Trang chủ >> Thời khóa biểu

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2015-2016


 • THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
  2015 - 2016


   1. CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG KHÓA 8
     
  Tải về

  2. CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG KHÓA 9
       Tải về

  3. CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG KHÓA 10
       Tải về     

  4. CAO ĐẲNG HÌNH ẢNH 7, 8, 9 + CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM 7, 8, 9
      Tải về

   
  5. CAO ĐẲNG DƯỢC KHOÁ 3, 4, 5 + TRUNG CẤP DƯỢC KHOÁ 13, 14
      
  Tải về    

  6. CAO ĐẲNG HỘ SINH KHOÁ 3, 4, 5 + TRUNG CẤP HỘ SINH KHOÁ 34, 35
       Tải về

  7. TRUNG CẤP ĐIỀU DƯỠNG KHÓA 46
     
  Tải về

  8. TRUNG CẤP ĐIỀU DƯỠNG KHÓA 47
       Tải về

  9. CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG VLVH ĐIỀU DƯỠNG 5 - XÉT NGHIỆM 1 - DƯỢC 1 - HỘ SINH 1 (KỲ 4)
       Tải về

  10. CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG VLVH ĐIỀU DƯỠNG 6 - XÉT NGHIỆM 2 - DƯỢC 2 - HỘ SINH 2 (KỲ 2)
      Tải về

  11. TRUNG CẤP DƯỢC (Văn bằng 2)
      Tải về

  12. TRUNG ĐIỀU DƯỠNG (Văn bằng 2)
      Tải về


  THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2
  2015 - 2016


   
  1. CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG KHÓA 8
     
  Tải về

  2. CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG KHÓA 9
       Tải về

  3. CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG KHÓA 10
       Tải về     

  4. CAO ĐẲNG HÌNH ẢNH 7, 8, 9 + CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM 7, 8, 9
      Tải về

   
  5. CAO ĐẲNG DƯỢC KHOÁ 3, 4, 5 + TRUNG CẤP DƯỢC KHOÁ 13, 14
       Tải về    

  6. CAO ĐẲNG HỘ SINH KHOÁ 3, 4, 5 + TRUNG CẤP HỘ SINH KHOÁ 34, 35
       Tải về

  7. TRUNG CẤP ĐIỀU DƯỠNG KHÓA 46
     
  Tải về

  8. TRUNG CẤP ĐIỀU DƯỠNG KHÓA 47
       Tải về

  9. CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG VLVH ĐIỀU DƯỠNG 6 - XÉT NGHIỆM 2 - DƯỢC 2 - HỘ SINH 2
      Tải về

  10. CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG VLVH ĐIỀU DƯỠNG 7 - XÉT NGHIỆM 3 - DƯỢC 3 - HỘ SINH 3
      Tải về

  11. TRUNG CẤP DƯỢC (Văn bằng 2)
      Tải về

  12. TRUNG ĐIỀU DƯỠNG (Văn bằng 2)
      Tải về

  13. LỚP TIẾNG NHẬT 3
      Tải về

 • Các tin khác