Tin đào tạo

Kế hoạch học cải thiện bổ sung đợt 2 năm học 2020 - 2021

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI

 
 

Số: /KH-CĐYTHN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2021 

 

KẾ HOẠCH HỌC CẢI THIỆN BỔ SUNG

ĐỢT 2 NĂM HỌC 2020 - 2021

 Căn cứ vào số lượng sinh viên khóa CĐ Điều dưỡng 12, Dược sĩ 7 đăng ký học cải thiện sau buổi làm việc giữa Nhà trường và sinh viên;

Nhà trường bổ sung kế hoạch học cải thiện đợt 2 năm học 2020 - 2021 cho sinh viên các lớp CĐ Điều dưỡng khoá 12,13,14; Dược sỹ 7,8,9; KTXNYH 11,12,13; KTHAYH 11,12,13; Hộ sinh 7,8,9 các môn có trong kế hoạch, cụ thể như sau:

1. Thời gian thực hiện:

- Từ ngày 02/6/2021 đến 10/6/2021:

Sinh viên đăng ký học cải thiện các môn có trong kế hoạch tại đường link: https://bitly.com.vn/6ys8an

Sinh viên đóng tiền học cải thiện tại phòng Tài chính kế toán (trực tiếp tại phòng hoặc chuyển khoản)

 Số TK: 127 0000 719 26;

 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Vietinbank – CN Thanh Xuân;

 Cú pháp: Họ và tên, Ngày tháng năm sinh, Lớp, HCT tên môn.

(Ví dụ: Nguyen Van A; 04.02.2000; Lop 14A2; HCT Chinh tri, Tin hoc…)

Phòng Tài chính kế toán cập nhật danh sách sinh viên đã đóng tiền học cải thiện chuyển Phòng Đào tạo.

- Từ ngày 11/6/2021 đến ngày 14/6/2021: Phòng Đào tạo tổng hợp danh sách sinh viên đã đóng tiền học cải thiện trình Ban Giám hiệu và công bố trên website của Nhà trường: https://yhn.edu.vn/Đào-tạo/Thời-khóa-biểu

- Từ ngày 14/6/2021: Phòng Đào tạo tổ chức học cải thiện các môn cho sinh viên căn cứ vào số lượng sinh viên đã đóng tiền.

2. Môn học, đối tượng và kinh phí học cải thiện:

STT

MÔN HỌC

Đối tượng

Số tín chỉ

Số tiết học cải thiện

Tiền học

(đồng)

Tiền thi

(đồng)

Tổng

LT

TH

LS

1

CSSK cộng đồng

Điều dưỡng

4

1

0

3

5

67,000

50,000

2

CSSK NL 2

Điều dưỡng

4

4

0

0

20

267,000

50,000

3

CSSK tâm thần

Điều dưỡng

3

1

0

2

5

67,000

50,000

4

Điều dưỡng bệnh truyền nhiễm

Điều dưỡng

4

2

0

2

10

133,000

50,000

5

Điều dưỡng cơ sở

Điều dưỡng

9

2

5

2

50

1,230,000

50,000

6

Dược lý

Điều dưỡng,

Xét nghiệm,

Hình ảnh

2

1

1

0

15

313,000

50,000

7

KSNK

Điều dưỡng,

Hộ sinh,

Xét nghiệm,

Hình ảnh

2

1

0

1

5

67,000

50,000

8

PLYT - Đ ĐNN

Điều dưỡng,

Hộ sinh,

Xét nghiệm,

Hình ảnh

1

1

0

0

5

67,000

50,000

9

SKMT - GT - GDSK

Điều dưỡng,

Hộ sinh,

Xét nghiệm,

Hình ảnh

2

0

1

1

10

133,000

50,000

10

Bệnh học

Dược sĩ

3

3

0

0

15

200,000

50,000

11

Pháp chế dược

Dược sĩ

3

2

1

0

20

354,000

50,000

12

Quản lý chất lượng thuốc

Dược sĩ

3

1

0

2

5

67,000

50,000

13

Tài chính DN dược

Dược sĩ

2

1

1

0

15

288,000

50,000

14

Kiểm nghiệm

Dược sĩ

4

2

2

0

30

575,000

50,000

15

Dược lâm sàng

Dược sĩ

6

1

0

5

5

67,000

50,000

16

Quản lý tồn trữ thuốc

Dược sĩ

3

1

0

2

5

67,000

50,000

17

Hóa hữu cơ

Dược sĩ

2

1

1

0

15

288,000

50,000

18

Hóa dược

Dược sĩ

4

3

1

0

25

421,000

50,000

19

Dược lý

Dược sĩ

6

3

3

0

45

863,000

50,000

* Ghi chú:

- Hình thức học cải thiện được tổ chức theo hình thức thi của môn học.

- Sinh viên phải đóng tiền học và thi cải thiện đúng hạn mới được tham gia học và dự thi.

- Sinh viên phải tham gia học cải thiện đầy đủ các buổi học cải thiện; nếu không sẽ không đạt điều kiện dự thi.

- Trong quá trình học cải thiện, sinh viên được kiểm tra để cải thiện điểm thành phần. Sinh viên được lấy điểm cải thiện là điểm tổng kết môn học cao hơn (không lấy điểm thấp hơn).

- Sinh viên chỉ được đăng kí học cải thiện các môn bổ sung có trong kế hoạch này.

3. Phân công thực hiện

3.1. Phòng Đào tạo

            - Tổng hợp danh sách sinh viên đã đóng tiền học cải thiện trình BGH, cập nhật danh sách lên website.

- Xây dựng thời khóa biểu học cải thiện;

            - Lập kế hoạch thi cải thiện;

- Tổng hợp kê khai giờ giảng, coi thi, chấm thi để thanh toán cho giảng viên;

- Tổng hợp kết quả học tập của sinh viên.

3.2. Phòng Quản lý HS-SV và giáo viên chủ nhiệm

Phòng Quản lý HS-SV phối hợp với giáo viên chủ nhiệm để:

- Thông báo kế hoạch học cải thiện bổ sung cho sinh viên;

- Hướng dẫn, đôn đốc sinh viên thực hiện đúng thời hạn đăng kí và đóng tiền học cải thiện; nhắc nhở sinh viên tham gia học cải thiện theo thời khóa biểu. đảm bảo thực hiện theo nội quy, quy định của Nhà trường.

- Thông báo lịch thi cải thiện cho sinh viên.

3.3. Khoa, bộ môn:

- Phân công giảng viên thực hiện giảng dạy, coi thi, chấm thi theo kế hoạch;

- Xây dựng nội dung ôn tập cho sinh viên;

- Giảng viên cập nhật 01 điểm hệ số 2 (nếu có) cho sinh viên; cập nhật điểm TBKT sau khi thay đổi điểm hệ số 2.

3.4 Tổ kỹ thuật viên:

            Phân công cán bộ tham gia phục vụ chuẩn bị giờ học thực hành (nếu có) theo thời khóa biểu.

3.5. Tổ giảng đường:

            Phân công cán bộ tham gia phục vụ giảng dạy theo thời khoá biểu.

3.6. Phòng Thanh tra pháp chế:

            Kiểm tra việc thực hiện theo kế hoạch.

3.7. Phòng Khảo thí - KĐCL

            - Giám sát, đánh giá việc thực hiện học cải thiện theo kế hoạch;

            - Thực hiện tổ chức coi thi, chấm thi.

3.8. Phòng Tài chính kế toán

            - Lập dự tính chi phí cho lớp học, thu tiền học và thực hiện thanh toán chế độ cho các cán bộ và giảng viên.

           

Nơi nhận:

- BGH (để báo cáo);

- Phòng QLSV, Phòng KT&KĐLC,

Phòng TT-PC; Phòng QTĐS; Tổ KTV;

- Các Khoa;

- Lưu VT, ĐT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Phạm Văn Tân

Tắt[X]

Hotline: 0866546673
Chat Facebook
Gọi điện