Đoàn thanh niên
- Quyết định về việc nâng cấp đoàn trường cao đẳng Y tế Hà Nội

BCH ĐOÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐOÀN TNCS HÒ CHÍ MINH

Số: 2449 -QĐ/TĐTN-TCKT                               Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

về việc nâng cấp Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Cao đẳng Y tế Hà Nội

BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN HÀ NỘI

 • Căn cứ Điều lệ Đoàn và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
 • Căn cứ Quyết định số 289-QD/TW ngày 08/02/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc ban hành Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
 • Căn cứ Quyết định số 151-QĐ/TĐTN-TCKT ngày 03/02/2018 của Ban Chấp hành Thành đoàn Hà Nội ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2017-2022;
 • Căn cứ Đề án số 02/ĐA-ĐTN ngày 10/01/2022 của Ban Chấp hành Đoàn trường Cao đẳng Y tế Hà Nội về Đề án nâng cấp cơ sở Đoàn;
 • Căn cứ Tờ trình số 01-TTr/ĐTN ngày 10/01/2022 của Ban Chấp hành Đoàn trường Cao đẳng Y tế Hà Nội về việc đề nghị nâng cấp cơ sở Đoàn
 • Xét đề nghị của Ban Tổ chức - Kiểm tra Thành đoàn,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nâng cấp Đoàn TNCS Hồ Chí trường Cao đẳng Y tế Hà Nội là Đoàn tương đương cấp huyện trực thuộc Thành đoàn Hà Nội kể từ ngày 01/02/2022. 

Điều 2. Ban Tổ chức - Kiểm tra, Ban Thanh niên Trường học, Văn phòng, các ban Thành đoàn có liên quan, Quận đoàn Đống Đa và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Cao đẳng Y tế Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhân:

 • Ban To chức TWĐ (đề b/c);
 • Ban Dân vận TƯHN (để b/c);
 • Đảng ủy trường CĐ Y tế Hà Nội;
 • Thường trực TĐHN;
 • Như điêu 2;   
 • LưuVP, TCKT.