Tuesday, January 19, 2021
yhn.edu.vn > Giới thiệu
Giới thiệu
1. Tên phòng: Phòng  Quản lý khoa học – Công nghệ thông tin – Thư viện & Hợp tác quốc tế
- Địa chỉ: 35 Đoàn Thị Điểm - Đống Đa – Hà Nội
- Điện thoại:
- Email: qlkh@yhn.edu.vn

2. Cơ cấu tổ chức
2.1. Lãnh đạo phòng

Trưởng phòng: TS Lê Thị Hải Yến
2.2. Danh sách cán bộ

STT

Họ tên

Trình độ chuyên môn

1

Lê Thị Hải Yến TS

2

Nguyễn Thị Minh Huệ ThS

3

Ngô Thị Bích Hạnh CN

4

Đỗ Kim Hồng CN
5 Nguyễn Ngọc Tuân CN
6 Vũ Đình Sơn CN
7 Nguyễn Hiền Du KS

3. Chức năng, nhiệm vụ
a.Công tác nghiên cứu khoa học (NCKH):

- Làm đầu mối tổ chức, xây dựng chiến lược NCKH.
- Xây dựng các văn bản về quy chế, phương hướng, chủ trương về quản lý công tác NCKH của Trường phù hợp với quy định của Nhà nước và Bộ Y tế, bồi dưỡng tiềm lực NCKH của các đơn vị và cán bộ trong Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội.
- Xây dựng chương trình nghiên cứu, đề tài nghiên cứu, kế hoạch dài hạn, ngắn hạn, kế hoạch hàng năm, kế hoạch đột xuất về nghiên cứu, triển khai đề tài NCKH các cấp.
- Xây dựng quy chế về quản lý cơ sở dữ liệu của các đề tài, công trình NCKH do Trường chủ trì, quản lý.
- Chỉ đạo triển khai, quản lý, giám sát, đánh giá việc thực hiện các hoạt động NCKH của Trường, các hoạt động NCKH thuộc dự án do Trường quản lý và gắn kết các hoạt động NCKH với hoạt động đào tạo.
- Thực hiện quản lý, giám sát và đánh giá việc thực hiện các quy chế, chế độ NCKH thống nhất trong toàn Trường. Phối hợp với các phòng ban có liên quan để giải quyết những vấn đề có liên quan đến công tác NCKH.
- Tổ chức tập huấn về công tác NCKH, xây dựng và phát triển tiềm lực NCKH trong đội ngũ cán bộ của Trường, tổ chức và theo dõi các sinh hoạt chuyên đề.
- Là đầu mối phối hợp với các phòng ban liên quan tổ chức hội nghị, hội thảo về NCKH hàng năm, các hoạt động khuyến khích NCKH của cán bộ trẻ, sinh viên trong Trường, tổ chức các buổi sinh hoạt khoa học thường kỳ, đột xuất nhằm đáp ứng thông tin về NCKH trong các lĩnh vực về y tế, đặc biệt về lĩnh vực điều dưỡng.
- Đề xuất với Ban Giám hiệu tổ chức xét duyệt khen thưởng những đơn vị, cá nhân có các công trình NCKH có giá trị, có tính ứng dụng cao, có tính sáng tạo trong cải tiến kỹ thuật.
- Tổ chức truyền thông thông tin, quản lý việc công bố kết quả NCKH trong phạm vi toàn Trường; in ấn, phát hành tập san, tạp chí, ấn phẩm khoa học theo quy định của Luật Xuất bản, Luật Báo chí của Nhà nước và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế.
- Tổ chức Hội thảo nhằm ứng dụng các kết quả NCKH vào việc giảng dạy và học tập trong và ngoài Trường.
- Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế toán để lập kế hoạch và sử dụng ngân sách NCKH.
b, Công tác công nghệ thông tin, thư viện:
- Công tác công nghệ thông tin (CNTT):
+ Xây dựng kế hoạch dài hạn, kế hoạch hàng năm về phát triển ứng dụng CNTT trong hoạt động dạy/ học trong Trường trình Ban Giám hiệu phê duyệt.
+ Dự thảo các nội quy, quy định có liên quan về quản lý hoạt động CNTT, ứng dụng CNTT theo đúng các quy định pháp luật hiện hành, các quy định của Trường, trình Ban Giám hiệu phê duyệt và là đầu mối để thực thi các nội quy, quy định này.
+ Xây dựng chiến lược phát triển hệ thống thông tin điện tử trong Trường, đề xuất việc thay đổi giải pháp kỹ thuật, công nghệ nhằm nâng cao năng lực quản lý, điều hành, đáp ứng yêu cầu của Trường trong từng thời kỳ.
+ Xây dựng công cụ hỗ trợ điện tử nhằm đảm bảo điều kiện để các đơn vị chức năng, khoa, bộ môn trong Trường duy trì hoạt động, phối hợp với Ban biên tập thông tin Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội để cập nhật kịp thời thông tin trên các trang thông tin điện tử của Trường và các đơn vị trực thuộc.
+ Tư vấn, tham mưu với Ban Giám hiệu về các điều kiện, tiêu chuẩn kỹ thuật khi Trường có kế hoạch đầu tư thiết bị liên quan đến lĩnh vực CNTT.
+ Tổ chức quản lý, khai thác tài nguyên thuộc lĩnh vực CNTT, triển khai áp dụng ứng dụng CNTT phục vụ công tác đào tạo, dạy/ học, NCKH và quản lý của Trường sau khi được Hiệu trưởng phê duyệt.
+ Tổ chức xây dựng, quản lý, vận hành, sửa chữa và hướng dẫn sử dụng cơ sở hạ tầng kỹ thuật CNTT (hệ thống mạng LAN, hệ thống đường truyền internet, thiết bị máy tính, máy chủ, máy trạm, thiết bị ngoại vi, thiết bị kết nối mạng, thiết bị phụ trợ, mạng nội bộ, mạng diện rộng, v.v…) đảm bảo hệ thống hoạt động 24/24h  thông suốt, ổn định, có hiệu quả và tiết kiệm.
+ Phối hợp với Phòng Đào tạo và Tổ Đảm bảo chất lượng xây dựng kế hoạch triển khai việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập của HS-SV trên máy vi tính.
+ Giám sát, đánh giá các đơn vị trong Trường về việc tuân thủ quy định, quy chế về hoạt động ứng dụng CNTT khi đã được Hiệu trưởng phê duyệt, ban hành.
+ Quản lý duy trì hoạt động của Cổng thông tin điện tử của Trường, thu thập, lưu trữ, xử lý và cập nhật kịp thời các nội dung thông tin liên quan đến hoạt động của Trường trên Cổng thông tin điện tử khi có yêu cầu của Hiệu trưởng, đồng thời đảm bảo tính an toàn của những thông tin đó.
+ Tham gia phối hợp đào tạo và đào tạo lại về CNTT cho các cán bộ trong Trường.
+ Thực hiện công tác báo cáo, thống kê theo quy định và yêu cầu của Trường.
- Công tác thư viện:
+ Xây dựng kế hoạch phát triển thư viện theo hướng hiện đại, từng bước phát triển thư viện thành Trung tâm thông tin của Trường, phục vụ cán bộ, giảng viên, học sinh – sinh viên trong Trường trong công tác dạy/ học.
+ Phối hợp với các khoa, bộ môn chuyên môn trong việc lập kế hoạch hàng năm lựa chọn, bổ sung đầu sách, tạp chí, sách giáo khoa, sách tham khảo về các lĩnh vực, đặc biệt lĩnh vực y tế, điều dưỡng, đáp ứng yêu cầu dạy/ học, và NCKH.
+ Xây dựng công cụ tra cứu, mục lục tra cứu, phối hợp với các cán bộ CNTT xây dựng mạng lưới truy cập, tìm kiếm thông tin tự động hoá, cơ sở dữ liệu điện tử, tạo thuận lợi trong tra cứu sách, tài liệu cho cán bộ, giảng viên, học sinh – sinh viên trong Trường.
+ Tổ chức xử lý, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản, quản lý tài liệu và thông tin theo đề mục, chuyên đề rõ ràng, dễ hiểu, dễ tìm kiếm; tiến hành kiểm kê định kỳ vốn tài liệu, cơ sở vật chất kỹ thuật và tài sản khác của thư viện; tiến hành thanh lý các tài liệu lạc hậu, hư nát, phục hồi các tài liệu cũ nát nhưng còn giá trị sử dụng theo quy định của cơ quan quản lý và của Trường.
+ Tổ chức, tham gia các hoạt động hợp tác trong và ngoài nước về lĩnh vực thông tin thư viện, hoạt động về nghiệp vụ với hệ thống thư viện trong cả nước, nhằm phát triển thư viện của Trường.
+ Phối hợp với Phòng Đào tạo, Phòng Quản lý HS-SV, Phòng Tổ chức Hành chính để có kế hoạch phục vụ, quản lý và thu hồi tài liệu trước khi học sinh – sinh viên tốt nghiệp ra trường, ngừng học, thôi học, cán bộ, viên chức, giảng viên trong trường nghỉ hưu hoặc chuyển công tác.
+ Phối hợp với Phòng Tài chính Kế toán, Tổ In ấn, Phòng Giáo tài triển khai dịch vụ in ấn, sao chụp tài liệu, quản lý phạt, đền tài liệu, kiểm kê, thanh lý tài liệu, trang thiết bị trong Thư viện.
+ Phối hợp với các cán bộ CNTT bảo trì hạ tầng CNTT của Thư viện, kịp thời xử lý các sự cố như hệ thống máy tính, hệ thống truy cập tra cứu, phần mềm ứng dụng, v.v…
+ Phối hợp với các cán bộ quản lý NCKH về thu nhận, lưu trữ các tài liệu do Trường xuất bản, các công trình NCKH đã được nghiệm thu của cán bộ, giảng viên trong trường, các tài liệu hội nghị, hội thảo, khoá luận, luận văn thạc sỹ, tiến sỹ, chương trình đào tạo, giáo trình, tập bài giảng, v.v…
+ Tiến hành tiếp nhận, lưu trữ các ấn phẩm tài trợ, biếu tặng, tài liệu trao đổi giữa các thư viện trong và ngoài nước.
c, Hợp tác quốc tế:
- Dự thảo chủ trương, nội dung, kế hoạch hợp tác quốc tế ngắn hạn, dài hạn và tổ chức thực hiện khi được phê duyệt.
- Phối hợp với Phòng Tổ chức hành chính xây dựng kế hoạch quản lý và làm thủ tục đoàn ra, đoàn vào kịp thời theo các chương trình hợp tác quốc tế với Trường theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Phối hợp với đơn vị có liên quan tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế, đón tiếp và làm việc với khách quốc tế tại Trường về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Trường, đảm bảo an ninh chính trị theo quy định pháp luật hiện hành; ghi biên bản các hội nghị, hội thảo, cuộc gặp gỡ, làm việc, trao đổi có khách nước ngoài do Ban Giám hiệu chủ trì.
- Chủ động tìm kiếm, duy trì các mối quan hệ với đối tác trong và ngoài nước; tìm kiếm các đối tác, cá nhân có khả năng, uy tín trong lĩnh vực liên quan đến chuyên ngành đào tạo của nhà trường, có thiện chí hợp tác với Trường, đề xuất với Hiệu trưởng thiết lập quan hệ hợp tác.
- Tổ chức tiếp nhận, xử lý, lưu trữ các tài liệu, văn bản liên quan đến các tổ chức, cá nhân nước ngoài gửi đến theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng.
- Phối hợp với cán bộ thư viện tiến hành tiếp nhận, xử lý và lưu trữ các tài liệu do các đơn vị trong và ngoài nước hợp tác với Trường biếu tặng, trao đổi.
- Quản lý các dự án hợp tác quốc tế đã được Hiệu trưởng phê duyệt, và đang được thực hiện.
- Báo cáo tổng kết công tác hợp tác quốc tế từng học kỳ, từng năm.
d, Tham gia các hoạt động đoàn thể và nhiệm vụ khác do Trường giao
 Giới thiệu

- Lịch sử hình thành và phát triển
- Sứ mệnh- tầm nhìn- giá trị cốt lõi
- Cơ cấu tổ chức
- Ban Giám hiệu
- Khoa Khoa học cơ bản
- Khoa Y học cơ sở
- Khoa Y
- Khoa Dược
- Khoa Điều dưỡng
- Phòng Đào tạo
- Quản lý học sinh – sinh viên
- Thanh tra – Pháp chế
- Phòng tổ chức hành chính
- Tài chính kế toán
- Phòng QLKH – CNTT – Thư viện & HTQT
- Phòng Giáo tài
- Khảo thí – Kiểm định chất lượng
- Trạm Y tế
- Tổ in ấn
- Tổ giảng đường
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI 

Cơ sở 1: Số 35 Đoàn Thị Điểm - Quốc Tử Giám - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (84) 04. 373 26303  /  04. 384 52814 -221.241 Fax: (84) 04. 3732 2556  
Email: lienhe@yhn.edu.vn   /   Website: www.yhn.edu.vn

Cơ sở 2:  Số 103 Phúc Xá - Ba Đình - Hà Nội

Cơ sở 1


 Cơ sở 2

Bản quyền thuộc về Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội