Thông báo
- Danh sách tài khoản phòng học Zoom

TÀI KHOẢN ĐĂNG NHẬP PHẦN MỀM ZOOM

Tên phòng

Dành cho Sinh viên

ID Meeting

Password

Phòng 1

605-500-6535

501120

Phòng 2

621-266-4658

501120

Phòng 3

606-845-7543

501120

Phòng 4

519-311-0343

501120

Phòng 5

409-095-0409

501120

Phòng 6

899-396-9897

501120

Phòng 7

499-371-6527

501120

Phòng 8

879-690-9637

501120

Phòng 9

731-721-2059

501120

Phòng 10

659-750-1125

501120

Phòng 11

546 933 4156

501120

Phòng 12

688 165 6800

501120

Phòng 13

270 400 3555

501120

Phòng 14

712 204 2968

501120

Phòng 15

633 334 1976

501120

Phòng 16

5322949456

501120

Phòng 17

6055205336

501120

Phòng 18

840 365 8827

501120

Phòng 19

796 542 4675

501120

Phòng 20

760 163 3869

501120

Phòng 21

803 517 1438

501120

Phòng 22

336 402 3902

501120

Phòng 23

857 430 7355

501120

Phòng 24

479 272 9243

501120

Phòng 25

530 256 2634

501120

Phòng 26

743 061 3736

501120

Phòng 27

361 823 9213

501120

Phòng 28

278 833 7958

501120

Phòng 29

996 705 7000

501120

Phòng 30

570 467 9019

501120

 

Ghi chú: 30 tài khoản trên dùng để đăng nhập vào phần mềm Zoom bản quyền để giảng dạy trực tuyến cho sinh viên, là tài sản của Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội, số lượng sv/ phòng (100-300 sv), thời gian cuộc họp không giới hạn.

- Đề nghị sinh viên bảo mật tuyệt đối thông tin tài khoản, không được để lộ thông tin dưới bất kỳ hình thức nào, không chia sẻ thông tin tài khoản với người không có nhiệm vụ tham gia lớp học.