Thông báo v/v rà soát và lập danh sách viên chức đủ điều kiện và đăng ký thi thăng hạng viên chức hành chính thành phố Hà Nội năm 2018

 • UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số:  209 /TB-CĐYTHN

  Hà Nội, ngày 28  tháng  5   năm 2018

   

  THÔNG BÁO

  v/v rà soát và lập danh sách viên chức đủ điều kiện và đăng ký

  thi thăng hạng viên chức hành chính thành phố Hà Nội năm 2018

   
   
   

  Căn cứ Công văn số 1066/TB-HĐTTHVCHC ngày 21/5/2018 của Hội đồng Thi thăng hạng viên chức hành chính thành phố Hà Nội năm 2017 (viết tắt là Hội đồng TTH VCHC) về việc tổ chức thi thăng hạng viên chức hành chính thành phố Hà Nội, theo đó, Hội đồng TTH thành phố Hà Nội tổ chức thi thăng hạng vien chức hành chính thành phố Hà Nội với hai đối tượng cụ thể như sau:

  1. Thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ nhân viên, cán sự lên chuyên viên;

  2. Thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ chuyên viên lên chuyên viên chính.

  Các nội dung quy định cụ thể về đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn, nội dung, hình thức thi và các nội dung liên quan được nêu đầy đủ tại Thông báo số 1066/TB-HĐTTH VCHC ngày 21/3/2018 của Hội đồng Thi thăng hạng Viên chức hành chính thành phố Hà Nội và Quyết định số 2277/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ( tải file tại đây )

  Ban Giám hiệu Nhà trường thông báo nội dung hai văn bản trên tới các đơn vị trong Trường để nghiên cứu và triển khai đăng ký dự tuyển (theo mẫu - tải file tại đây)

  Danh sách đăng ký dự tuyển gửi về phòng Tổ chức hành chính trước ngày 30/5/2018 để tổng hợp và báo cáo Ban Giám hiệu.

  Đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện.

  Nơi nhận:

  - Các phòng;

  - Lưu VT, TCHC.

  HIỆU TRƯỞNG

   

  (đã ký)

   

   

  Tạ Văn Bình


                    

 • Các tin khác