Thông báo

+ Thông báo Tuyển sinh Cao đẳng chính quy 2023

 

Đăng ký trực tuyến qua link: https://dangky.yhn.edu.vn/user/login

Download Phiếu đăng ký tuyển sinh trực tiếp: /Portals/0/userfiles/6/Phieu dky TS 2023.docx?ver=fXyDoFQPQINln8_tx_ztrA%3d%3d