Trang chủ >> Kế hoạch đào tạo

Kế hoạch Lễ phát bằng tốt nghiệp Cao đẳng Điều dưỡng khóa 8, Cao đẳng Dược khóa 3, Cao đẳng Hộ sinh khóa 3, Cao đẳng Xét nghiệm khóa 7, Cao đẳng Kỹ thuật Hình ảnh y học khóa 7 và các đối tượ

 • UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI

     
   

  Số :       /KH-CĐYT-ĐT

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

   

  Hà Nội, ngày      tháng      năm 2016

  KẾ HOẠCH

  Lễ phát bằng  tốt nghiệp Cao đẳng Điều dưỡng khóa 8, Cao đẳng Dược khóa 3, Cao đẳng Hộ sinh khóa 3, Cao đẳng Xét nghiệm khóa 7, Cao đẳng Kỹ thuật Hình ảnh y học khóa 7 và các đối tượng khoá trước thi lại, Trung cấp Điều dưỡng khóa 46, Hộ sinh khóa 34, Dược sĩ khóa 13

   
   
   

  Thực hiện kế hoạch đào tạo Cao đẳng chính quy Điều dưỡng khóa 8, Cao đẳng Xét nghiệm y học khóa 7, Cao đẳng Kỹ thuật Hình ảnh y học khóa 7, Cao đẳng Hộ sinh khóa 3, Cao đẳng Dược khóa 3, Trung cấp Điều dưỡng khóa 46, Hộ sinh khóa 34, Dược sĩ khóa 13 Trường Cao đẳng y tế Hà Nội tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên các ngành trên theo kế hoạch cụ thể như sau:

        1. Thi gian: Từ 8/12/2016 đến 9/12/2016

  -Tp phát bng: 8h ngày 08/12/2016

  - Phát bng trung cp 13h ngày 08/12/2016

  - L bế ging: 8h ngày 09/12/2016

  - Phát bng Cao đẳng c ngày 09/12/2016

        2. Địa đim:

  - Hội trường tầng 3

  - Giảng đường 7,8,9 (lịch cụ thể trong kế hoạch phát bằng)

  3. Chuẩn bị

  - Phòng Đào tạo chuẩn bị Bằng, chứng chỉ, sổ phát bằng,tập dượt, chương trình bế giảng

  - Phòng Quản lý HSSVchuẩn bị tập dượt, bằng khen, hướng dẫn SV mượn áo cử nhân, chọn 01 HS đọc lời thề, 01 SV đọc cảm tưởng, phối hợp với phòng Đào tạo khi phát bằng

  - Phòng Quản trị đời sốngchuẩn bị nước cho đại biểu, bàn ghế, băng zôn

  Nội dung băng zon: “ Lễ phát bằng tốt nghiệp các lớp Cao đẳng chính quy, Trung cấp chính quy tốt nghiệp năm 2016”

  - Giáo viên chủ nhiệm các lớp có tên ở trên đôn đốc học sinh sinh viên tốt nghiệp đến dự lễ phát bằng tốt nghiệp đông đủ. phối hợp với phòng Đào tạo, Quản lý HSSV khi phát bằng.

  4. Nội dung tiến hành

  4.1 Tâp dượt và nhận chứng chỉ GDTC và GDQP-AN

  - Thời gian: 8h ngày 08/12/2016

  - Địa điểm: Hội trường tầng 3

         -Thành phần:+ Học sinh sinh viên tốt nghiệp đạt loại Giỏi

                               + QLHSSV: Dung, Hậu, Luyến,

                         + Đào tạo: Phượng, Nguyệt, Vân Anh, Trang

  4.2 Lễ bế giảng:

  - Thời gian: 8h ngày 09/12/2016

  - Địa điểm: Hội trường tầng 3

         -Thành phần tham dự

   +Ban Giám Hiệu,

   +Các Trưởng phó khoa phòng, Giáo viên chủ nhiệm các lớp tham dự

   + Phòng Đào tạo: Chi, Phượng, Nguyệt, Trang, Vân Anh

   Quản lý HSSV: Khánh, Liễu, Luyến, Dung, Hạnh

  + Khảo thí và KĐCL: Tú Anh, Quỳnh, Linh

  + Học sinh sinh viên có mặt tại hội trường tầng 3 Cao đẳng điều dưỡng khóa 8, Cao đẳng xét nghiệm khóa 7, Cao đẳng Kỹ thuật Hình ảnh y học khóa 7, Cao đẳng Hộ sinh khóa 3, Cao đẳng Dược khóa 3, Trung cấp điều dưỡng khóa 46, Trung cấp Hộ sinh khóa 34, Trung cấp Dược khóa 13 đạt TN loại giỏi, cán bộ lớp

  Số lượng: 103 Sinh viên Cao đẳng, 104 Học sinh trung cấp (Theo Quyết định).

  *Ni dung

  Thời gian

  Nội dung công việc

  Phụ trách

  8h30’- 11h

  thứ 6 ngày  09/12/2016

  Lễ chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

  Đ/c Chi

  Công bố quyết định tốt nghiệp

  Đ/c Chi

  HSSV đọc lời thề ra trường

  QLHSSV (chọn 01 HS)

  Phát bằng tốt nghiệp

  Đào tạo, KT và KĐCL

  Đọc Quyết định khen thưởng

  Đ/c Khánh

  Phát giấy khen

  QLHSSV

  Đại diện sinh viên phát biểu

  QLHSSV(chọn 01HS, gửi Hiệu trưởng đọc trước nội dung)

  Đại diện BGH phát biểu

  Đ/c Hiệu trưởng

  Bế mạc

  Đ/c Chi

  4.3 Lịch phát bằng các đối tượng tốt nghiệp đạt từ khá trở xuống

  Thời gian

  Đối tượng

  Địa điểm

  Người thực hiện

  13h30’ 08/12/2016

  -Phát bằng cho học sinh đạt TN loại khá và TB khá,TB các lớp trung cấp

  Hội trường tầng 3

  - Đào to: Phượng, Nguyt, Vân Anh, Trang

  7h30’ 09/12/2016

  -Sinh viên TN loại khá, TB khá, TB Lớp Cao đẳng khoa 8  ĐD A,B,C,D,E,F,G,H,I

  -Giảng đường tầng 4(7,8,9)

  - Phượng, Vân anh, Trang, Tú Anh, Quỳnh

  13h30’ 09/12/2016

  - Sinh viên TN loại khá , TB khá,TB Lớp Cao đẳng khóa 8 ĐD K,L,M,N,O,P, HS3AB, Dược sĩ 3AB, Xét nghiệm 7, Hình ảnh khóa 7

  -Giảng đường tầng 4(7,8,9)

  -Phượng, Vân anh, Trang, Nguyệt,Tú Anh, Quỳnh, Linh

   

  Chú ý: HSSV đến lấy bằng mang theo CMT và thẻ HSSV

  HIỆU TRƯỞNG

  Nơi nhận:                                                                                            

  - Ban Giám Hiệu: Để chỉ đạo

  - Các khoa, GV chủ nhiệm và các phòng ban: Để thực hiện

  - Lưu: ĐT (03 bản), VT.
 • Các tin khác