Trang chủ >> Kế hoạch đào tạo

Kế hoạch Thi và xét công nhận tốt nghiệp Cao đẳng liên thông vừa làm vừa học Điều dưỡng khóa 6, Dược sỹ khóa 2, Hộ sinh khóa 2, và Xét nghiệm y học khóa

 •  UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI

   

  Số :       /KH-CĐYT-ĐT

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

   

              Hà Nội, ngày   tháng   năm 2016


  KẾ HOẠCH

  Thi và xét công nhận tốt nghiệp Cao đẳng liên thông vừa làm vừa học Điều dưỡng khóa 6, Dược sỹ khóa 2, Hộ sinh khóa 2, và Xét nghiệm y học khóa

   

  Thực hiện kế hoạch đào tạo Cao đẳng liên thông vừa làm vừa học Điều dưỡng khóa 6, Dược sỹ khóa 2, Hộ sinh khóa 2 và Xét nghiệm y học khóa 2. Trường Cao đẳng y tế Hà Nội tổ chức kỳ thi tốt nghiệp t ngày 18 tháng 12 đến ngày 20 tháng 12 năm 2016 cho sinh viên các ngành trên theo kế hoạch cụ thể như sau:

   I. THỜI GIAN VÀ SỐ LƯỢNG HỌC SINH DỰ THI

  - Thời gian thi: Từ  18/12 – 20/12/2016

  - Số lượng sinh viên dự thi:

  STT

  Ngành, khoá

  Số lượng

  1

  Cao đẳng vừa làm vừa học Điều dưỡng khóa 6

  187

  2

  Cao đẳng vừa làm vừa học Dược sỹ khóa 2

  40

  3

  Cao đẳng vừa làm vừa học Hộ sinh khóa 2

  57

  4

  Cao đẳng vừa làm vừa học Xét nghiệm khóa 2

  31

   

  Tổng số

  315

   

  II. PHƯƠNG THỨC THI

  1. Thi viết lý thuyết:    

  - Thi môn Lý thuyết chuyên môn vào chiều 18/12/2016, thời gian thi là 150 phút;

  - Số phòng thi: 07 phòng (Từ phòng số 1 07);

  - Địa điểm thi: Số 35 Đoàn Thị Điểm Đống Đa Hà Nội ;

  - Đề thi :  gồm 01 đề chính thức và 5 đề dự bị cho mỗi môn thi. Cấu trúc đề thi lý thuyết chuyên môn gồm 2 phần:

            Phần câu hỏi trắc nghiệm khách quan: chiếm 50% tổng số điểm

  Phần câu hỏi tự luận: chiếm 50% tổng số điểm

  2. Thi thực hành chuyên môn: Ngày 19-20/12/2016.

  III. CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH

  1. Phổ biến kế hoạch thi tốt nghiệp cho sinh viên:

  - Từ 30/11/2016, thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp cho các lớp, giáo viên chủ nhiệm và trên website của trường.

  - Từ 08/12/2016, thông báo kế hoạch bốc thăm bàn thi cho các lớp và giáo viên chủ nhiệm.

  2. Thành lập Hội đồng thi và các ban giúp việc cho hội đồng: Từ 25/11/2016

  3. Thành lập Ban thanh tra thi và xét công nhận tốt nghiệp: 25/11/2016

  4. Họp Hội đồng thi để xét điều kiện dự thi cho sinh viên: 14h00 ngày 28/11/2016.

  5. Kiểm tra cơ cở vật chất phục vụ kỳ thi tốt nghiệp:  

  - Ban Hậu cần kiểm tra cơ cở vật chất, cơ sở thi thực hành (bao gồm cả bệnh viện) phục vụ kỳ thi tốt nghiệp từ  ngày 12/12/2016 đến ngày 14/12/2016 và báo cáo bằng văn bản cho chủ tịch hội đồng thi trước 16h ngày 16/12/2016.

  - Trưởng khoa Y đôn đốc các bộ môn Điều dưỡng Nội, Điều dưỡng Ngoại, Điều dưỡng Nhi, Điều dưỡng Sản, gửi kế hoạch và liên hệ với các phòng chức năng của các bệnh viện để tạo điều kiện cho nhà trường triển khai các bàn chấm thi thực hành ngay khi Hiệu trưởng phê duyệt kế hoạch thi tốt nghiệp.

  6. Ra đề thi tốt nghiệp lý thuyết chuyên môn

  - Ban đề thi làm việc từ 08h30 ngày 17/12/2016

  - Ra đề thi theo quy định của trường Cao đẳng Y tế Hà Nội.

  7. Tổ chức thi

  7.1. Khai mạc Hội đồng thi: 13 h00 ngày 18/12/2016

   Thành phần gồm: Hội đồng thi, Ban thư ký, Ban coi thi, Ban thanh tra; Trợ lý các bàn thi thực hành.

  Nội dung:

  - Phổ biến quy chế thi, thực hiện các bước của quy trình tổ chức thi.

  - Trợ lý bàn thi thực hành nhận tài liệu, vật tư phục vụ thi.

  7.2. Kế hoạch thi lý thuyết chuyên môn như sau:

  - Hiệu lệnh thi

  Chiều 18/12: Thi lý thuyết chuyên môn

  Nội dung công việc

  13h00

  Hội đồng thi, Ban thư ký, Ban coi thi, Ban thanh tra có mặt tại địa điểm thi

  13h30

  Sinh viên có mặt tại địa điểm thi

  13h35

  CBCT bốc thăm phòng thi

  13h40

  Gọi sinh viên vào phòng thi, phổ biến nội qui

  13h50

  Nhận đề thi Môn Lý thuyết chuyên môn

  13h55

  Phát đề thi trắc nghiệm

  14h00

  Sinh viên bắt đầu làm bài

  15h00

  Thu bài trắc nghiệm

  15h05

  Phát đề thi tự luận lý thuyết chuyên môn

  15h10

  Bắt đầu làm bài tự luận

  16h40

  Thu bài thi tự luận

   

  - Làm phách: Ban phách làm phách từ 08h ngày 19/12/2016.

  8. Chấm thi

  8.1. Chấm thi thực hành

  8.1.1. Bắt thăm bàn thi

  - Bắt thăm lần 1:

  + Cao đẳng liên thông Dược bắt thăm nhóm nội dung kiến thức thi tốt nghiệp: 14h ngày 01/11/2016.

  + Ban chấm thi và Thanh tra tổ chức bắt thăm thời gian thi cho Cao đẳng liên thông Điều dưỡng tại phòng 11 và địa điểm thi cho Cao đẳng liên thông Hộ sinh: từ 14h đến 17h ngày 16/12/2016. Biên bản được lập và lưu tại Hội đồng.

  - Bắt thăm lần 2:

  + Cao đẳng Điều dưỡng, Xét nghiệm, Dược: Ban chấm thi và Thanh tra tổ chức bắt thăm địa điểm bàn thi từ 5h30 – 6h00 cho buổi thi sáng và từ 11h30-12h00 cho buổi thi chiều ngày 19/12. Kết quả (Danh sách bắt thăm lần 2) được công bố tại bảng tin và trên website trước 6h cho ca thi sáng và 12h cho ca thi chiều. Biên bản được lập và lưu tại Hội đồng.

  + Cao đẳng Hộ sinh: Ban chấm thi và Thanh tra tổ chức bắt thăm cán bộ chấm thi và thông báo cho cán bộ chấm thi trước 6h ngày 19/12.

             Kết quả bắt thăm được công bố ngay tại bảng tin và website ngay sau buổi bắt thăm và biên bản được lưu tại Hội đồng.

  8.1.2. Địa điểm và thời gian thi của Cao đẳng liên thông VHVL Điều dưỡng khóa 6:   

  - Địa điểm thi thực hành:

  + Điều dưỡng Nội: 02 bàn thi tại BV Xanh Pôn.

  + Điều dưỡng Ngoại: 02 bàn thi tại BV Xanh Pôn.

  + Điều dưỡng Nhi: 02 bàn thi tại BV Xanh Pôn và BV Thanh Nhàn.

  - Thời gian thi thực hành:

  Ngày

  Thời gian

  Nội dung công việc

  19/12/2016

  7h30

  Sinh viên bắt thăm người bệnh và lập kế hoạch chăm sóc tại các bàn thi theo danh sách

  8h30

  Chấm thi thực hành kỹ thuật điều dưỡng và kế hoạch chăm sóc tại buồng bệnh

  13h30

  Sinh viên bắt thăm người bệnh và lập kế hoạch chăm sóc tại các bàn thi theo danh sách

  14h30

  Chấm thi thực hành kỹ thuật điều dưỡng và kế hoạch chăm sóc tại buồng bệnh

   

  8.1.3. Địa điểm và thời gian thi của Cao đẳng LT VHVL Hộ sinh khóa 2:  

  - Địa điểm thi thực hành: 04 bàn thi tại BV Phụ sản Hà Nội, BV Phụ sản Trung ương, BV Đức Giang và BV Đan Phượng.

  - Thời gian thi thực hành:

  Ngày

  Thời gian

  Nội dung công việc

  19/12/2016

   

   

  7h30

  Sinh viên bắt thăm Sản phụ và lập kế hoạch chăm sóc tại các bàn thi theo danh sách

  8h30

  Chấm thi thực hành kỹ thuật chăm sóc hộ sinh và kế hoạch chăm sóc tại các bàn thi ở địa điểm trên

  13h30

  Sinh viên bắt thăm Sản phụ và lập kế hoạch chăm sóc tại các bàn thi theo danh sách

  14h30

  Chấm thi thực hành kỹ thuật chăm sóc hộ sinh và kế hoạch chăm sóc tại các bàn thi ở địa điểm trên

   

  8.1.4. Cao đẳng LT VHVL Xét nghiệm y học khoá 2:

  - Địa điểm thi thực hành: 04 bàn thi tại Phòng thực hành Sinh hóa – Huyết học và Vi sinh – Ký sinh trùng trường Cao đẳng Y tế Hà Nội.

  - Thời gian thi thực hành:

  Ngày

  Thời gian

  Nội dung công việc bàn thi

  19/12/2016

  7h30

  Sinh viên bắt thăm đề thi

  8h -11 h

  Chấm thi thực hành tại các bàn thi

  8.1.5. Cao đẳng LTVHVL Dược sỹ khóa 2:

  - Địa điểm thi thực hành: 04 bàn thi tại Phòng thực hành Dược trường Cao đẳng Y tế Hà Nội.

  - Thời gian thi thực hành:

  Ngày

  Thời gian

  Nội dung công việc

  19/12/2016

  7h30

  Sinh viên bắt thăm đề thi

  8h30

  Chấm thi thực hành tại các bàn thi ở địa điểm trên

  8.2. Chấm thi lý thuyết: Từ 8h ngày 20/12/2016

  9. Phân công cán bộ coi thi - chấm thi:                                                             

  - Có danh sách cán bộ coi thi và chấm thi kèm theo Quyết định.

  10. Phục vụ thi tốt nghiệp:

  - Photo đề thi: Tổ in ấn

  - Phục vụ: Ban Hậu cần, P. Quản trị đời sống, Y tế, Tài chính – Kế toán, Giáo tài, Văn thư.

  11. Tổng hợp kết quả thi và chấm phúc khảo:

  - Ban thư ký tổng hợp kết quả thi thực hành sau mỗi buổi thi;

  - Ghép phách bài thi: 8h ngày 21/12/2016;

  - Tổng hợp kết quả thi lý thuyết vào ngày 22/12/2016

  - Thông báo kết quả thi từ 23/12/2016, nhận đơn phúc khảo: Từ 23/12 – 27/12/2016

  - Thành lập Hội đồng chấm phúc khảo: 27/12/2016

  - Chuẩn bị kết quả thi trình chủ tịch Hội đồng ký duyệt vào ngày 29/12/2016

  12. Tổng kết bế mạc Hội đồng thi:

  - Bế mạc Hội đồng thi: hồi 16 giờ ngày 03/01/2017 tại phòng họp II trường Cao đẳng y tế Hà Nội.

  13. Tổ chức lễ bế giảng và phát bằng tốt nghiệp:

  - Chuẩn bị cơ sở vật chất và gửi giấy mời đại biểu từ 15/01/2017

  - Sinh viên tập dượt chuẩn bị: 14giờ ngày 08/02/2017

  - Dự kiến lễ bế giảng và phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên vào lúc 8h00 ngày 09/02/2017./.

   CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI                              

  Nơi nhận:                                                                                            

  Để báo cáo

   
  - Vụ Giáo dục Đại học – Bộ GD&ĐT

  - Vụ Khoa học Đào tạo – Bộ Y tế

  - Sở GD & ĐT Hà Nội

  - BGĐ Bệnh viện: Để tạo điều kiện giúp đỡ

  Tạ Văn Bình

  HIỆU TRƯỞNG

   
  - Ban Giám Hiệu: Để chỉ đạo

  - Các Bộ môn và các phòng ban: Để thực hiện

  - Lưu: ĐT (03 bản), VT.

 • Các tin khác