Trang chủ >> Thời khóa biểu

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2013 - 2014 • THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1  1. CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG KHÓA 6
     
  Tải về

  2. CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG KHÓA 7
       Tải về

  3. CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG KHÓA 8
       Tải về     

  4. CAO ĐẲNG HÌNH ẢNH 5, 6, 7 + CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM 5, 6, 7
      Tải về

   
  5. CAO ĐẲNG DƯỢC KHOÁ 1, 2, 3 + TRUNG CẤP DƯỢC KHOÁ 11, 12
      
  Tải về    

  6. CAO ĐẲNG HỘ SINH KHOÁ 1, 2, 3 + TRUNG CẤP HỘ SINH KHOÁ 32, 33
       Tải về

  7. TRUNG CẤP ĐIỀU DƯỠNG KHÓA 45
      Tải về

  8. TRUNG CẤP ĐIỀU DƯỠNG KHÓA 44
       Tải về

  9. TRUNG CẤP ĐIỀU DƯỠNG 43M (KỲ 4)
      
  Tải về

  10. TRUNG CẤP PHỤC HÌNH RĂNG KHOÁ 5, 6
       Tải về     

  11. LIÊN KẾT 3C,D
       Tải về

  12. LIÊN KẾT 4C,D
       Tải về     
       

  13. CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG LIÊN THÔNG KHOÁ 3 (KỲ 2)
      Tải về

  14. CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG XÉT NGHIỆM KHOÁ 1 (Kỳ 2)
      Tải về

  15. DƯỢC TÁ 55B
      Tải về

  16. DƯỢC SĨ VLVH KHÓA 9

      Tải về

  17. CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG VLVH ĐIỀU DƯỠNG 5 - XÉT NGHIỆM 1 - DƯỢC 1 - HỘ SINH 1
      Tải về
  THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2  1. CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG KHÓA 6
      
  Tải về

  2. CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG KHÓA 7

      
  Tải về

  30. CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG KHÓA 8

      
  Tải về

  4.
  CAO ĐẲNG DƯỢC KHOÁ 1, 2, 3 + TRUNG CẤP DƯỢC KHOÁ 11, 12
      
  Tải về

  5.
  CAO ĐẲNG HỘ SINH KHOÁ 1, 2, 3 + TRUNG CẤP HỘ SINH KHOÁ 32, 33
      
  Tải về

  7. TRUNG CẤP ĐIỀU DƯỠNG KHÓA 44

      
  Tải về

  8. TRUNG CẤP ĐIỀU DƯỠNG KHÓA 45

      
  Tải về

  9.
  CAO ĐẲNG HÌNH ẢNH 5, 6, 7 + CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM 5, 6, 7
      
  Tải về

  10. TRUNG CẤP PHỤC HÌNH RĂNG KHOÁ 5, 6
       Tải về     

  10. LIÊN KẾT KHOÁ 3 + KHOÁ 4

      
  Tải về

  11. CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM LIÊN THÔNG KHÓA 1 (KỲ 3)

      
  Tải về

  12. CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG LIÊN THÔNG KHÓA 3 (KỲ 3)

      
  Tải về

  13. CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG VLVH ĐIỀU DƯỠNG 5 - XÉT NGHIỆM 1 - DƯỢC 1 - HỘ SINH 1
      Tải về

  14. DƯỢC SỸ VLVH KHÓA 9
      Tải về

  KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP NĂM 2014  1. KẾ HOẠCH THI TN CÁC LỚP HỆ CAO ĐẲNG: ĐIỀU DƯỠNG 6 - DƯỢC 1 - HỘ SINH 1 - XÉT NGHIỆM 5 - HÌNH ẢNH 5
      
  Tải về

  2. 
  KẾ HOẠCH THI TN CÁC LỚP HỆ TRUNG CẤP: ĐIỀU DƯỠNG 44 - HỘ SINH 32 - DƯỢC 11 - PHR 5
      
  Tải về

 • Các tin khác

 • KẾ HOẠCH LÂM SÀNG 2014-2015 (Cập nhật: 30/07/2013)
 • DANH SÁCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP (Cập nhật: 25/04/2014)
 • THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2014-2015 (Cập nhật: 05/06/2014)
 • ĐIỂM TỔNG KẾT CÁC KHÓA LỚP (Cập nhật: 19/05/2015)