Thông báo v/v triển khai bình xét ABC Quý II; đánh giá, phân loại viên chức, người lao động; bình xét danh hiệu thi đua năm học 2017 – 2018 và bổ sung lý lịch năm 2018

 • UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số:  232 /TB-CĐYTHN

  Hà Nội, ngày 07  tháng 6  năm 2018

   

  THÔNG BÁO

  v/v triển khai bình xét ABC Quý II;

  đánh giá, phân loại viên chức, người lao động;

  bình xét danh hiệu thi đua năm học 2017 – 2018

  và bổ sung lý lịch năm 2018

   
   
   

  Kính gửi: Các đơn vị trong Trường

   

  Căn cứ Hướng dẫn số 2733/HD-SNV ngày 08/11/2016 của Sở Nội vụ Hà Nội về việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố Hà Nội;

  Căn cứ Quy định về công tác thi đua khen thưởng và bình xét ABC hưởng lương tăng thêm hàng Quý của trường Cao đẳng Y tế Hà Nội;

  Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 của trường Cao đẳng Y tế Hà Nội,

  Ban Giám hiệu trường Cao đẳng Y tế Hà Nội triển khai công tác đánh giá, phân loại viên chức, người lao động và bình xét danh hiệu thi đua năm học 2017 – 2018, bổ sung lý lịch năm 2018 đối với viên chức, người lao động như sau:

  1. Bình xét ABC Quý II/2018

  - Theo mẫu phiếu chấm điểm ABC hàng quý;

  - Tập thể Khoa bình xét, thống nhất chấm điểm đối với từng cá nhân, lập biên bản theo mẫu 1.

  2. Đánh giá, phân loại viên chức, người lao động

  + Bước 1: Viên chức, người lao động đọc Phiếu đánh giá, phân loại viên chức, người lao động;

  + Bước 2: Các thành viên có mặt trong cuộc họp đóng góp ý kiến, nhận xét đối với viên chức, người lao động;

  + Bước 3: Trưởng đơn vị căn cứ ý kiến góp ý, nhận xét của các thành viên, kết luận mức độ phân loại viên chức, người lao động của đơn vị mình;

  + Bước 4: Lập biên bản đánh giá, phân loại viên chức, người lao động (theo mẫu 2).

  3. Bình xét danh hiệu thi đua năm học 2017 – 2018

  - Căn cứ đăng ký danh hiệu thi đua từ đầu năm học 2017 – 2018;

  - Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học được giao và kết quả đánh giá ABC hàng quý năm học 2017 – 2018 và kết quả đánh giá, phân loại viên chức, người lao động;

  - Căn cứ Quyết định số       /QĐ-CĐYTHN ngày     tháng     năm 2018 về việc công nhận đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở;

  Tập thể Khoa tiến hành bình xét danh hiệu thi đua đối với cá nhân và tập thể đơn vị gồm các danh hiệu:

  + Đối với cá nhân: Chiến sỹ thi đua cơ sở; Lao động tiên tiến; Người tốt việc tốt cơ sở;

  + Đối với tập thể: Tập thể lao động tiên tiến.

  Lập biên bản theo mẫu 3.

  4. Một số điểm lưu ý trong thực hiện

  - Việc tổ chức họp tại các đơn vị phải có ít nhất 2/3 số viên chức, người lao động được triệu tập có mặt.

  * Đối với đánh giá, phân loại viên chức, người lao động

  - Khi tổ chức họp đánh giá, phân loại tại đơn vị, Trưởng đơn vị căn cứ ý kiến nhận xét, đánh giá của các thành viên để kết luận mức độ phân loại viên chức, người lao động, không thực hiện việc lấy phiếu biểu quyết của tập thể trong đơn vị khi đánh giá, phân loại.

  - Đối với viên chức quản lý đảm nhiệm ở nhiều vị trí công tác thì đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ chủ yếu ở chức danh đảm nhận chính và cao nhất của viên chức quản lý đó; đồng thời kết hợp với kết quả thực hiện nhiệm vụ kiêm nhiệm.

  * Đối với bình xét thi đua

  - Tỷ lệ Chiến sỹ thi đua cơ sở không vượt quá 15% tổng số người được bình xét đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.

  5. Tổ chức thực hiện

  - Các đơn vị triển khai họp bình xét, đánh giá, gửi về phòng Tổ chức hành chính trước ngày 20/6/2018;

  - Họp kết luận thông qua kết quả của Hội đồng Thi đua khen thưởng nhà Trường và Thông báo công khai kết quả đánh giá tới viên chức, người lao động (đăng website www.yhn.edu.vn): dự kiến tuần từ 25-30/6/2018.

  (mẫu phiếu và biên bản được đăng tải trên website: tải tại đây)         

  Các đơn vị trong Trường nghiêm túc thực hiện theo nội dung thông báo. Trong quá trình thực hiện, mọi ý kiến thắc mắc liên hệ với Phòng Tổ chức hành chính.

   

  Nơi nhận:

  - Như kính gửi;

  - BGH (để chỉ đạo);

  - Lưu VT, TCHC.

  HIỆU TRƯỞNG

   

   

  (đã ký)

   

  Tạ Văn Bình

   

 • Các tin khác