Thông tin tuyển dụng
+ Trung tâm cấp cứu 115 tuyển dụng

           SỞ Y TẾ HÀ NỘI                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯNG TÂM CAP CỨU 115                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số 96 /TB-TTCC                                                          Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2021

Kính gửi:.............................................................................

Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Y tế Hà Nội với nhiệm vụ chính là cấp cứu và vận chuyển cấp cứu nguời bệnh trước bệnh viện trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Thực hiện Quy chế cấp cứu, hồi sức tích cực và chống độc theo Quyết định số 01/2008/QĐ-BYT ngày 21/01/2008 của Bộ Y tế.

Thực hiện Quyết định 3643/QĐ-UBND ngày 20/8/2020 của UBND Thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm cấp cúu 115 Hà Nội; Căn cứ Thông báo số 3593/TB- SNV ngày 15/12/2020 của Sở Nội vụ Hà Nội về Thông báo chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2021.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, để đảm bảo nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn đáp ứng cho phát triển hệ thống cấp cứu và vận chuyển cấp cúu theo các Quyết định và Kế hoạch đã được phê duyệt. Trung tâm cấp cúu 115 Hà Nội có nhu cầu tuyển dụng thêm nhân lực vào làm việc tại đơn vị, cụ thể theo bảng đính kèm.

Vậy Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội kính đề nghị Quý Trường giúp đỡ đơn vị thông báo và giới thiệu các Bác sĩ, Y sĩ, Điều dưỡng và cá nhân có nhu cầu để biết và liên hệ đăng ký tuyển dụng với đơn vị.

Trung tâm xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

 • Như trên;
 • Lưu TCCB, VT.
   

SỞ Y TẾ HÀ NỘI

TRƯNG TÂM CẤP CỨU 115

THÔNG BÁO
NHU CÀU TUYỂN DỤNG
(kèm theo Thông báo số 96 /TB-TTCC ngày  26 tháng 11 năm 2021
của Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội)

TT

Vị trí viêc làm

Tiêu chuẩn tuyển dụng

Chỉ tiêu

1

Bác sĩ

 • Trình độ đào tạo: Tốt nghiệp Bác sĩ.

Yêu cầu:

 • Trình độ ngoại ngữ: Bậc 2 trở lên.
 • Trình độ tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản.
 • Năng lực: Thành thạo chuyên môn, nghiệp vụ. Yêu cầu:
 • Bác sĩ đa khoa.
 • Bác sĩ có trình độ sau Đại học chuyên ngành Hồi sức cấp cúu.
 • Bác sĩ có chứng chỉ định hướng Nội khoa, Ngoại chấn thương.

04

2

Ysĩ

Yêu cầu:

 • Trình độ đạo tạo: Tốt nghiệp Y sĩ đa khoa.
 • Trình độ ngoại ngữ: Bậc 1 trở lên.
 • Trình độ Tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản.
 • Năng lực: Thành thạo chuyên môn, nghiệp vụ.

02

3

Điều dưỡng

Yêu cầu:

 • Trình độ đào tạo: Tốt nghiệp trình độ cao đắng trở lên.
 • Trình độ ngoại ngữ: Bậc 1 trở lên
 • Trình độ Tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản.
 • Năng lực: Thành thạo chuyên môn, nghiệp vụ.

04

Trung tâm câp cứu 115 Hà Nội trân trọng thông báo!

Tải về: 

Thời khóa biểu

Thời khóa biểu các lớp học, phòng học, giáo viên và thời khóa biểu chung toàn trương

Nghiên cứu khoa học

Các quy đinh, đề tài nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên và sinh viên trong nhà trường. 

Tài liệu Y khoa

Lưu trữ  và chia sẻ tài nguyên dạy học. 

Thông tin nội bộ

Lịch làm việc,  thông tin về các hoạt động, văn bản điều hành của nhà trường