậm chí trong một buổi học có thể xem lại nhiều lần, rất thuận lợi cho người học tự quan sát và tự rèn luyện trong học tập. Phương pháp giảng dạy dùng video còn giúp tiết kiệm nhiều về thời gian giảng dạy trực tiếp do người học đã quan sát các bước trong quy trình trước khi bắt đầu bài học, tạo thuận lợi cho người học hoàn thành được khóa học một cách linh hoạt. SSKN được thực hiện với mục tiêu: Xây dựng 04 video clip chuẩn cho các bài thực hành kỹ năng giao tiếp bán hàng. Sản phẩm thu được của SKKN là 04 video với các nội dung đáp ứng đủ các tiêu chí đã đề ra. Các video này chương trình đào tạo từ xa, đào tạo các chứng chỉ ngắn hạn liên quan về bán thuốc tại CSBL hoặc giới thiệu thông tin thuốc cho cán bộ y tế

ĐẶT VẤN ĐỀ

Kỹ năng giao tiếp bán hàng là môn học chuyên ngành đào tạo cho đối tượng cao đẳng dược. Sinh viên và giảng viên tham gia dạy - học tại phòng thực hành mô phỏng CSBL thuốc GPP của nhà trường. Môn học yêu cầu người học thực hiện được các quy trình bán thuốc tại CSBL thuốc và các quy trình giới thiệu thông tin thuốc cho cán bộ y tế đồng thời vận dụng được các kỹ năng giao tiếp khi thực hiện các quy trình trên. Đây là những kỹ năng cơ bản và cần thiết để sinh viên có thể thực hiện tốt nhiệm vụ cung ứng thuốc đầy đủ, kịp thời, chính xác và an toàn, hợp lý cho cộng đồng. Do đó, các video được xây dựng sẽ hỗ trợ tốt cho việc dạy học, nâng cao chất lượng đào tạo cho đối tượng dược sĩ cao đẳng của nhà trường.

           Đồng thời để đáp ứng mục tiêu của nhà trường là khuyến khích, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, ứng dụng CNTT vào thiết kế, tổ chức và quản lý dạy học, làm phong phú thêm kho tài liệu học tập trong chương trình đào tạo giảng dạy trong nhà trường, chúng tôi đề xuất SKKN: Cải tiến học liệu giảng dạy môn Kỹ năng giao tiếp bán hàng bằng xây dựng video clip

Mục tiêu:

Xây dựng 04 video clip chuẩn cho các bài thực hành kỹ năng giao tiếp bán hàng số 3,4,5,6

1. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1.1. Xây dựng 04 video clip thực hành môn học Kỹ năng giao tiếp bán hàng cho đối tượng cao đẳng Dược.

   1. Lựa chọn phần mềm hỗ trợ xây dựng video

- Phần mềm dựng, cắt và chỉnh sửa video Capcut

   1. Xây dựng cấu trúc video

Mỗi video được xây dựng có các phần sau đây:

a. Phần giới thiệu môn học và video

b. Phần chuẩn bị trang thiết bị, công cụ, nhân sự

c. Phần quy trình các bước thực hành

Lựa chọn 4 bài tương ứng với 4 quy trình thực hành

Quy trình bán thuốc theo đơn đơn tại CSBL đạt GPP

Quy trình bán thuốc không theo đơn tại CSBL đạt GPP

Quy trình giới thiệu thông tin thuốc cho cán bộ dược tại CSBL thuốc đạt GPP

Quy trình giới thiệu thông tin thuốc cho nhân viên y tế tại bệnh viện.

1.1.3. Xây dựng kịch bản đóng vai cho từng video

2.2. Tiêu chí đánh giá video

2.2.1. Tiêu chí đánh giá video 1- Thực hành bán thuốc kê đơn tại CSBL GPP

Bảng 1.1: Bảng tiêu chí đánh giá video 01

STT

Tiêu chí đánh giá

Kết quả

Đạt

Không đạt

 1.  

Phần giới thiệu môn học và video

x

 

 1.  

Phần chuẩn bị trang thiết bị, công cụ, nhân sự

x

 

 1.  

Phần quy trình các bước thực hành

 

 

3.1

Tiếp đón và chào hỏi KH

x

 

3.2

Tiếp nhận và kiểm tra đơn thuốc

x

 

3.3

Lựa chọn thuốc

x

 

3.4

Xuất hóa đơn và thu tiền

x

 

3.5

Lấy thuốc

x

 

3.6

Hướng dẫn sử dụng thuốc và tư vấn về ADR

x

 

3.7

Giao thuốc cho KH

x

 

3.8

Lưu các thông tin và số liệu

x

 

3.9

Chào tạm biệt và cảm ơn

x

 

2.2.2. Tiêu chí đánh giá video 02 - Thực hành bán thuốc không kê đơn đơn tại CSBL đạt GPP

Bảng 2.2: Bảng tiêu chí đánh giá video 02

STT

Tiêu chí đánh giá

Kết quả

Đạt

Không đạt

 1.  

Phần giới thiệu môn học và video

 

 

 1.  

Phần chuẩn bị trang thiết bị, công cụ, nhân sự

 

 

3

Phần quy trình các bước thực hành

 

 

3.1

Tiếp đón và chào hỏi KH

 

 

3.2

Tìm hiểu thông tin về việc sử dụng thuốc của KH

 

 

3.3

Lựa chọn thuốc

 

 

3.4

Xuất hóa đơn và thu tiền

 

 

3.5

Lấy thuốc

 

 

3.6

Hướng dẫn sử dụng thuốc và tư vấn về ADR

 

 

3.7

Giao thuốc cho KH

 

 

3.8

Lưu các thông tin và số liệu

 

 

3.9

Chào tạm biệt và cảm ơn

 

 

 

2.2.3. Tiêu chí đánh giá video 03 - Thực hành giới thiệu thông tin thuốc cho cán bộ dược tại CSBL thuốc GPP

Bảng 1.3: Bảng tiêu chí đánh giá video 03

STT

Tiêu chí đánh giá

Kết quả

Đạt

Không đạt

 1.  

Phần giới thiệu môn học và video

 

 

 1.  

Phần chuẩn bị trang thiết bị, công cụ, nhân sự

 

 

 1.  

Phần quy trình các bước thực hành

3.1

Lập kế hoạch

 

 

3.2

Mở đầu

 

 

3.3

Khám phá nhu cầu

 

 

3.4

Định vị lợi ích sản phẩm

 

 

3.5

Kết thúc, chuyển tiếp

 

 

3.6

Phân tích sau buổi giới thiệu thông tin thuốc

 

 

 

2.2.4. Tiêu chí đánh giá video 04 - Thực hành giới thiệu thông tin thuốc cho nhân viên y tế tại bệnh viện

Bảng 1.4: Bảng tiêu chí đánh giá video 04

STT

Tiêu chí đánh giá

Kết quả

Đạt

Không đạt

 1.  

Phần giới thiệu môn học và video

 

 

 1.  

Phần chuẩn bị trang thiết bị, công cụ, nhân sự

 

 

 1.  

Phần quy trình các bước thực hành

3.1

Lập kế hoạch

 

 

3.2

Mở đầu

 

 

3.3

Khám phá nhu cầu

 

 

3.4

Định vị lợi ích sản phẩm

 

 

3.5

Kết thúc, chuyển tiếp

 

 

3.6

Phân tích sau buổi giới thiệu thông tin thuốc

 

 

 

2. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN

2.1. Kết quả xây dựng kịch bản đóng vai cho 04 video

2.2. Kết quả xây dựng 04 video

2.2.1. Đường link nội dung 04 video

https://drive.google.com/drive/folders/1B_p9b0LULbitLosbL1lwq8zSIev0oB5i

2.2.2. Kết quả đánh giá các tiêu chí đạt được của  04 video

2.2.2.1. Kết quả đánh giá các tiêu chí đạt được của  video 1

Bảng 2.5: Kết quả đánh giá các tiêu chí đạt được của  video 01

STT

Tiêu chí đánh giá

Kết quả

Đạt

Không đạt

 1.  

Phần giới thiệu môn học và video

x

 

 1.  

Phần chuẩn bị trang thiết bị, công cụ, nhân sự

x

 

 1.  

Phần quy trình các bước thực hành

 

 

3.1

Tiếp đón và chào hỏi KH

x

 

3.2

Tiếp nhận và kiểm tra đơn thuốc

x

 

3.3

Lựa chọn thuốc

x

 

3.4

Xuất hóa đơn và thu tiền

x

 

3.5

Lấy thuốc

x

 

3.6

Hướng dẫn sử dụng thuốc và tư vấn về ADR

x

 

3.7

Giao thuốc cho KH

x

 

3.8

Lưu các thông tin và số liệu

x

 

3.9

Chào tạm biệt và cảm ơn

x

 

 

 

 

2.2.2.2. Kết quả đánh giá các tiêu chí đạt được của  video 02

Bảng 2.6: Kết quả đánh giá các tiêu chí đạt được của  video 02

STT

Tiêu chí đánh giá

Kết quả

Đạt

Không đạt

 1.  

Phần giới thiệu môn học và video

x

 

 1.  

Phần chuẩn bị trang thiết bị, công cụ, nhân sự

x

 

3

Phần quy trình các bước thực hành

 

 

3.1

Tiếp đón và chào hỏi KH

x

 

3.2

Tìm hiểu thông tin về việc sử dụng thuốc của KH

x

 

3.3

Lựa chọn thuốc

x

 

3.4

Xuất hóa đơn và thu tiền

x

 

3.5

Lấy thuốc

x

 

3.6

Hướng dẫn sử dụng thuốc và tư vấn về ADR

x

 

3.7

Giao thuốc cho KH

x

 

3.8

Lưu các thông tin và số liệu

x

 

3.9

Chào tạm biệt và cảm ơn

x

 

 

2.2.2.3. Kết quả đánh giá các tiêu chí đạt được của  video 03

Bảng 2.7: Kết quả đánh giá các tiêu chí đạt được của  video 03

STT

Tiêu chí đánh giá

Kết quả

Đạt

Không đạt

 1.  

Phần giới thiệu môn học và video

x

 

 1.  

Phần chuẩn bị trang thiết bị, công cụ, nhân sự

x

 

 1.  

Phần quy trình các bước thực hành

3.1

Lập kế hoạch

x

 

3.2

Mở đầu

x

 

3.3

Khám phá nhu cầu

x

 

3.4

Định vị lợi ích sản phẩm

x

 

3.5

Kết thúc, chuyển tiếp

x

 

3.6

Phân tích sau buổi giới thiệu thông tin thuốc

x

 

 

 

 

2.2.2.4. Kết quả đánh giá các tiêu chí đạt được của  video 04

Bảng 2.8: Kết quả đánh giá các tiêu chí đạt được của  video 04

STT

Tiêu chí đánh giá

Kết quả

Đạt

Không đạt

 1.  

Phần giới thiệu môn học và video

x

 

 1.  

Phần chuẩn bị trang thiết bị, công cụ, nhân sự

x

 

 1.  

Phần quy trình các bước thực hành

3.1

Lập kế hoạch

x

 

3.2

Mở đầu

x

 

3.3

Khám phá nhu cầu

x

 

3.4

Định vị lợi ích sản phẩm

x

 

3.5

Kết thúc, chuyển tiếp

x

 

3.6

Phân tích sau buổi giới thiệu thông tin thuốc

x

 

4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT

4.1. Kết luận

Nhóm nghiên cứu đã hoàn thành SKKN “Cải tiến học liệu giảng dạy môn Kỹ năng giao tiếp bán hàng bằng xây dựng Video clip”. Sản phẩm thu được của SKKN là 04 video với các nội dung đáp ứng đủ các tiêu chí đã đề ra.

4.2. Đề xuất

Việc áp dụng 04 video bài giảng thực hành của môn học Kỹ năng giao tiếp bán hàng đã đạt mục tiêu giảng dạy và phù hợp với đối tượng cao đẳng Dược. Tiến tới xây dụng chương trình đào tạo từ xa, đào tạo các chứng chỉ ngắn hạn liên quan về bán thuốc tại CSBL hoặc giới thiệu thông tin thuốc cho cán bộ y tế, trong đó có sử dụng 04 video thực hành của môn học Kỹ năng giao tiếp bán hàng giúp giảm thời gian đến trường.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

1. Quốc hội (2016), Luật dược, Luật số: 105/2016/QH13 ban hành ngày 06 tháng 4 năm 2016.

2. Bộ Y tế (2021), Sổ tay thực hành tại cơ sở bán lẻ thuốc, Quyết định 696/QĐ-BYT ban hành ngày 01 tháng 12 năm 2021.

3. Bộ Y tế (2018), Dược thư quốc gia Việt nam., NXB Y học, Hà Nội

4. Bộ Y tế (2013), Hướng dẫn hoạt động thông tin, quảng cáo thuốc, Thông tư  05/TTHN-BYT, ngày 04 tháng 10 năm 2013,

5. Bộ Y tế (2018), Quy định về Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc, Thông tư 02/2018/TT-BYT, ngày 22  tháng 01 năm 2018,

Tiếng Anh

6. William E. Cashin (2010). Effective Lecturing. The IDEA Center Manhattan, Kansas State University