Trang chủ >> Nghiên cứu khoa học

Quyết định V/v ban hành quy định quản lý đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm và chuyển giao công nghệ

 • UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI

   

  Số:    1039 / QĐ - CĐYT- QLKH

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

                Hà Nội,  ngày  28  tháng 12  năm 2017

    QUYẾT ĐỊNH

                                                 V/v ban hành quy định quản lý đề tài nghiên cứu khoa học,

                                                             sáng kiến kinh nghiệm và chuyển giao công nghệ


  Tải Quyết định và Quy định 


  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI

  Căn cứ quyết định số 1769/QĐ - BGD&ĐT ngày 10 tháng 04 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập trường Cao đẳng Y tế Hà Nội;

  Căn cứ vào Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Cao đẳng Y tế Hà Nội ban hành tại Quyết định số 125/QĐ - CĐYT - TCCB ngày 21/8/2006;

  Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

  Căn cứ Nghị định số 08-2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành luật Khoa học và Công nghệ;

  Căn cứ Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài chính;

  Căn cứ Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ;

  Căn cứ Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 04 năm 2015 của Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ;

  Xét đề nghị của Trưởng phòng QLKH - CNTT - TTTV&HTQT trường Cao đẳng Y tế Hà Nội.

   

                                                                                 QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Ban hành quy định quản lý đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm và chuyển giao công nghệ của trường Cao đẳng Y tế Hà Nội.

  Điều 2: Quy định này thay thế các quy định về quản lý đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm và chuyển giao công nghệ của trường trước đây.

  Điều 3. Các ông (bà) trưởng các phòng chức năng, các khoa và các cán bộ, giảng viên toàn trường căn cứ quyết định thi hành./.

                           

  Nơi nhận:                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

  - Như điều 3 (để t/h),                                                                              (Đã ký và đóng dấu)

  - Lưu VT, QLKH.

   

   

                                                                                                     Tạ Văn Bình

 • Các tin khác