Trang chủ >> Thời khóa biểu

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2016-2017

 •  

  THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
  NĂM HỌC 2016 - 2017


  1. KẾ HOẠCH LÂM SÀNG
       Tải về

  2. TKB CÁC LỚP HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY
   

                 2.1.  Cao đẳng Điều dưỡng khóa 9
                          Tải về     


                 2.2.  Cao đẳng Điều dưỡng khóa 10
                          Tải về     


                 2.3.  Cao đẳng Điều dưỡng khóa 11
                          Tải về     


                 2.4.  Cao đẳng Hộ sinh 4,5,6
                          Tải về     


                 2.5.  Cao đẳng Hình ảnh - Xét nghiệm 8,9,10
                          Tải về

    
              2.6.  Cao đẳng Dược 4,5,6
                          Tải về 

  3. TKB CÁC LỚP HỆ TRUNG CẤP CHÍNH QUY

                 3.1.  Trung cấp Điều dưỡng khóa 47, Dược 14, Hộ sinh 35
                          Tải về     


                 3.2.  Trung cấp Điều dưỡng khóa 48, Dược 15
                          Tải về  


   
  4. TKB CÁC LỚP LIÊN THÔNG - VĂN BẰNG 2 - TIẾNG NHẬT
   

                 4.1.  Cao đẳng liên thông Đ.D6, HS2, D2, XN2
                          Tải về     


                 4.2.  Cao đẳng liên thông Đ.D7, HS3, D3, XN3
                          Tải về     


                 4.3.  Cao đẳng liên thông Đ.D8, HS4, D4, XN4
                          Tải về     


                 4.4.  Văn bằng 2 - Tiếng Nhật
                          Tải về  

  5. LỊCH PHỤ ĐẠO THI TỐT NGHIỆP NĂM 2016
       Tải về     THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2
  NĂM HỌC 2016 - 2017


  1. LỊCH HỌC LẠI CỦA CÁC LỚP
       Tải về

  1. LỊCH HỌC LẠI ĐỢT 1 (tháng 6)
       Tải về

  1. LỊCH HỌC LẠI ĐỢT 2 (tháng 7)
       Tải về

  2. TKB CÁC LỚP HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY
   
                 2.1.  Cao đẳng Điều dưỡng khóa 9
                          Tải về     


                 2.2.  Cao đẳng Điều dưỡng khóa 10
                          Tải về     


                 2.3.  Cao đẳng Điều dưỡng khóa 11
                          Tải về     


                 2.4.  Cao đẳng Hộ sinh 4,5,6
                          Tải về     


                 2.5.  Cao đẳng Hình ảnh - Xét nghiệm 8,9,10
                          Tải về

    
              2.6.  Cao đẳng Dược 4,5,6
                          Tải về 

  3. TKB CÁC LỚP HỆ TRUNG CẤP CHÍNH QUY

                 3.1.  Trung cấp Điều dưỡng khóa 47, Dược 14, Hộ sinh 35
                          Tải về                  
  Phụ đạo thi TN

                  3.2.  Trung cấp Điều dưỡng khóa 48, Dược 15
                           Tải về   


   4. TKB CÁC LỚP LIÊN THÔNG - VĂN BẰNG 2 - TIẾNG NHẬT

                 4.1.  Cao đẳng liên thông Đ.D7, HS3, D3, XN3
                          Tải về     


                 4.2.  Cao đẳng liên thông Đ.D8, HS4, D4, XN4
                          Tải về     
  Lịch thi môn Giáo dục quốc phòng An Ninh

                 4.3.  Cao đẳng liên thông Đ.D9, HS5, D5, XN5
                          Tải về     
   


                 4.4.  Văn bằng 2 - Tiếng Nhật
                          Tải về 

                 4.5.  Danh sách theo đại đội của sinh viên CĐ 9, HA10, XN10, HS4, D4 học Quốc phòng - An Ninh
                          Tải về  

 • Các tin khác