Trang chủ >> Thời khóa biểu

LỊCH THI LẠI LẦN 1 NĂM HỌC 2017-2018

 • TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI

  PHÒNG KHẢO THÍ & KĐCL

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Số:  29   /TB - TT - KT&KĐCL

                      Hà Nội, ngày  08  tháng   12  năm 2017

   

  THÔNG BÁO
  V/v Tổ chức thi lại lần 1 năm học 2017 – 2018

                  Kính gửi:       Giáo viên CN các lớp học sinh, sinh viên

                  Thực hiện Quyết định số: 397/ QĐ - CĐYT - ĐBCL ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng y tế Hà Nội v/v Ban hành quy trình coi thi kết thúc học phần, Phòng Thanh tra – Khảo thí & KĐCL xin thông báo tới giáo viên chủ nhiệm và các lớp học sinh – sinh viên lịch thi lại lần 1 các môn học năm học 2017 – 2018, cụ thể:


  TT

  Ngày

  Thời gian

  Môn

  Lớp

  Địa điểm

  1

  16/12/2017

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  7h00

   

   

  Anh văn chuyên ngành

  CĐ DS 6

  GĐ 14 – ĐTĐ

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

  Tâm lý học – Y đức

  HA 10

  3

  Chính trị

  DS 15B

  4

  Anh văn

  LTĐD 8F, 8M (thi lại + học lại)

  5

  9h00

   

   

  GDSK – DS - KHHGĐ

  HA 10, XN 10

  6

  Đọc tên thuốc

  DS 15BC

  (học lại)

  7

  Sinh lý bệnh

  LTĐD 8A, B, D, E, F, G, M, LTXN 4

  8

  7h00

   

   

  Mô học

  LTĐD 8A, B, D, E, F, M, G, H, K

  GĐ 16 – ĐTĐ

   

   

   

   

   

  9

  Hóa dược – dược lý 1

  DS 15B (học lại)

  10

  SK – NCSK & HVCN

  CĐĐD 11

  (học lại)

  11

  9h00

   

  NLCB 2

  CĐĐD 11I, HA 10

  12

  Anh văn 1

  CĐĐD 10, HS 6, DS 6 (học lại)

  13

  7h00

   

   

  Giải phẫu – sinh lý

  47 G

  GĐ 17 – ĐTĐ

   

   

   

  14

  Tổ chức quản lý dược

  DS 15C

  15

  SKMT – VS – NCSK - HVCN

  ĐD 48

  16

  Anh văn chuyên ngành

  LTĐD 7, LTDS 3

  17

  9h00

  IMCI – ĐDCĐ

  ĐD 48

  18

  Quản lý điều dưỡng

  LTĐD 7

  19

  23/12/2017

   

   

   

   

   

   

   

  7h00

  Hóa phân tích

  CĐDS 6A, B, C, D

  GĐ 12 – ĐTĐ

   

  20

  9h00

  Hóa hữu cơ

  CĐDS 6A, B, C

  21

  7h00

  Hóa phân tích

  CĐDS 6 E, F

  GĐ 13 – ĐTĐ

   

   

  22

  Dược lý

  Đ D 48

  23

  9h00

  Hóa hữu cơ

  CĐDS 6D, E, F

  24

  7h00

  Hóa phân tích

  CĐDS 6G, H

  GĐ 14 – ĐTĐ

   

   

   

  25

  9h00

   

   

   

  Hóa hữu cơ

  CĐDS 6G, H

  26

  SK – NCSK & HVCN

  LTĐD 8I, L, H, C, D, M, F, K

  27

  Y đức

  LTĐD 8C, D, F


  Ghi chú:  
                      - Yêu cầu các đ/c GVCN thông báo lịch thi cho các lớp học sinh, sinh viên.
                      - Học sinh – sinh viên nộp lệ phí thi lại theo lớp, môn tại phòng tài chính – kế toán trước ngày 15/12/2017 ( lệ phí: 50 000 đ/môn/ học sinh – sinh viên)
  .

                 - Mọi ý kiến thắc mắc của học sinh, sinh viên phản hồi về phòng Khảo thí & Kiểm định chất lượng trước ngày 08/12/2017.  Xin trân trọng cảm ơn!

                                                                                                                                                                                   TRƯỞNG PHÒNG                                                                                                                                                                                             Mai Thị Minh Nghĩa