Thông báo - văn bản

- Thông báo về việc nộp hồ sơ thực hiện chế độ chính sách miễn, giảm học phí Học kỳ II, năm học 2022-2023

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2023

                                                                                      

THÔNG BÁO

Về việc nộp hồ sơ thực hiện chế độ chính sách miễn giảm học phí

Học kỳ II, năm học 2022 – 2023

     Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;

    Thực hiện kế hoạch năm học 2022-2023 của nhà trường về việc hỗ trợ cho sinh viên thuộc diện chính sách trong học kỳ II  năm học 2022 – 2023, Phòng Công tác sinh viên xin thông báo sinh viên việc thực hiện nộp hồ sơ để xét chế độ chính sách với các nội dung cụ thể như sau:

 • Đối với sinh viên đã được miễn, giảm học phí là Đối tượng Dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo phải nộp bổ sung Giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo của gia đình năm 2022 do UBND xã, phường cấp hoặc Giấy chứng nhận học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 để làm căn cứ xét miễn giảm học phí cho học kỳ II, năm học 2022-2023.
 • Đối với những sinh viên thuộc đối tượng miễn, giảm học phí nhưng chưa nộp hồ sơ thì thực hiện hồ sơ để được xét miễn, giảm học phí như sau:

- Đơn đề nghị, miễn giảm học phí

- Cam kết miễn, giảm học phí

- Tùy theo đối tượng mà thực hiện hồ sơ kèm theo

(Sinh viên xem chi tiết cụ thể trong hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách năm học 2022-2023  --> Xem chi tiết)

 • Lưu ý:
 1. Không áp dụng chế độ miễn, giảm học phí trong thời gian sinh viên bị kỷ luật tạm dừng học tập học hoặc buộc thôi học.
 2. Các đối tượng thuộc diện miễn, giảm học phí mà cùng lúc hưởng nhiều chính sách hỗ trợ khác nhau thì chỉ được hưởng một chế độ ưu đãi cao nhất.
 3. Sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí nếu đồng thời học nhiều ngành trong cùng một trường thì chỉ được hưởng một chế độ ưu đãi.
 4. Không áp dụng chế độ ưu đãi về miễn, giảm học phí đối với sinh viên trong trường hợp đã hưởng chế độ ưu đãi này tại một cơ sở giáo dục khác.
 5. Đối với sinh viên thuộc đối tượng miễn, giảm học phí liên quan đến diện hộ nghèo, hộ cận nghèo phải nộp bổ sung giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo nếu muốn được tiếp tục gia hạn khi hết giá trị sử dụng để làm căn cứ xét miễn, giảm học phí cho học kỳ tiếp theo.
 • Thời gian và địa điểm nộp:

Sinh viên nộp trực tiếp tại phòng Công tác sinh viên kể từ ngày 20/02/2023 đến hết ngày 07/03/2023 là hạn cuối. Sau khi xét duyệt hồ sơ, nhà trường sẽ ban hành Quyết định miễn, giảm học phí đối với những sinh viên đúng đối tượng.

Nơi nhận:

 • GVCN các lớp chính quy;
 • Lưu: P.CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CTSV

(Đã ký)

Đinh Quốc Khánh