Góp ý tiêu chí chấm điểm ABC

 • TIÊU CHUẨN CHẤM ĐIỂM ABC QUÝ …... NĂM …...

  STT Nội dung Điểm đạt Điểm tự đánh giá
  A Công tác chuyên môn nghiệp vụ 70  
  I Áp dụng chung cho viên chức, người lao động: được 50 điểm khi không vi phạm một trong những lỗi sau 50  
  1 Không chấp hành sự chỉ đạo của cán bộ quản lý mà không có lý do chính đáng khi thực hiện công việc thường xuyên, đột xuất -25  
  2 Đi làm muộn, về sớm không báo cáo -25  
  3 Đánh giá mức độ hoàn thành công việc    
    Nếu chậm từ 5 - 10 ngày -10  
    Nếu chậm từ 11 - 15 ngày -25  
    Nếu chậm từ 16 - 30 ngày -50  
    Nếu chậm từ 30 ngày trở lên -100  
  4 Không phối hợp với đồng nghiệp để giải quyết công việc, gây hậu quả -25  
  5 Nghỉ làm việc, nghỉ họp 01 buổi không lý do -25  
  6 Làm hư hỏng hoặc để xảy ra mất máy móc, trang thiết bị, tài sản, để xảy ra mất an toàn do thiếu tinh thần trách nhiệm nhưng chưa đến mức kỷ luật -25  
  7 Vi phạm quy chế, quy định của Nhà nước, Nhà trường (mức điểm trừ thấp nhất là 25 điểm, tùy vào mức độ nghiêm trọng của vi phạm do Hội đồng Thi đua khen thưởng của Trường kết luận) -25  
  8 Đối với cán bộ lãnh đạo trường, cán bộ quản lý các đơn vị trong trường, không triển khai kịp thời các văn bản của cấp trên đến cán bộ, giảng viên, nhân viên làm ảnh hưởng đến công việc chung hoặc nộp muộn các văn bản, báo cáo theo yêu cầu của Ban Giám hiệu và các phòng chức năng. -10  
  9 Cán bộ được trường cử đi học, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ nếu sau khóa học 1 tháng không nộp chứng chỉ hoặc chứng nhận về phòng Tổ chức hành chính -10  
  10 Vi phạm nội quy sử dụng điện, nước (không tắt các thiết bị điện, nước khi không cần sử dụng) -5  
  II Đối với viên chức, người lao động khối giảng dạy: được 20 điểm khi không vi phạm một trong những lỗi sau 20  
  1 Bài giảng không theo đúng nội dung hoặc thời khóa biểu -25  
  2 Đi coi thi muộn từ 10 phút trở lên, không báo cáo -25  
  3 Không đảm bảo thời gian (vào lớp muộn, cho HSSV nghỉ sớm, nghỉ không đúng quy định,…) từ 15 phút trở lên không báo cáo -25  
  4 Không đảm bảo thời gian (vào lớp muộn, cho HSSV nghỉ sớm, nghỉ không đúng quy định,…) dưới 15 phút không báo cáo -10  
  5 Nhầm lẫn, sai sót về điểm -5  
  6 GVCN triển khai chậm các kế hoạch, thông báo, quy định của nhà trường đến HSSV -5  
  III Đối với viên chức, người lao động khối hành chính: được 20 điểm khi không vi phạm một trong những lỗi sau 20  
  1 Nghỉ vô tổ chức từ 01 ngày trở lên -50  
  2 Làm việc riêng trong giờ hành chính, sử dụng trang thiết bị không đúng mục đích -25  
  3 Soạn thảo văn bản khi ban hành không đúng với quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày theo quy định -10  
  B Văn minh công sở: được 15 điểm khi không vi phạm một trong những lỗi sau 15  
  1 Xúc phạm đồng nghiệp hoặc sinh viên dẫn đến gây mất đoàn kết nội bộ -25  
  2 Có thái độ hách dịch, cửa quyền, mất lịch sự… khi tiếp xúc với phụ huynh HSSV hoặc khách đến liên hệ công tác làm ảnh hưởng tới hình ảnh, uy tín của nhà trường -25  
  3 Vi phạm quy định về văn minh công sở, hút thuốc lá trong trường -25  
  C Tham gia các hoạt động khác của nhà trường: được 15 điểm khi không vi phạm một trong những lỗi sau 15  
  1 Tham gia không đầy đủ các hoạt động của nhà trường (đề nghị ghi rõ không tham gia hoạt động nào?) -5  
  2 Không tham gia các hoạt động của nhà trường khi được phân công -25  
    Tổng điểm 100  

  Ghi chú: Các đơn vị góp ý về tiêu chí chấm điểm ABC, gửi về phòng Tổ chức hành chính trước ngày 12/01/2018.
 • Các tin khác