Thông tin tuyển sinh

Thời gian nhận hồ sơ
- Nhận đăng ký xét tuyển từ tháng 5/2019 đến 17h00 ngày 08/8/2019;
- Xét tuyển ngày 9/8/2019;
- Công bố kết quả trúng tuyển trước 17h00 ngày 09/8/2019 ...

Nghiên cứu khoa học

Căn cứ biên bản thẩm định các đề cương NCKH/SKKN cấp cơ sở năm học; Xét đề nghị của trưởng phòng QLKH - CNTT - TV&HTQT trường Cao đẳng Y tế Hà Nội ...

Thanh tra khảo thí và đảm bảo

Thực hiện thông báo số 127/TB-BGDĐT ngày 17 tháng 03 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về việc đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm ...