Thông báo
- Thông báo về việc đăng ký học cùng lúc hai chương trình

 UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

Số:     /TB-CĐYTHN

Hà Nội, ngày    tháng 10 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Đăng ký học cùng lúc hai chương trình

Căn cứ nhu cầu của sinh viên, nhà trường thông báo đăng ký học cùng lúc hai chương trình các ngành đào tạo như sau:

1. Các ngành đào tạo

- Ngành Điều dưỡng;

- Ngành Dược;

- Ngành Hộ sinh;

- Ngành Kỹ thuật hình ảnh y học;

- Ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học;

- Ngành Chăm sóc sắc đẹp;

- Ngành Kỹ thuật phục hồi chức năng.

2. Đối tượng đăng ký: sinh viên đang học các lớp điều dưỡng khóa 13, 14, 15; Dược khóa 8, 9, 10; KTHA y học khóa 12, 13, 14; KTXN y học khóa 12, 13, 14; Hộ sinh khóa 8, 9, 10.

2. Điều kiện học cùng lúc hai chương trình

- Có đơn đề nghị học cùng lúc hai chương trình (theo mẫu tại phục lục kèm theo tải tại đây) và gửi về phòng Khảo thí - Kiểm định chất lượng của trường;

- Ngành, nghề đào tạo ở chương trình thứ hai phải khác ngành, nghề đào tạo ở chương trình thứ nhất;

- Trong đó, xếp loại kết quả học tập của từng học kỳ đã hoàn thành ở chương trình thứ nhất tính đến thời điểm xét học cùng lúc hai chương trình phải đạt loại khá trở lên;

- Không trong thời gian: tạm dừng chương trình đang học, điều chỉnh tiến độ học hoặc buộc thôi học ở chương trình thứ nhất; bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên, bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

3. Thời gian, kinh phí đào tạo

3.1.Thời gian đào tạo

- Căn cứ số lượng sinh viên đăng ký/ngành, nhà trường sẽ bố trí thời gian phù hợp nhất để sinh viên có thể tham gia học cùng lúc hai chương trình.

- Người học đăng ký học cùng lúc hai chương trình được Nhà trường bố trí học chương trình thứ 2 theo một trong hai phương thức sau:

            + Học lớp riêng.

            + Học cùng với lớp đã có của trường.

3.2.Kinh phí đào tạo

- Học phí thu theo tín chỉ (mức học phí thu theo quy định hiện hành của nhà trường);

- Sinh viên được giảm 10% tổng mức thu học phí khi đăng ký học chương trình thứ 2.

Sinh viên có nhu cầu liên hệ với trường theo địa chỉ sau:

            Phòng Khảo thí - KĐCL trường Cao đẳng Y tế Hà Nội;

            Số 35 phố Đoàn Thị Điểm - Q. Đống Đa - Hà Nội;

            Điện thoại: 024.37326303/37326306 - DĐ:0866546673;

Email: tuyensinh@hmc.edu.vnWebsite: hmc.edu.vn hoặc yhn.edu.vn

Fanpage: facebook.com/TruongCaoDangYTeHaNoi;

HIỆU TRƯỞNG

 

Phạm Văn Tân