Khoa Điều dưỡng

KHOA ĐIỀU DƯỠNG

1. Giới thiệu chung

            Khoa Điều dưỡng- Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội được thành lập năm 2016, gồm 06 bộ môn là Điều dưỡng cơ bản; Quản lý điều dưỡng, Điều dưỡng Nội khoa, Điều dưỡng Ngoại khoa, Điều dưỡng Nhi, Chăm sóc phụ nữ, bà mẹ và gia đình.

            Khoa gồm 36 giảng viên với 03 Tiến sĩ, 24 Thạc sĩ và 09 giảng viên có trình độ Đại học với rất nhiều các chuyên ngành khác nhau......

Khoa đảm nhận việc giảng dạy các môn chuyên ngành cho học sinh- sinh viên trong toàn trường; giúp học sinh- sinh viên hình thành, phát triển và hoàn thiện những kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp để trở thành những Điều dưỡng, Hộ sinh, CN Hình ảnh Y học, CN Xét nghiệm Y học... đáp ứng được nhu cầu của các nhà tuyển dụng và nhu cầu của đất nước đang ngày càng phát triển.

2. Nhiệm vụ của khoa và bộ môn

2.1. Nhiệm vụ của Khoa

Khoa là đơn vị quản lý chuyên môn của Trường, có các nhiệm vụ sau đây:

- Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của Trường; 

- Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ; chủ động khai thác các dự án hợp tác, phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và đời sống xã hội; 

- Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên, sinh viên thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;

- Tổ chức phát triển chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy do Hiệu trưởng giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học; 

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc khoa.

2.2. Nhiệm vụ của Bộ môn trực thuộc

Bộ môn thuộc khoa Y là đơn vị cơ sở về đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ của khoa, chịu trách nhiệm về các hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ.

Bộ môn có các nhiệm vụ sau đây: 

- Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập một số môn học trong Chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của trường, của khoa; 

- Tổ chức xây dựng và hoàn thiện nội dung, Chương trình, biên soạn giáo trình và tài liệu giảng dạy liên quan đến ngành, chuyên ngành đào tạo được khoa và trường giao; 

- Triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập, hoạt động khoa học và công nghệ, quản lý cơ sở vật chất, thiết bị theo sự phân công của trường và của khoa; 

- Cải tiến phương pháp giảng dạy, triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học. 

3. Cơ cấu tổ chức của Khoa

- Trưởng khoa: ThS Khúc Thị Hồng Anh

- Cơ cấu tổ chức: gồm có 07 bộ môn trực thuộc:

3.1. Bộ môn Điều dưỡng cơ bản

- Trưởng bộ môn: ThS Khúc Thị Hồng Anh

- Danh sách giảng viên:

STT

Họ tên

Trình độ

1

Khúc Thị Hồng Anh

Thạc sĩ

2

Phương Văn Hoàng

Cử nhân

4

Lê Thị Thuỷ

Thạc sĩ

5

Nguyễn Thị Mai

Thạc sĩ

6

Đỗ Thị Thuỳ Vân

Thạc sĩ

7

Phạm Thị Thơm

Cử nhân

8

Nguyễn Thị Hương

Thạc sĩ

9

Phạm Thu Hà

Thạc sĩ

10

Tạ Thị Kim Tiến

Thạc sĩ

11

Nguyễn Thị Thủy

Thạc sĩ

3.2. Bộ môn Quản lý điều dưỡng

- Trưởng bộ môn: ThS Đoàn Thị Vân

- Danh sách giảng viên:

STT

Họ tên

Trình độ

1

Đoàn Thị Vân

Thạc sĩ

2

Phạm Thu Hà

Thạc sĩ

3

Ngô Đăng Ngự

Cử nhân

4

Đinh Thị Quỳnh

Thạc sĩ

3.3. Bộ môn Điều dưỡng Nội khoa

- Trưởng bộ môn: Nguyễn Thị Hoàng Thu

STT

Họ tên

Trình độ

1

 Nguyễn Thị Hoàng Thu

 Thạc sĩ

2

 Hoàng Thị Minh Phương

 Thạc sĩ

3

 Dương Thị Thu Trang

 Bác sĩ

4

 Trần Thị Hương

 Bác sĩ

5

 Trần Thị Nguyệt

 Thạc sĩ

6

 Nguyễn Văn Độ

 Thạc sĩ


3.4. Bộ môn Điều dưỡng Ngoại

- Trưởng bộ môn: TS Nguyễn Minh An

- Danh sách giảng viên:

STT

Họ tên

Trình độ

1

 Nguyễn Minh An

 Tiến sĩ

2

 Nguyễn Thu Trà

 Thạc sĩ

3

 Ngô Văn Khánh

 Thạc sĩ

4

 Lê Phương Thảo

 Thạc sĩ

5

 Trần Hoài Thu

 Cử nhân


3.5. Bộ môn Điều dưỡng Nhi khoa

- Trưởng bộ môn: TS Đặng Hương Giang

- Danh sách cán bộ:

STT

Họ tên

Trình độ

1

 Nguyễn Thị Lê Thuỷ

 Cử nhân

2

 Nguyễn Thị Hà

 Thạc sĩ

 Quản Bích Diệp

 Bác sĩ

4

 Đặng Hương Giang

 Tiến sĩ