Trang chủ >> Thời khóa biểu

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2014-2015


 • THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
  2014 - 2015  1. CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG KHÓA 7
     
  Tải về

  2. CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG KHÓA 8
       Tải về

  3. CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG KHÓA 9
       Tải về     

  4. CAO ĐẲNG HÌNH ẢNH 6, 7, 8 + CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM 6, 7, 8
      Tải về

   
  5. CAO ĐẲNG DƯỢC KHOÁ 2, 3, 4 + TRUNG CẤP DƯỢC KHOÁ 12, 13
      
  Tải về    

  6. CAO ĐẲNG HỘ SINH KHOÁ 2, 3, 4 + TRUNG CẤP HỘ SINH KHOÁ 33, 34
       Tải về

  7. TRUNG CẤP ĐIỀU DƯỠNG KHÓA 45
     
  Tải về

  8. TRUNG CẤP ĐIỀU DƯỠNG KHÓA 46
       Tải về

  10. TRUNG CẤP PHỤC HÌNH RĂNG KHOÁ 6
       Tải về    

  11. LIÊN KẾT KHÓA 4
       Tải về    

  12. CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG VLVH ĐIỀU DƯỠNG 5 - XÉT NGHIỆM 1 - DƯỢC 1 - HỘ SINH 1
      Tải về

  13. CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG VLVH ĐIỀU DƯỠNG 6 - XÉT NGHIỆM 2 - DƯỢC 2 - HỘ SINH 2

      Tải về  THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2

  2014 - 2015  1. CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG KHÓA 7
     
  Tải về

  2. CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG KHÓA 8
       Tải về

  3. CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG KHÓA 9
       Tải về     

  4. CAO ĐẲNG HÌNH ẢNH 6, 7, 8 + CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM 6, 7, 8
      Tải về

   
  5. CAO ĐẲNG DƯỢC KHOÁ 2, 3, 4 + TRUNG CẤP DƯỢC KHOÁ 12, 13
       Tải về    

  6. CAO ĐẲNG HỘ SINH KHOÁ 2, 3, 4 + TRUNG CẤP HỘ SINH KHOÁ 33, 34
       Tải về

  7. TRUNG CẤP ĐIỀU DƯỠNG KHÓA 45
     
  Tải về

  8. TRUNG CẤP ĐIỀU DƯỠNG KHÓA 46
       Tải về

  10. TRUNG CẤP PHỤC HÌNH RĂNG KHOÁ 6 - LIÊN KẾT KHÓA 4
       Tải về 

  12. CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG VLVH ĐIỀU DƯỠNG 5 - XÉT NGHIỆM 1 - DƯỢC 1 - HỘ SINH 1

      Tải về

   
  14. CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG VLVH ĐIỀU DƯỠNG 6 - XÉT NGHIỆM 2 - DƯỢC 2 - HỘ SINH 2 (KỲ 1 + KỲ 2)
      Tải về
 • Các tin khác