Đảm bảo chất lượng

Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNGCAO ĐẲNG Y TẾHÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

Số: /KH-CĐYT-TT-KT&KĐCL

Hà Nội, ngày tháng năm 2013

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC

LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI TỪ NGƯỜI HỌC VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN

      Thực hiện CV số 7324/BGDĐT – NGCBQLGD ngày 8 tháng 10 năm 2013 của Bộ Giáo dục và đào tạo v/v hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên, trường Cao đẳng Y tế Hà Nội xây dựng kế hoạch: “Lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động của giảng viên” năm học 2013 -2014” như sau:

1. Mục đích:

- Đối với cán bộ quản lý:

+ Tài liệu lấy ý kiến từ người học giúp nhà trường thu được những ý kiến phản hồi về thực trạng giảng dạy của giảng viên trong nhà trường.

+ Góp phần thực hiện Quy chế dân chủ trong nhà trường.

- Đối với các giảng viên:

+ Giảng viên sử dụng kết quả phản hồi để điều chỉnh hoạt động trong quá trình giảng dạy.

+ Nâng cao tình thần trách nhiệm của giảng viên trong việc thực hiện mục tiêu đào tạo của nhà trường.

- Đối với sinh viên:

+ Tăng cường tinh thần trách nhiệm của người học với quyền lợi, nghĩa vụ học tập, rèn luyện của bản thân từ đó góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.

+ Tạo điều kiện để sinh viên được phản ánh tâm tư, nguyện vọng, được thể hiện chính kiến về hoạt động giảng dạy của giảng viên góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.

2.Thời gian thực hiện: đợt 1 từ 13/1 đến 24/1/2014

đợt 2 từ 16/6 đến 27/6/2014

3. Đối tượng tham gia:

a. Đối tượng là học sinh -sinh viên:

- Đợt 1:

+ Sinh viên cao đẳng điều dưỡng khóa 8; Dược sỹ khóa 3; Hộ sinh khóa 3; Xét nghiệm khóa 7; Hình ảnh khóa 7

+ Học sinh các lớp trung cấp điều dưỡng khóa 45, Dược sỹ khóa 12, KTV PHR khóa 6, Hộ sinh khóa 33

- Đợt 2:

+ Sinh viên cao đẳng điều dưỡng khóa 6, 7; Dược sỹ khóa 1,2; Hộ sinh khóa 1,2; Xét nghiệm khóa 5,6; Hình ảnh khóa 5,6

+ Học sinh các lớp trung cấp điều dưỡng khóa 44, Dược sỹ khóa 11, KTV PHR khóa 5, Hộ sinh khóa 32

b. Đối tượng giảng viên được đánh giá: giảng viên trực thuộc 3 khoa: Y học cơ sở, Y, Khoa học cơ bản
 

4. Nội dung đánh giá:

Các ý kiến phản hồi từ người học tập trung vào hoạt động giảng dạy của giảng viên theo các tiêu chí:

+ Công tác chuẩn bị giảng dạy, nội dung và phương pháp giảng dạy của giảng viên

+ Học liệu phục vụ giảng dạy, học tập và thời gian giảng dạy của giảng viên

+ Khả năng của giảng viên trong việc khuyến khích sáng tạo và tư duy độc lập của người học

+ Sự công bằng của giảng viên trong kiểm tra, đánh giá quá trình và đánh giá kết quả học tập của sinh viên

+ Năng lực của giảng viên trong tư vấn, tổ chức, hướng dẫn hoạt động của người học

+ Tác phong sư phạm của giảng viên

5. Phân công nhiệm vụ cụ thể:

5.1. Phòng Thanh tra- Khảo thí&Kiểm định chất lượng:

- Là đơn vị đầu mối tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học

- Thiết kế và dự thảo nội dung bộ câu hỏi

- Dự thảo và trình Hiệu trưởng xem xét thành lập ban chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên.

- Tổ chức tập huấn về hoạt động lấy ý kiến phản hồi

- Tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên.

- Xử lý dữ liệu, tổng hợp, phân tích, thống kê dữ liệu và làm báo cáo trình Hiệu trưởng.

5.2. Phòng Đào tạo:

- Phối hợp với phòng Thanh tra – Khảo thí& Kiểm định chất lượng trong công tác tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên.

- Cung cấp danh mục các học phần giảng viên giảng dạy.

5.3. Các khoa và bộ môn trực thuộc khoa:

- Thông báo, tuyên truyền để giảng viên hiểu được ý nghĩa, mục đích của việc lấy ý kiến phản hồi từ người học.

- Cung cấp danh sách giảng viên tham gia giảng dạy theo từng học kỳ.

5.4. Phòng Quản lý học sinh – sinh viên:

- Thông báo, tuyên truyền để học sinh – sinh viên hiểu được ý nghĩa, mục đích của việc lấy ý kiến phản hồi từ người học;

- Theo dõi và đôn đốc để học sinh – sinh viên tham gia đầy đủ

5.5 Phòng Tài chính – kế toán: là đơn vị phối hợp có nhiệm vụ dự trù kinh phí tổ chức hoạt động Lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên.

6. Bảo mật thông tin:

          Toàn bộ phiếu sau khi được lấy ý kiến của sinh viên về các giảng viên, kết quả tổng hợp và những nội dung liên quan đến việc đánh giá giảng viên là thông tin mật. Thông tin này do Hiệu trưởng và trưởng phòng Thanh tra- Khảo thí&Kiểm định chất lượng lưu trữ và Hiệu trưởng là người duy nhất có quyền cung cấp thông tin.

           Trên đây là kế hoạch Lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên. Trường Cao Đẳng Y tế Hà Nội thông báo để các đơn vị trong trường biết và thực hiện./.

                                                                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

- Các đơn vị trong trường;

- Lưu: Văn thư, TTr-KT&KĐCL.