Tuesday, January 19, 2021
yhn.edu.vn > Giới thiệu
Giới thiệu
1. Tên phòng: Thanh tra – Pháp chế
- Địa chỉ: 35 Đoàn Thị Điểm - Đống Đa – Hà Nội
- Điện thoại:
- Email:

2. Cơ cấu tổ chức
2.1. Lãnh đạo phòng:
Trưởng phòng: BS Lương Anh Vũ
2.2. Danh sách cán bộ

STT

Họ tên

Trình độ chuyên môn

1

Lương Anh Vũ

Bác sĩ

2

Phạm Thị Huệ  Cử nhân

3.Chức năng
- Tham mưu cho Ban giám hiệu thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và công tác pháp chế (sau đây gọi chung là thanh tra – pháp chế) trong phạm vi quản lý của Trường, quy định của pháp luật về thanh tra, bảo đảm cho Trường hoạt động theo pháp luật và thực hiện nguyên tắc pháp chế.
- Chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về công tác tổ chức, nghiệp vụ của cơ quan thanh tra và tổ chức pháp chế cấp trên.

4. Nhiệm vụ

4.1. Nhiệm vụ thanh tra
- Nghiên cứu các văn bản quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo về thanh tra giáo dục để xây dựng quy trình và kế hoạch thanh tra giáo dục thường xuyên, định kỳ hàng năm hoặc đột xuất và tổ chức thực hiện sau khi Hiệu trưởng phê duyệt, gồm những nội dung sau:
+ Thanh tra việc thực hiện chính sách và pháp luật về giáo dục và đào tạo;
+ Tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát thường xuyên, định kỳ và đột xuất các mặt hoạt động trong Trường theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng. Trình Hiệu trưởng chương trình, kế hoạch thanh tra hàng năm và tổ chức, phối hợp thực hiện sau khi được phê duyệt;
+ Thanh tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, quy chế đào tạo, quy chế thi cử, cấp văn bằng, chứng chỉ và việc thực hiện các quy định về giáo trình, bài giảng ở mọi loại hình đào tạo (chính quy, không chính quy, liên thông,…), cấp học và trình độ đào tạo trong phạm vi toàn trường;
+ Thanh tra việc thực hiện quy định của nhà nước và điều kiện cần thiết đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường;
+ Thực hiện nhiệm vụ tiếp cán bộ viên chức, giảng viên, học sinh - sinh viên; giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực giáo dục, đào tạo trong trường theo quy định của pháp luật;
+ Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và chống tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục theo quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng.
- Theo dõi, tổng hợp tình hình về công tác thanh tra, định kỳ báo cáo Hiệu trưởng, kiến nghị, đề xuất các biện pháp bảo đảm thi hành pháp luật về giáo dục và các vấn đề cần điều chỉnh và bổ sung để đảm bảo chất lượng giáo dục;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác về công tác thanh tra do Hiệu trưởng giao.
4.2. Nhiệm vụ pháp chế
- Tổ chức xây dựng các văn bản quản lý hành chính liên quan đến công tác pháp chế của Trường;
- Nghiên cứu, đề xuất và áp dụng các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác pháp chế;
- Giám sát việc thực hiện các quy chế hành chính các đơn vị trong trường;
- Giúp Hiệu trưởng về những vấn đề pháp lý; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Trường, các đơn vị, cán bộ công chức, viên chức, người lao động và người học;
- Giúp Hiệu trưởng chuẩn bị ý kiến đóng góp cho dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan, đơn vị gửi lấy ý kiến; kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền trong việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
- Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với các văn bản do các đơn vị chức năng soạn thảo trước khi trình Hiệu trưởng;
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế, quy định của Trường cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động và người học; kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức pháp luật trong phạm vi toàn trường;
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Hiệu trưởng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước; văn bản quản lý, chỉ đạo, điều hành của Hiệu trưởng và các đơn vị; kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả và xử lý các vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế trong hoạt động của Trường;
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, cơ quan có liên quan tổ chức, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kĩ năng công tác pháp chế cho cán bộ làm công tác pháp chế tại đơn vị; tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác pháp chế do Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan chuyên môn khác tổ chức;
- Thực hiện chế độ báo cáo tình hình thực hiện công tác pháp chế với Hiệu trưởng và cơ quan quản lý cấp trên theo quy định;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác về công tác pháp chế do Hiệu trưởng giao./.
 Giới thiệu

- Lịch sử hình thành và phát triển
- Sứ mệnh- tầm nhìn- giá trị cốt lõi
- Cơ cấu tổ chức
- Ban Giám hiệu
- Khoa Khoa học cơ bản
- Khoa Y học cơ sở
- Khoa Y
- Khoa Dược
- Khoa Điều dưỡng
- Phòng Đào tạo
- Quản lý học sinh – sinh viên
- Thanh tra – Pháp chế
- Phòng tổ chức hành chính
- Tài chính kế toán
- Phòng QLKH – CNTT – Thư viện & HTQT
- Phòng Giáo tài
- Khảo thí – Kiểm định chất lượng
- Trạm Y tế
- Tổ in ấn
- Tổ giảng đường
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI 

Cơ sở 1: Số 35 Đoàn Thị Điểm - Quốc Tử Giám - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (84) 04. 373 26303  /  04. 384 52814 -221.241 Fax: (84) 04. 3732 2556  
Email: lienhe@yhn.edu.vn   /   Website: www.yhn.edu.vn

Cơ sở 2:  Số 103 Phúc Xá - Ba Đình - Hà Nội

Cơ sở 1


 Cơ sở 2

Bản quyền thuộc về Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội