Đào tạo

Thực hiện công văn số 214/TCGDNN-ĐTCQ ngày 7/2/2020 và số 345/TCGDNN-ĐTCQ ngày 21/2/2020 của Tổng cục GDNN về việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyển sinh, đào tạo trong bối cảnh dịch COVID-19. Căn cứ công văn số 587/TCGDNN-ĐTCQ ngày 17/3/2020 về việc hướng ...

Nghiên cứu khoa học

Căn cứ kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học năm học 2018 - 2019 của trường Cao đẳng Y tế Hà Nội; Căn cứ vào kết quả nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học/sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở năm 2018 – 2019 ...

Thanh tra khảo thí và đảm bảo

Thực hiện thông báo số 127/TB-BGDĐT ngày 17 tháng 03 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về việc đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm ...