Khoa: Y học cơ sở

1. Giới thiệu chung

      Khoa y học cơ sở - Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội được thành lập năm 2006, gồm 5 bộ môn là Bộ môn giải phẫu sinh lý; Giải phẫu bệnh-Sinh lý bệnh;Vi- ký sinh;Y tế công cộng; Hóa sinh;

Khoa đảm nhận giảng dạy các môn cơ sở của chuyên ngành cho học sinh- sinh viên .

2Nhiệm vụ của khoa và bộ môn

2.1. Nhiệm vụ của Khoa:

+ Khoa là đơn vị quản lý chuyên môn của Trường, có các nhiệm vụ sau đây:

  • Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của Trường; 
  • Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ; chủ động khai thác các dự án hợp tác, phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội; 
  • Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên, sinh viên thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;
  • Tổ chức phát triển chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy do Hiệu trưởng giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học; 
  • Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc khoa.

+ Căn cứ vào quy mô đào tạo và đặc điểm ngành nghề đào tạo, Hiệu trưởng quyết định thành lập các khoa, bộ môn trực thuộc theo cơ cấu tổ chức đã được phê duyệt trong Quy chế tổ chức và hoạt động của trường. 

2.2. Nhiệm vụ của Bộ môn trực thuộc:

+ Bộ môn thuộc khoa là đơn vị cơ sở về đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ của Trường, chịu trách nhiệm về học thuật trong các hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ.

+ Bộ môn có các nhiệm vụ sau đây: 

  • Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập một số môn học trong Chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của trường, của khoa; 
  • Tổ chức xây dựng và hoàn thiện nội dung, Chương trình, biên soạn giáo trình và tài liệu giảng dạy liên quan đến ngành, chuyên ngành đào tạo được khoa và trường giao; 
  • Triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập, hoạt động khoa học và công nghệ, quản lý cơ sở vật chất, thiết bị theo sự phân công của trường và của khoa; 
  • Cải tiến phương pháp giảng dạy, triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học. 

3. Cơ cấu tổ chức của Khoa

Khoa Y học cơ sở: gồm 05 bộ môn

- Trưởng khoa: ThS Hà Thị Nguyệt Minh

- Cơ cấu tổ chức: gồm có 05 bộ môn trực thuộc

3.1. Bộ môn Giải phẫu sinh lý

- Trưởng bộ môn: TS Phạm Văn Tân

- Danh sách giảng viên:

STT

Họ tên

Trình độ

1

Trần Thúy Liễu

Thạc sĩ

2

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Cử nhân

3

Hoàng Anh Lân

Thạc sĩ

3.2. Bộ môn Giải phẫu bệnh – Sinh lý bệnh

- Phó Trưởng bộ môn phụ trách bộ môn: ThS Nguyễn Hồng Phúc

- Danh sách giảng viên:

STT

Họ tên

Trình độ

1

Nguyễn Hồng Phúc

Thạc sĩ

2

Bùi Thị Thu Hằng

Thạc sĩ

3.3.  Bộ môn Vi – Ký sinh

- Trưởng bộ môn: TS. Hà Thị Nguyệt Minh

- Danh sách giảng viên:

STT

Họ tên

Trình độ

1

Bùi Huy Tùng

Tiến sĩ

2

Hà Thị Nguyệt Minh

Tiến sĩ

3

Nguyễn Thị Hồng Ngọc

Thạc sĩ

 3.4.  Bộ môn Y tế công cộng

- Trưởng bộ môn: ThS Đoàn Công Khanh

- Danh sách giảng viên:

STT

Họ tên

Trình độ

1

Đoàn Công Khanh

Thạc sĩ

2

Nguyễn Thị Hiếu

Tiến sĩ

3

Nguyển Khánh Chi

Thạc sĩ

4

Hà Diệu Linh

Thạc sĩ

5

Nguyễn Hải Yến

Thạc sĩ

6

Phạm Thị Mỹ Dung

Thạc sĩ

3.5.  Bộ môn Hóa sinh

- Trưởng bộ môn:

- Danh sách giảng viên:

STT

Họ tên

Trình độ

1

Nguyễn Thị Hà Giang

Thạc sĩ

2

Phùng Thị Phương Chiêm

Cử nhân

3

Trần Văn Khôi

Thạc sĩ