Khoa: Kỹ thuật Y học

KHOA KỸ THUẬT Y HỌC

1. Giới thiệu chung

      Khoa Kỹ thuật y học - Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội được thành lập năm 2022, gồm 5 bộ môn là Bộ môn giải phẫu sinh lý; Giải phẫu bệnh-Sinh lý bệnh; Kỹ thuật xét nghiệm y học

Khoa đảm nhận giảng dạy các môn cơ sở của chuyên ngành cho học sinh- sinh viên .

2. Nhiệm vụ của khoa và bộ môn

2.1. Nhiệm vụ của Khoa:

+ Khoa là đơn vị quản lý chuyên môn của Trường, có các nhiệm vụ sau đây:

  • Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của Trường; 
  • Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ; chủ động khai thác các dự án hợp tác, phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội; 
  • Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên, sinh viên thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;
  • Tổ chức phát triển chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy do Hiệu trưởng giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học; 
  • Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc khoa.

+ Căn cứ vào quy mô đào tạo và đặc điểm ngành nghề đào tạo, Hiệu trưởng quyết định thành lập các khoa, bộ môn trực thuộc theo cơ cấu tổ chức đã được phê duyệt trong Quy chế tổ chức và hoạt động của trường. 

2.2. Nhiệm vụ của Bộ môn trực thuộc:

+ Bộ môn thuộc khoa là đơn vị cơ sở về đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ của Trường, chịu trách nhiệm về học thuật trong các hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ.

+ Bộ môn có các nhiệm vụ sau đây: 

  • Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập một số môn học trong Chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của trường, của khoa; 
  • Tổ chức xây dựng và hoàn thiện nội dung, Chương trình, biên soạn giáo trình và tài liệu giảng dạy liên quan đến ngành, chuyên ngành đào tạo được khoa và trường giao; 
  • Triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập, hoạt động khoa học và công nghệ, quản lý cơ sở vật chất, thiết bị theo sự phân công của trường và của khoa; 
  • Cải tiến phương pháp giảng dạy, triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học. 

3. Cơ cấu tổ chức của Khoa

Khoa Y học cơ sở: gồm 05 bộ môn

- Trưởng khoa: TS. Hà Thị Nguyệt Minh

- Cơ cấu tổ chức: gồm có 03 bộ môn trực thuộc

3.1.  Bộ môn Kỹ thuật xét nghiệm Y học

- Trưởng bộ môn: TS. Hà Thị Nguyệt Minh

- Danh sách giảng viên:

STT

Họ tên

Trình độ

1

Bùi Huy Tùng

 Tiến sĩ

2

Hà Thị Nguyệt Minh

 Tiến sĩ

3

Nguyễn Thị Hồng Ngọc

 Thạc sĩ

4

 Nguyễn Thị Hà Giang

 Thạc sĩ

3.2. Bộ môn Hình ảnh y học

- Trưởng bộ môn: TS Trần Thanh Tâm

- Danh sách giảng viên:

STT

Họ tên

Trình độ

1

 Cao Văn Chính

 Thạc sĩ

2

 Nguyễn Văn Bắc

 Cử nhân

3

 Trần Thanh Tâm

 Tiến sĩ

4

 Lê Thị Thanh Minh

 Thạc sĩ

3.3. Bộ môn Y học cổ truyền

- Phụ trách bộ môn: ThS Vũ Thị Minh Hiền

- Danh sách cán bộ:

STT

Họ tên

Trình độ

1

 Vũ Thị Minh Hiền

 Thạc sĩ

2

 Phạm Thị Ngọc Bích

 Thạc sĩ

3

 Nguyễn Thị Hương Lan

 Bác sĩ

3.4. Bộ môn Chăm sóc sắc đẹp

- Phụ trách bộ môn: ThS Trần Thúy Liễu

- Danh sách cán bộ:

STT

Họ tên

Trình độ

1

 Trần Thúy Liễu

 Thạc sĩ

2

  Lê Thị Thu Hà

 Thạc sĩ

3

 Nguyễn Thị Hương

 Thạc sĩ

4

 Quản Thị Ngát

 Cử nhân

5

 Hoàng Thuỳ Linh

 Cử nhân

3.5. Bộ môn Chăm sóc phụ nữ, bà mẹ và gia đình

- Trưởng bộ môn: TS Nguyễn Thanh Phong

- Danh sách giảng viên:

STT

 Họ tên

Trình độ

1

 Trần Thị Mai Huyên

 Thạc sĩ

2

 Nguyễn Thanh Phong

 Tiến sĩ

3

 Phạm Thuý Quỳnh

 Thạc sĩ

4

 Lê Tùng Lâm

 Thạc sĩ

5

 Phạm Thị Kim Hoàn

 Thạc sĩ