Những điều cần biết
- Thông báo về việc thực hiện miễn, giảm học phí đối với sinh viên hệ chính quy Học kỳ 1 năm học 2021 - 2022

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI

PHÒNG QUẢN LÝ HSSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15  tháng 9  năm 2021

                                                                   

THÔNG BÁO

Về việc thực hiện miễn, giảm học phí đối với sinh viên hệ chính quy

 Học kỳ I  Năm học 2021 – 2022

Kính gửi: -  Giáo viên chủ nhiệm các lớp chính quy;

-  SV hệ cao đẳng chính quy.

Thực hiện Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;

Thực hiện yêu cầu của Hội đồng miễn, giảm học phí;

1.   Phổ biến các tiêu chuẩn và hướng dẫn lập hồ sơ  xét miễn, giảm học phí:

1.1.   Miễn học phí:

Nhóm 1:

-  Các đối tượng theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng nếu đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (con của liệt sĩ; con của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, con của bệnh binh, con của người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học).

- Hồ sơ gồm :

+  Đơn đề nghị miễn, giảm học phí (tải mẫu đơn);

+ Giấy xác nhận của cơ quan quản lý đối tượng người có công đối với đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định này;

+  Bản photo công chứng + bản chính thẻ thương (bệnh) binh (hoặc Quyết định được hưởng trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học,  sổ trợ cấp thường xuyên đối với trường hợp bị nhiễm chất độc hóa học);

+  Sổ hộ khẩu công chứng + bản chính;

+  Bản sao giấy khai sinh + bản chính;

+ Bản cam kết chỉ nộp hồ sơ xin miễn/giảm học phí học kỳ 1 năm học 2021 – 2022 tại Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội.(tải mẫu cam kết )

            Nhóm 2: Sinh viên khuyết tật.

- Hồ sơ gồm:

+  Đơn đề nghị miễn, giảm học phí (tải mẫu đơn);

+ Giấy xác nhận khuyết tật do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp hoặc Quyết định về việc trợ cấp xã hội của Chủ tich Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp;

+  Sổ hộ khẩu công chứng + bản chính (Trường hợp sinh viên có thẻ căn cước công dân và được cấp mã số định danh cá nhân, thông tin về nơi thường trú có thể khai thác từ việc kết nối và chia sẻ dữ liệu về dân cư với các cơ sở giáo dục đào tạo)

+  Bản sao giấy khai sinh + bản chính;

+ Bản cam kết chỉ nộp hồ sơ xin miễn/giảm học phí học kỳ 1 năm học 2020 – 2021 tại Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội. (tải mẫu cam kết )

Nhóm 3:  Sinh viên học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp là người dân tộc thiểu số có cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ hoặc ông bà (trong trường hợp ở với ông bà) thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

- Hồ sơ gồm :

+  Đơn đề nghị miễn, giảm học phí (tải mẫu đơn);

+  Bản sao giấy khai sinh + bản chính;

+  Bản sao công chứng + bản chính sổ hộ khẩu;

+  Giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo năm 2021 do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp;

+  Sổ theo dõi hộ nghèo hoặc cận nghèo năm 2021 của địa phương (có xác nhận của địa phương);

+ Bản cam kết chỉ nộp hồ sơ xin miễn/giảm học phí học kỳ 1 năm học 2021 – 2022 tại Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội. (tải mẫu cam kết )

Nhóm 4:  Sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định hiện hành của cơ quan có thẩm quyền.

- Hồ sơ gồm :

+  Đơn đề nghị miễn, giảm học phí (tải mẫu đơn);

+  Bản sao giấy khai sinh + bản chính;

+  Bản sao công chứng + bản chính sổ hộ khẩu (Trường hợp sinh viên có thẻ căn cước công dân và được cấp mã số định danh cá nhân, thông tin về nơi thường trú có thể khai thác từ việc kết nối và chia sẻ dữ liệu về dân cư với các cơ sở giáo dục đào tạo)

+ Bản cam kết chỉ nộp hồ sơ xin miễn/giảm học phí học kỳ 1 năm học 2021 – 2022 tại Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội.

Nhóm 5: người từ 16 tuổi đến 22 tuổi đang học phổ thông, giáo dục đại học văn bằng thứ nhất thuộc đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 5 Nghị định 20/2021/NĐ-CP. Người học các trình độ trung cấp, cao đẳng mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp.

- Hồ sơ gồm :

+  Đơn đề nghị miễn, giảm học phí (tải mẫu đơn);

+  Bản sao giấy khai sinh + bản chính;

+  Bản sao công chứng + bản chính sổ hộ khẩu;

+ Bản cam kết chỉ nộp hồ sơ xin miễn/giảm học phí học kỳ 1 năm học 2021 – 2022 tại Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội. (tải mẫu cam kết )

+ Giấy các nhận của ủy ban nhân dân xã/phường cấp cho đối tượng là học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ (trường hợp mồ côi cả cha và mẹ);

+  Bản sao giấy chứng tử (trường hợp mồ côi cha/mẹ/cả cha và mẹ);

+  Xác nhận của địa phương về cha/mẹ mất tích (trường hợp cha/mẹ/cả cha và mẹ  mất tích theo quy định của pháp luật);

+  Quyết định cha/mẹ  được hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội (trường hợp có cha/mẹ  được hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội);

+  Xác nhận của địa phương về cha/mẹ/cả cha và mẹ đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc (trường hợp cha/mẹ/cả cha và mẹ đang trong thời gian chấp hành án phạt tù hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính).

1.2. Giảm 70% học phí: sinh viên là người dân tộc thiểu số (ngoài đối tượng dân tộc thiểu số rất ít người) ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

     - Hồ sơ gồm:

+  Đơn đề nghị miễn, giảm học phí (tải mẫu đơn);

+  Bản sao giấy khai sinh + bản chính;

+  Bản sao công chứng + bản chính sổ hộ khẩu (Trường hợp sinh viên có thẻ căn cước công dân và được cấp mã số định danh cá nhân, thông tin về nơi thường trú có thể khai thác từ việc kết nối và chia sẻ dữ liệu về dân cư với các cơ sở giáo dục đào tạo)

+ Bản cam kết chỉ nộp hồ sơ xin miễn/giảm học phí học kỳ 1 năm học 2021 – 2022 tại Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội. (tải mẫu cam kết )

1.3.  Giảm 50% học phí: sinh viên là con cán bộ, công chức, viên chức, công nhân mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên;

     - Hồ sơ gồm :

+  Đơn đề nghị miễn, giảm học phí (tải mẫu đơn);

+  Bản sao giấy khai sinh + bản chính;

+  Bản sao công chứng + bản chính sổ hộ khẩu;

+  Quyết định được hưởng trợ cấp hàng tháng vì bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp;

+  Bản photo công chứng sổ hưởng trợ cấp hàng tháng của bố (hoặc mẹ) do tổ chức bảo hiểm xã hội cấp;

+ Bản cam kết chỉ nộp hồ sơ xin miễn/giảm học phí học kỳ 1 năm học 2021 – 2022 tại Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội. (tải mẫu cam kết )

Sinh viên thuộc đối tượng miễn, giảm học phí thì thực hiện các bước sau:

 

- Bước 1. Đăng ký xét miễn, giảm học phí
                + Dược (từ lớp 11A1 - 11A28): đăng ký tại đây          

                + Điều dưỡng (từ lớp 16A1 - 16A18): đăng ký tại đây          

                + Điều dưỡng (từ lớp 16A19 - 16A40): đăng ký tại đây


- Bước 2. Chuẩn bị hồ sơ để nộp phòng QLHSSV khi đến trường.

                     + Hồ sơ cần chuẩn bị giấy tờ gì thì xem lại phần thông báo phía trên theo từng nhóm đối tượng miễn giảm

Thời khóa biểu các lớp học, phòng học, giáo viên và thời khóa biểu chung toàn trương

Thời gian. Nội dung. Thành phần. Địa điểm. Phân công. chuẩn bị. 

Nơi giao lưu kiến thức và chia sẻ tài nguyên dạy học. 

Các thông tin về các hoạt động, sự kiện nội bộ  của nhà trường