Trang chủ >> Thời khóa biểu

LỊCH THI LẠI LẦN 7 NĂM HỌC 2016-2017

 • TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI

  PHÒNG KHẢO THÍ & KĐCL

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Số:  24   /TB - TT - KT&KĐCL

                      Hà Nội, ngày  01  tháng   09  năm 2017

   

  THÔNG BÁO
  V/v Tổ chức thi lại lần 7 năm học 2016 – 2017

                  Kính gửi:       Giáo viên CN các lớp học sinh, sinh viên

                  Thực hiện Quyết định số: 397/ QĐ - CĐYT - ĐBCL ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng y tế Hà Nội v/v Ban hành quy trình coi thi kết thúc học phần, Phòng Thanh tra – Khảo thí & KĐCL xin thông báo tới giáo viên chủ nhiệm và các lớp học sinh – sinh viên lịch thi lại lần 7 các môn học năm học 2016 – 2017, cụ thể:

  TT

  Ngày

  Thời gian

  Môn

  Lớp

  Địa điểm

  1

  16/9/2017

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  7h00

  Vật lý ĐC

  CĐ 11A,B

  GĐ 8 – ĐTĐ

   

  2

  8h30

  Mô học

  CĐ 11A, B, C, E

  3

  Vật lý ĐC

  CĐ DS 6E, F

  4

  7h00

  Vật lý ĐC

  CĐ 11C, D

  GĐ 9 – ĐTĐ

   

   

  5

  8h30

   

  Mô học

  CĐ 11D, F

  6

  Tổ chức quản lý dược

  DS 15B, C

  7

  Hóa định tính

  DS 15B

  8

  7h00

  Vật lý ĐC

  CĐ 11E, F

  GĐ 10 – ĐTĐ

   

   

  9

  8h30

  Mô học

  CĐ 11G, I, K

  10

  Vật lý ĐC

  CĐ DS 6A

  11

  7h00

  Vật lý ĐC

  CĐ 11G, H

  GĐ 11 – ĐTĐ

   

   

  12

  8h30

  Mô học

  CĐ 11H

  13

  Vật lý ĐC

  CĐ DS 6G

  14

  7h00

   

   

  Vật lý ĐC

  CĐ 11I

  GĐ 12 – ĐTĐ

   

   

   

  15

  NLCB 2

  CĐ 10F (thi lại)

  CĐ 10A, DS 5B (học lại)

  16

  SK – MT & VS

  CĐ 10K (học lại)

  17

  Dinh dưỡng TC

  CĐ 10E

  18

  8h30

  Mô học

  CĐ 11M

  19

  Vật lý ĐC

  CĐ DS 6C, D

  20

  7h00

   

  Vật lý ĐC

  CĐ 11K

  GĐ 13 – ĐTĐ

   

   

  21

  Kiểm soát nhiễm khuẩn

  ĐD 48 (học lại)

  22

  Dinh dưỡng TC

  ĐD 48C

  23

  8h30

  Mô học

  CĐ 11L

  24

  Vật lý ĐC

  CĐ DS 6B, H

  25

  16/9/2017

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  7h00

  Vật lý ĐC

  CĐ 11L

  GĐ 14 – ĐTĐ

   

  26

  CSNB cao tuổi

  CĐ 10

  27

  8h30

  CSSK PN BM GĐ

  ĐD 48A, B

  28

  7h00

  Vật lý ĐC

  CĐ 11M, XN 10

  GĐ 16 – ĐTĐ

   

  29

  8h30

  CSSK PN BM GĐ

  ĐD 48C, D

  30

  7h00

  Vật lý ĐC

  HS 6A, B, HA 10

  GĐ 17 – ĐTĐ

   

   

   

  31

  8h30

   

   

  Mô học

  CĐ 10 (học lại)

  32

  Tư tưởng HCM

  CĐ 10D (học lại)

  LTĐD 8,LTDS 3 (thi lại)

  33

  Y đức

  CĐ 10B, HS 5

  (học lại)

  34

  CSSK trẻ em

  CĐ 10

  35

  13h00

   

  Giao tiếp & thực hành ĐD

  CĐ 11A, B

  GĐ 9 – ĐTĐ

   

   

  36

  Bệnh học

  HA 10

  37

  14h30

  Sinh lý bệnh

  CĐ 11, HA 10,

  XN 10, HS 6AB

  38

  13h00

   

   

  Giao tiếp & thực hành ĐD

  CĐ 11C, G, I, K

  GĐ 10 – ĐTĐ

   

   

   

   

   

   

   

  39

  Vi sinh

  LT XN 3

  40

  Mô học

  LT XN 4

  41

  Quản lý tồn trữ thuốc

  LT DS 3

  42

  14h30

   

   

   

  CSK trẻ em

  ĐD 48A

  43

  Tư tưởng HCM

  LTĐD 8F, K (thi lần 1)

  44

  Đường lối ĐCS

  LTĐD 8M, E

  LTHS 4A, LTDS 3

  45

  Anh văn

  LTHS 4B

  46

  Pháp luật & TCYT

  LTHS 4B

  47

  Vi sinh - KST

  DS 6F

  48

  13h00

   

  Giao tiếp & thực hành ĐD

  CĐ 11D, E, F, L, M

  GĐ 11 – ĐTĐ

   

   

  49

  Anh văn 2

  CĐ 10C, D, E, HA 9

  50

  14h30

  CSK trẻ em

  ĐD 48B

  51

  Vi sinh - KST

  DS 6E, HA 10

  52

  13h00

   

  Vật lý ĐC

  LTĐD 8, LT HS 4A

  GĐ 12 – ĐTĐ

   

   

   

  53

  Giao tiếp & THĐD

  CĐ 11H

  54

   

  14h30

   

   

  CSK trẻ em

  ĐD 48C

  55

  Sinh lý bệnh

  CĐ 10, XN 9

  (học lại)

  56

  Vi sinh - KST

  DS 6A, B

  57

  13h00

  Anh văn 2

  CĐ 10A, B, F, I, K

  GĐ 13 – ĐTĐ

   

   

  58

  SK – NCSK - HVCN

  HS 6A, B

  59

  14h30

  CSK trẻ em

  ĐD 48D

  60

  Vi sinh - KST

  DS 6H, HS 6B

  61

  16/9/2017

   

   

   

  13h00

   

   

  Dược lý

  ĐD 48 (học lại)

  GĐ 14 – ĐTĐ

   

   

   

  62

  Anh văn CN

  HS 5, LTHS 3

  63

  Đường lối ĐCS

  DS 5B

  64

  TC quản lý dược

  DS 5A, B

  65

  Quản lý tồn trữ thuốc

  DS 5B

  66

  14h30

  Vi sinh - KST

  DS 6C, D, G

  67

  Pháp chế dược

  DS 5B

  68

  17/9/2017

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  7h00

  CSNB nội khoa 1

  ĐD 48A

  GĐ 9 – ĐTĐ

  69

  8h30

  Anh văn

  ĐD 48A

  70

  7h00

   

   

  CSNB nội khoa 1

  ĐD 48B

  GĐ 10 – ĐTĐ

   

   

   

  71

  Mô học

  LTĐD 8B, K

  (thi lần 1)

  72

  Sinh lý bệnh

  LTĐD 8B, G

  (thi lần 1)

  73

  8h30

   

  Anh văn

  ĐD 48B

  74

  NLCB 2

  CĐ 11, HA 10, XN 10

  (học lại)

  75

  7h00

   

   

  CSNB nội khoa 1

  ĐD 48C

  GĐ 11 – ĐTĐ

   

   

   

   

  76

  Y đức

  CĐ 11H

  77

  Kiểm soát nhiễm khuẩn

  CĐ 11

  HS 5 (học lại)

  78

  Nhi nâng cao

  CĐ 10D, K

  79

  8h30

   

   

  Anh văn

  ĐD 48C

  80

  CSCD đẻ khó

  LTHS 3 (thi lần 1)

  81

  Quản lý điều dưỡng

  LTHS 3

  82

  CSSK trẻ em dưới 5 tuổi

  HS 5

  83

  Ký sinh trùng 1

  XN 9

  84

  7h00

  CSNB nội khoa 1

  ĐD 48D

  GĐ 12 – ĐTĐ

   

  85

  Hóa sinh

  CĐ 10 (học lại)

  86

  8h30

  Anh văn

  ĐD 48D

  87

  7h00

  Tâm lý học – Y đức

  HA 9, XN 9, HA 10,

  XN 10 (học lại)

  GĐ 13 – ĐTĐ

   

   

  88

  Dược liệu

  DS 15 B, C

  89

  8h30

  Anh văn

  DS 15 B, C (học lại)

  90

  7h00

   

  Giải phẫu – sinh lý

  DS 6

  GĐ 14 – ĐTĐ

   

   

  91

  SK – NCSK & HVCN

  LTĐD 8

  (thi lần 1 + thi lại)

  92

  8h30

   

  Xác suất thống kê

  DS 6, LTĐD 7D, LTXN 4, LTĐD 8

  HS 6 (thi lần 1+ thi lại)

  93

  KNGT - GDSK

  HS 6A

  94

  13h00

  CSNBCC - CSTC

  ĐD 48A, B

  GĐ 8 – ĐTĐ

  95

  14h30

  Vi sinh - KST

  ĐD 48A, B (học lại)

  96

  17/9/2017

   

   

   

   

   

  13h00

   

  CSNBCC - CSTC

  ĐD 48C, D

  GĐ 9 – ĐTĐ

   

  97

  Pháp luật ĐC

  CĐ 10

  98

  14h30

  Vi sinh - KST

  ĐD 48C, D (học lại)

  99

  13h00

  Bệnh học

  DS 15B

  GĐ 10 – ĐTĐ

  100

  14h30

  Hóa định lượng

  DS 15B

  101

  13h00

   

  Bệnh học

  DS 15C

  GĐ 11 – ĐTĐ

   

   

  102

  CSSK sinh sản VTN

  HS 5

  103

  14h30

   

  Hóa định lượng

  DS 15C

  104

  Hóa phân tích

  DS 6A (thi lần 1)

  105

   

   

   

  23/9/2017

   

   

   

   

   

   

  7h00

   

  Điều dưỡng cơ sở

  CĐ 11, HA 10,XN 10

  P.thực tập

  106

  Tin học

  DS 15B (học lại)

  DS 6

  P.thực tập

   

  107

  10h00

  Tin học

  ĐD 48A, B

  108

  7h00

  Nghề nghiệp, đạo đức người ĐD

  ĐD 48 (học lại)

  GĐ 8 – ĐTĐ

   

   

  109

  8h30

  Sức khỏe môi trường – VS – NCSK & HVCN

  ĐD 48 (học lại)

  110

  13h00

  Tin học

  ĐD 48 C, D

  P.thực tập  Ghi chú:  
                      - Yêu cầu các đ/c GVCN thông báo lịch thi cho các lớp học sinh, sinh viên.
                      - Học sinh – sinh viên nộp lệ phí thi lại theo lớp, môn tại phòng tài chính – kế toán trước ngày 15/09/2017 ( lệ phí: 50 000 đ/môn/ học sinh – sinh viên)
  .

                 - Mọi ý kiến thắc mắc của học sinh, sinh viên phản hồi về phòng Khảo thí & Kiểm định chất lượng trước ngày 09/09/2017.  Xin trân trọng cảm ơn!

                                                                                                                                                                                   TRƯỞNG PHÒNG                                                                                                                                                                                             Mai Thị Minh Nghĩa

   

 • Các tin khác