Khoa Khoa học cơ bản

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN - Y HỌC CƠ SỞ

1. Giới thiệu chung

      Khoa Khoa học cơ bản - Y học cơ sở - Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội được thành lập năm 2022 trên cơ sở sát nhập 02 khoa khoa học cơ bản và khoa Y học cơ sở, gồm 05 bộ môn giảng dạy các môn cơ bản của chuyên ngành cho học sinh- sinh viên các khối Cao đẳng, trung cấp chính quy và các lớp liên thông VHVL

2. Nhiệm vụ của khoa và bộ môn

2.1. Nhiệm vụ của Khoa:

+ Khoa là đơn vị quản lý chuyên môn của Trường, có các nhiệm vụ sau đây:

  • Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của Trường; 
  • Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ; chủ động khai thác các dự án hợp tác, phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội; 
  • Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên, sinh viên thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;
  • Tổ chức phát triển chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy do Hiệu trưởng giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học; 
  • Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc khoa.

+ Căn cứ vào quy mô đào tạo và đặc điểm ngành nghề đào tạo, Hiệu trưởng quyết định thành lập các khoa, bộ môn trực thuộc theo cơ cấu tổ chức đã được phê duyệt trong Quy chế tổ chức và hoạt động của trường. 

2.2. Nhiệm vụ của Bộ môn trực thuộc:

+ Bộ môn thuộc khoa là đơn vị cơ sở về đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ của Trường, chịu trách nhiệm trước trưởng khoa về học thuật trong các hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ.

+ Bộ môn có các nhiệm vụ sau đây: 

  • Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập một số môn học trong Chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của trường, của khoa; 
  • Tổ chức xây dựng và hoàn thiện nội dung, Chương trình, biên soạn giáo trình và tài liệu giảng dạy liên quan đến ngành, chuyên ngành đào tạo được khoa và trường giao; 
  • Triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập, hoạt động khoa học và công nghệ, quản lý cơ sở vật chất, thiết bị theo sự phân công của trường và của khoa; 
  • Cải tiến phương pháp giảng dạy, triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học. 

3. Cơ cấu tổ chức của Khoa

Khoa: Khoa học cơ bản - Y học cơ sở

Gồm 05 bộ môn

- Trưởng khoa phụ trách khoa: TS. Lê Thị Hải Yến

- Cơ cấu tổ chức: gồm có 05 bộ môn trực thuộc

3.1. Bộ môn Hóa

- Trưởng bộ môn: TS. Lê Thị Hải Yến

- Danh sách cán bộ:

STT

Họ và tên

Trình độ

1

Nguyễn Thị Nga

Tiến sĩ

2

Lê Thị Hải Yến

Tiến sĩ

3

Nguyễn Thị Quyên

Thạc sĩ

3.2. Bộ môn: Toán –Tin –Ngoại Ngữ

- Trưởng bộ môn: Ths Trần Vũ Hoàng Anh

- Danh sách cán bộ:

STT

Họ và tên

Ngày sinh

1

Nguyễn Ngọc Tuân

Thạc sĩ

2

Đào Thị Hồng Trâm

Cử nhân

3

Nguyễn Thị Lượt

Cử nhân

4

Nguyễn Đình Hưng

Cử nhân

5

Nguyễn Thị Hồng Vân

Thạc sĩ

6

Nguyễn Thị Như Trang

Cử nhân

7

Đoàn Như Nam

Thạc sĩ

8

Phạm Thúy Hằng

Thạc sĩ

3.3. Bộ môn : Chính trị - Pháp luật - Thể dục thể thao

- Trưởng bộ môn: ThS Vũ Văn Hải

- Danh sách cán bộ:

STT

Họ tên

Trình độ

1

Triệu Thị Thuỷ

 Thạc sĩ

2

Trần Thọ Tuấn

 Thạc sĩ

3

Đinh Xuân Thành

 Thạc sĩ

4

Nguyễn Trọng Tấn

 Thạc sĩ

5

Đỗ Đức Tiến

 Cử nhân

6

 Phạm Thị Huệ

 Thạc sĩ

7

 Nguyễn Trường Huy

 Cử nhân

3.4. Bộ môn : Giải phẫu - Sinh lý - Sinh lý bệnh

- Trưởng bộ môn: ThS Nguyễn Hồng Phúc

STT

Họ và tên

Trình độ

1

Nguyễn Hồng Phúc

 Thạc sĩ

2

 Bùi Thị Thu Hằng

 Thạc sĩ

3

 Nguyễn Thị Hồng Nhung

 Thạc sĩ

4

 Hoàng Thị Đợi

 Tiến sĩ

3.5. Bộ môn: Y tế công cộng

- Trưởng bộ môn: Hà Diệu Linh

STT

Họ tên

Trình độ

1

Nguyễn Thị Hiếu

 Tiến sĩ

2

Nguyễn Khánh Chi

 Thạc sĩ

3

Hà Diệu Linh

 Thạc sĩ

4

Nguyễn Hải Yến

 Thạc sĩ

5

Phạm Thị Mỹ Dung

 Thạc sĩ