Thông tin tuyển sinh

Căn cứ năng lực của Trường và nhu cầu đào tạo của thí sinh; Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội thông báo tuyển sinh cao đẳng liên thông trình độ cao đẳng năm 2018 như ...

Thanh tra khảo thí và đảm bảo

Thực hiện thông báo số 127/TB-BGDĐT ngày 17 tháng 03 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về việc đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm ...