Thông báo
- Thông báo về việc học cải thiện môn Tin học hình học trực tuyến
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI
 
 
             Số:  1154/TB-CĐYTHN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
    Hà Nội, ngày  31 tháng  12 năm 2021
 
 
 
 
 
 
 
THÔNG BÁO
V/v: thực hiện hình thức học trực tuyến
áp dụng cho học cải thiện môn Tin học của các khóa
 
Thực hiện kế hoạch số 501/KH-CĐYTHN ngày 11/12/2020 về việc học cải thiện đợt 1 năm học 2020 – 2021; kế hoạch số: 232/KH-CĐYTHN ngày 14/4/2021 về việc học cải thiện đợt 2 năm học 2020 – 2021; và kế hoạch số: 351/KH-CĐYTHN ngày 25/5/2021 về việc học cải thiện đợt 3 năm học 2020 – 2021;
Căn cứ vào danh sách sinh viên đã đóng tiền học cải thiện Tin học của các khóa theo các kế hoạch học cải thiện;
Nhà trường đã xây dựng phương án học cải thiện môn Tin học là 25 tiết học thực hành tại phòng thực hành tin học tại trường. Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên việc tổ chức học chưa thực hiện được.
Căn cứ vào tình hình thực tế dịch bệnh Covid-19 còn tiếp tục phức tạp trong thời gian tới, Nhà trường chuyển đổi hình thức học cải thiện môn Tin học từ học thực hành tại trường sang học thực hành Tin học trực tuyến. Để đảm bảo chất lượng học trực tuyến môn Tin học được hiệu quả, Nhà trường thông báo tổ chức lớp học như sau:
1. Điều kiện tổ chức học và thi trực tuyến môn Tin học:
- Sĩ số lớp học không quá 2 lớp chuẩn/lớp;
- Sinh viên đã đóng tiền học cải thiện môn Tin học  chuẩn bị về điều kiện học tập để tham gia lớp học bắt buộc phải có:
+ Máy tính/laptop có camera, micro và cài phần mềm Zoom.
+ Nếu máy tính/laptop không có camera, micro thì phải có thêm điện thoại kết nối được internet tham gia lớp học qua Zoom.
+ DS Đã đóng tiền học cải thiện Tin học:  KHÓA CĐ 15,DS10,XN14,HA14,HS10                       KHÓA CĐ 12,13,14; DS7,8,9; XN12,13; HA12,13; HS8,9
          - Nếu sinh viên không đủ điều kiện học tập hoặc không có nguyện vọng học cải thiện môn Tin học nữa thì làm đơn xin rút học cải thiện nộp cho phụ trách khối của Phòng Đào tạo. (có mẫu đơn kèm theo) TẢI MẪU ĐƠN
          - Nếu sinh viên chưa đăng ký học cải thiện Tin học mà nay có nguyện vọng học thì làm đơn đăng ký học cải thiện nộp cho phụ trách khối của phòng Đào tạo và đóng tiền học cải thiện tại phòng Tài chính kế toán (có mẫu đơn kèm theo) TẢI MẪU ĐƠN
          - Thời hạn nhận đơn: Từ ngày 31/12/2021 đến hết ngày 04/01/2022.
Nhà trường sẽ không giải quyết các trường hợp phát sinh sau thời hạn trên.
2. Thời gian tổ chức học:
          - Học 25 tiết thực hành qua hình thức học trực tuyến trong 5 buổi; vào Sáng, chiều của thứ 7 và Chủ Nhật.
          - Bắt đầu từ 08/01/2022.
          - Nhà trường sẽ căn cứ trên danh sách sinh viên học cải thiện Tin học để sắp xếp lớp học phù hợp, đảm bảo chất lượng giảng dạy.
          - Sinh viên xem lịch và danh sách lớp học cải thiện Tin học trên website: yhn.edu.vn. Mục Đào tạo/Thời khóa biểu/ Lịch học lại, học cải thiện sau ngày 05/01/2022.
3. Phối hợp thực hiện:
3.1. Phòng Đào tạo:
          - Nhận và xử lý đơn rút học cải thiện hoặc đăng ký thêm của sinh viên.
- Tổng hợp danh sách sinh viên học cải thiện Tin học để tổ chức lớp học.
          - Xây dựng thời khóa biểu học.
          - Tổ chức thi cho sinh viên sau khi lớp học kết thúc.
          - Tổng hợp kết quả học tập của sinh viên sau khi có điểm thi.
3.2. Phòng Khảo thí – KĐCL:
          - Giám sát học và tổ chức thi theo kế hoạch.
- Nhập điểm thi cải thiện môn Tin học đối với các khóa đã thực hiện trên hệ thống QLĐT.
- Trả điểm về phòng Đào tạo lưu và theo dõi đối chiếu.
3.3. Phòng Quản lý HS-SV và giáo viên chủ nhiệm
Phòng Quản lý HS-SV phối hợp với giáo viên chủ nhiệm để:
- Triển khai thông báo học cải thiện môn Tin học trực tuyến tới sinh viên.
- Hướng dẫn sinh viên thực hiện theo thông báo.
- Đôn đốc, nhắc nhở sinh viên thực hiện học và thi theo kế hoạch, thực hiện đúng thời hạn như thông báo nếu có phát sinh đăng ký thêm hoặc rút học cải thiện.
- Nhắc nhở sinh viên thực hiện theo đúng nội quy, quy định của Nhà trường về học tập.
3.4. Khoa, Bộ môn:
- Làm điểm và xét thi cải thiện cho sinh viên sau khi môn học kết thúc.
- Phân công giảng viên giảng dạy, chấm thi;
- Giảng viên trả điểm về phòng Đào tạo sau khi tổ chức thi (đối với các khóa không thực hiện nhập điểm trên hệ thống QLĐT)
3.5. Phòng Thanh tra pháp chế:
          Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch học và thi
3.6. Phòng Tài chính kế toán:
          - Tổng hợp danh sách sinh viên đóng tiền chuyển phòng Đào tạo;
          - Phối hợp xử lý đơn rút học cải thiện (nếu có)
- Thực hiện thanh toán chế độ cho các cán bộ phòng ban và giảng viên.
 
Nơi nhận:
  • BGH (để báo cáo);
  • Phòng QLSV, Phòng KT&KĐLC,Phòng TT-PC; Phòng TCKT;
  • Khoa KHCB;
  • Các GVCN;
  • Lưu VT,  ĐT.
HIỆU TRƯỞNG
 
(Đã ký)
 
 
 
Phạm Văn Tân