Thông báo v/v qui định phương thức giao nhận hồ sơ

 • UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   

   

  Số:            /CĐYTHN-TCHC

        Hà Nội, ngày          tháng      năm 2018

   

  THÔNG BÁO

  V/v quy định phương thức giao nhận hồ sơ

   

  Tải biểu mẫu đính kèm: 

  Để có cơ sở kiểm tra, đôn đốc công việc, Ban giám hiệu đề nghị các đơn vị/cá nhân trong Trường thực hiện những quy định sau:

  1. Các đơn vị/cá nhân khi bàn giao hồ sơ cho các phòng cần mang theo Sổ giao nhận (biểu mẫu 01) và đề nghị bên nhận ký vào Sổ giao nhận, điền các thông tin vào các ô cần thiết của Phiếu theo dõi xử lý công việc (biểu mẫu 02) sẽ được phòng chức năng đầu tiên tiếp nhận gắn vào hồ sơ.

  2. Các đơn vị/cá nhân khi tiếp nhận hồ sơ cần ký nhận vào Sổ giao nhận hồ sơ của bên giao (biểu mẫu 01), phòng đầu tiên tiếp nhận hồ sơ gắn Phiếu theo dõi xử lý công việc vào (biểu mẫu 02) và yêu cầu bên giao điền đầy đủ các thông tin cần thiết vào mẫu này. Khi trả lại hồ sơ cho các đơn vị để bổ sung, sửa chữa cũng yêu cầu bên nhận điền đầy đủ thông tin vào 02 mẫu này.

  3. Giao phòng Tổ chức hành chính in ấn và cung cấp sổ giao nhận hồ sơ, hướng dẫn các đơn vị thực hiện khi có khó khăn.

  4. Giao phòng Thanh tra – Pháp chế kiểm tra việc thực hiện và báo cáo Hiệu trưởng.

  Đề nghị các đơn vị/cá nhân nghiêm túc triển khai thực hiện ./.

   

  Nơi nhận:

  - Ban giám hiệu; (để chỉ đạo)

  - Các đơn vị trong trường; (để thực hiện)

  - Lưu VT, TCHC.

  HIỆU TRƯỞNG

   

   

   

  Tạ Văn Bình

 • Các tin khác