Khoa Dược

KHOA DƯỢC

1. Giới thiệu chung

            Khoa Dược - Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội được thành lập năm 2016, gồm 03 bộ môn là Công nghệ dược phẩm; Dược lý  - Dược lâm sàng, Tổ chức quản lý dược.

            Khoa gồm 18 giảng viên với 2 Tiến sĩ; 13 Thạc sĩ và 3 giảng viên có trình độ Đại học với rất nhiều các chuyên ngành khác nhau như .....

Khoa đảm nhận việc giảng dạy các môn chuyên ngành cho học sinh - sinh viên trong toàn trường; giúp học sinh- sinh viên hình thành, phát triển và hoàn thiện những kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp để trở thành những Dược sĩ đáp ứng được nhu cầu của các nhà tuyển dụng và nhu cầu của đất nước đang ngày càng phát triển.

2. Nhiệm vụ của khoa và bộ môn

2.1. Nhiệm vụ của Khoa

- Khoa là đơn vị quản lý chuyên môn của Trường, có các nhiệm vụ sau đây:

- Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của Trường; 

- Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ; chủ động khai thác các dự án hợp tác, phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và đời sống xã hội; 

- Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên, sinh viên thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;

- Tổ chức phát triển chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy do Hiệu trưởng giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học; 

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc khoa.

2.2. Nhiệm vụ của Bộ môn trực thuộc

- Bộ môn thuộc khoa Dược là đơn vị cơ sở về đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ của khoa, chịu trách nhiệm về các hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ.

Bộ môn có các nhiệm vụ sau đây: 

- Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập một số môn học trong Chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của trường, của khoa; 

- Tổ chức xây dựng và hoàn thiện nội dung, Chương trình, biên soạn giáo trình và tài liệu giảng dạy liên quan đến ngành, chuyên ngành đào tạo được khoa và trường giao; 

- Triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập, hoạt động khoa học và công nghệ, quản lý cơ sở vật chất, thiết bị theo sự phân công của trường và của khoa; 

- Cải tiến phương pháp giảng dạy, triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học. 

3. Cơ cấu tổ chức của Khoa

- Phó trưởng khoa: ThS Nghiêm Thị Minh

- Cơ cấu tổ chức: gồm có 03 bộ môn trực thuộc:

3.1. Bộ môn Công nghệ dược phẩm

- Trưởng bộ môn: ThS Nghiêm Thị Minh

- Danh sách giảng viên:

STT

Họ tên

Trình độ

1

Nguyễn Bích Ngọc

Thạc sĩ

2

Nghiêm Thị Minh

Thạc sĩ

3

Nguyễn Thị Lan Anh

Dược sĩ Đại học

4

Đặng Quang Hùng

Dược sĩ Đại học

5

Nguyễn Thị Thu Hằng

Thạc sĩ

3.2. Bộ môn Dược lý  - Dược lâm sàng

- Trưởng bộ môn : TS Nguyễn Thị Kim Chi

- Danh sách giảng viên:

STT

Họ tên

Trình độ

1

Nguyễn Thị Kim Chi

Tiến sĩ

2

Vũ Thị Phương Thảo

Thạc sĩ

3

Phạm Thị Hương Lý

Thạc sĩ

4

Nguyễn Thị Hiền

Thạc sĩ

5

Nguyễn Thị Thanh Bình

Thạc sĩ

6

Lê Lương Uyên Trang

Dược sĩ Đại học

7

Ninh Bảo Yến

Thạc sĩ

8

Nguyễn Thị Hoa Hiên

Thạc sĩ

3.3. Bộ môn Tổ chức quản lý dược

- Trưởng bộ môn: TS. Phan Thị Thanh Tâm

- Danh sách giảng viên:

STT

 Họ tên

Trình độ

1

 Phan Thị Thanh Tâm

Tiến sĩ

2

 Hoàng Thị Nguyệt Phương

Thạc sĩ

3

 Nguyễn Thị Lượng

Thạc sĩ

4

 Nguyễn Thanh Mai

Thạc sĩ

5

 Nguyễn Văn Hưng

Thạc sĩ