Trang chủ >> Nghiên cứu khoa học

Quyết định thẩm định đề cương NCKH cấp cớ sở năm 2017-2018

 • UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI

   Số:   759 / QĐ - CĐYT- QLKH

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                    Hà Nội,  ngày  13 tháng  9  năm 2017

                                                                           

  QUYẾT ĐỊNH 

              V/v thành lập “Hội đồng thẩm định đề cương NCKH/SKKN cấp cơ sở năm học 2017 -2018”

     
   
  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI

  Căn cứ quyết định số 1769/QĐ - BGD&ĐT ngày 10 tháng 04 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập trường Cao đẳng Y tế Hà Nội;

  Căn cứ vào Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Cao đẳng Y tế Hà Nội ban hành tại Quyết định số 125/QĐ - CĐYT - TCCB ngày 21/8/2006;

  Căn cứ kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học năm học 2017 - 2018 của trường Cao đẳng Y tế Hà Nội;

  Xét đề nghị của Trưởng phòng QLKH - CNTT - TTTV&HTQT trường Cao đẳng Y tế Hà Nội.

                                                                              QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định đề cương nghiên cứu khoa học và sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở năm học 2017 – 2018  gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo.

  Điều 2. Hội đồng làm việc theo sự điều hành của ông (bà) Chủ tịch Hội đồng và giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Kinh phí hoạt động của Hội đồng được thực hiện theo quy định hiện hành.

  Điều 3. Các ông (bà) trưởng các phòng chức năng, các khoa và các ông bà có tên ở Điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.

   

                               HIỆU TRƯỞNG

  Nơi nhận:

  - BGH (để b/c),

  - Như điều 3 (để t/h),

  - Lưu VT, QLKH.

                                         

                                                                                                                Tạ Văn Bình


  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH ĐỀ CƯƠNG NCKH/SKKN CẤP CƠ SỞ

  NĂM HỌC 2017 - 2018

  Kèm theo Quyết định số   759    /QĐ - CĐYT- QLKH  ngày  13   tháng   9    năm 2017

  Thời gian:  thứ 3 ngày 19/9 /2017

  HỘI ĐỒNG

  TÊN ĐỀ TÀI/SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

  CHỦ NHIỆM

   ĐỀ TÀI

  THÀNH VIÊN THAM GIA ĐỀ TÀI

  HỘI ĐỒNG

  THẨM ĐỊNH

  ĐƠN VỊ

   CÔNG TÁC

  CHỨC TRÁCH TRONG HĐ

  THỜI GIAN

  1

  Thực trạng kiến thức, thái độ, nhu cầu tìm kiếm thông tin về sức khỏe sinh sản của học sinh và đề xuất mô hình can thiệp ở 2 trường trung học cơ sở quận Long Biên – Hà Nội, năm 2017

  TS. Đặng Thị Hương Giang

  Đồng chủ nhiệm:

  Ths. Nguyễn Hoàng Vân Hương (ĐH Y Hà Nội)

  1. HS. Lê Ngọc Trâm (PTTH chuyên đại học sư phạm Hà Nội)

  2. Ths. Hoàng Lan Hương

  3. CN. Nguyễn Lê Thủy

   

  PGS.TS. Nguyễn Thị Thúy Hạnh

   

  TS. Nguyễn Thị Hiếu

   

  Ths. Nguyễn Thanh Phong

  Trường Đại học Y Hà Nội

  Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội

  Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội

  Chủ tịch Hội đồng

   

  Ủy viên phản biện

   

  Ủy viên thư ký

   15h30 -16h

  Thư ký hành chính: CN. Nguyễn Ngọc Tuân


  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH ĐỀ CƯƠNG NCKH/SKKN CẤP CƠ SỞ

  NĂM HỌC 2017 - 2018

  Kèm theo Quyết định số   759    /QĐ - CĐYT- QLKH  ngày  13   tháng   9    năm 2017

  Thời gian:  thứ 3 ngày 26/9 /2017

  HỘI ĐỒNG

  TÊN ĐỀ TÀI/SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

  CHỦ NHIỆM

   ĐỀ TÀI

  THÀNH VIÊN THAM GIA ĐỀ TÀI

  HỘI ĐỒNG

  THẨM ĐỊNH

  ĐƠN VỊ

   CÔNG TÁC

  CHỨC TRÁCH TRONG HĐ

  THỜI GIAN

  2

  Xây dựng mới chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo cao đẳng ngành Điều dưỡng theo hệ thống tín chỉ và Chuẩn năng lực cơ bản của điều dưỡng Việt Nam

  Ths. Thành Thị Bích Chi

  1.Ths. Nguyễn Thanh Thủy

  2. Ths. Trần Thanh Tâm

  3. Ths. Nguyễn Thanh Phong

  4. Ths. Mai Thị Minh Nghĩa

  5. Ths. Lưu Thị Bích Ngọc

  PGS.TS. Tạ Văn Bình

   

  TS. Nguyễn Thị Hiếu

   

  TS. Đặng Hương Giang

  Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội

  Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội

  Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội

  Chủ tịch Hội đồng

   

  Ủy viên phản biện

   

  Ủy viên thư ký

   8h00 -8h45

  3

  Nghiên cứu mức độ tổn thương thành tĩnh mạch trong tăng áp lực tĩnh mạch cửa trên bệnh nhân xơ gan tại bệnh viện Quân Y 103

  Ths. Nguyễn Hồng Phúc

  1. BS. Trần Chung Anh

  2. BS. Phạm Thị Hạnh

  3.Ths. Nguyễn Trọng Tấn

  4. Ths. Nguyễn Thu Trang

  TS. Tạ Ngọc Hùng

   

  TS. Nguyễn Minh An

   

  Ths. Nguyễn Như Ước

   

  Học viện Quân Y

   

  Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội

  Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội

  Chủ tịch Hội đồng

   

  Ủy viên phản biện

   

  Ủy viên thư ký

   9h00 - 9h45

  Thư ký hành chính: CN. Nguyễn Ngọc Tuân


  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH ĐỀ CƯƠNG NCKH/SKKN CẤP CƠ SỞ

  NĂM HỌC 2017 - 2018

  Kèm theo Quyết định số   759    /QĐ - CĐYT- QLKH  ngày  13   tháng   9    năm 2017

  Thời gian:  thứ 3 ngày 26/9 /2017

  HỘI ĐỒNG

  TÊN ĐỀ TÀI/SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

  CHỦ NHIỆM

   ĐỀ TÀI

  THÀNH VIÊN THAM GIA ĐỀ TÀI

  HỘI ĐỒNG

  THẨM ĐỊNH

  ĐƠN VỊ

   CÔNG TÁC

  CHỨC TRÁCH TRONG HĐ

  THỜI GIAN

  4

  Nghiêu cứu đặc điểm phân bố và mức độ kháng kháng sinh của các vi khuẩn gây bệnh mới nổi tại bệnh viện Quân Y 103 (1/2016-12/2017)

  Ths. Lê Thị Thu Hường

  1. Ths. Hà Thị Nguyện Minh

  2. Ths. Bùi Huy Tùng

  3.Ths. Nguyễn Thị Hồng Ngọc

  4.CN. Nguyễn Thanh Huyền

  PGS.TS. Đinh Hữu Dung

   

  TS.  Nguyễn Thị Kim Chi

  Ths. Thành Thị Bích Chi

   

  Trường Đại học Y Hà Nội

  Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội

  Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội

  Chủ tịch Hội đồng

   

  Ủy viên phản biện

   

  Ủy viên thư ký

   14h00 -14h45

  5

  Đánh giá thực trạng sử dụng thuốc kháng đông đường uống (Dabigatran, Rivaraxaban) tại bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn năm 2017

  Ths. Phạm Thị Hương Lý

  1. TS. Nguyễn Thị Kim Chi

  2. Ths. Vũ Thị Phương Thảo

  3. DS. Nguyễn Thị Hiền

  4. TS. Nguyễn Xuân Bình

  GS.TS. Hoàng Thị Kim Huyền

   

  TS. Phan Thị Thanh Tâm

   

  Ths. Thành Thị Bích Chi

   

  Trường Đại học Dược Hà Nội

   

  Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội

  Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội

  Chủ tịch Hội đồng

   

  Ủy viên phản biện

   

  Ủy viên thư ký

   14h50 - 15h35

  6

  Đánh giá hiệu quả giảm đau trong chuyển dạ đẻ bằng gây tê ngoài màng cứng và các yếu tố ảnh hưởng tới chăm sóc hộ sinh tại bệnh viện Phụ sản Hà Nội năm 2017 -2018

  CN.CK1. Phạm Thúy Quỳnh

  1. TS. Nguyễn Minh An

  2. CN. Phạm Thị Kim Thoa

  3. BS. Trần Mai Huyên

  4. Ths. Đoàn Thị Vân

  PGS. TS. Phạm Huy Hiền Hào

   

  Ths. Bùi Thị Phương

   

  TS. Nguyễn Thanh Thủy

   

  Trường Đại học Y Hà Nội

   

  Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội

  Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội

  Chủ tịch Hội đồng

   

  Ủy viên phản biện

  Ủy viên thư ký

  15h40

  -16h25

  Thư ký hành chính: CN. Nguyễn Ngọc Tuân


  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH ĐỀ CƯƠNG NCKH/SKKN CẤP CƠ SỞ

  NĂM HỌC 2017 - 2018

  Kèm theo Quyết định số   759    /QĐ - CĐYT- QLKH  ngày  13   tháng   9    năm 2017

  Thời gian:  thứ 4 ngày 27/9 /2017

  HỘI ĐỒNG

  TÊN ĐỀ TÀI/SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

  CHỦ NHIỆM

   ĐỀ TÀI

  THÀNH VIÊN THAM GIA ĐỀ TÀI

  HỘI ĐỒNG

  THẨM ĐỊNH

  ĐƠN VỊ

   CÔNG TÁC

  CHỨC TRÁCH TRONG HĐ

  THỜI GIAN

  7

  Nghiên cứu định lượng acid chlorogenic trong dược liệu (lá) actiso bằng phương pháp sắc kí lớp mỏng hiệu năng cao

  DS. Nguyễn Thị Lan Anh

  1. Ths. Ma Thị Hồng Nga

  2. Ths. Nghiêm Thị Minh

  3. Ths. Trần Vũ Hoàng Anh

  4. DS. Trần Lệ Hoa (Cao học – ĐH Dược)

  PGS.TS. Trịnh Văn Lẩu

   

  TS. Lê Thị Hải Yến

   

  Ths. Nguyễn Thị Hoa Hiên

  Viện Kiểm nghiệm

   

  Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội

  Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội

  Chủ tịch Hội đồng

   

  Ủy viên phản biện

   

  Ủy viên thư ký

   8h00 -8h45

  8

  Tổng hợp và xác định cấu trúc của một số dẫn xuất thipophen đi từ 3-thiophencacbanđehit

  Ths. Nguyễn Thị Nga

  1.TS. Lê Thị Hải Yến

  2. Ths. Nguyễn Thị Quyên

  3. CN. Phạm Thị Hằng Nga

  4. Ths. Mai Thị Minh Nghĩa

  TS. Trần Khắc Vũ

   

   

  TS. Nguyễn Thị Kim Chi

   

   

  Ths. Nghiêm Thị Minh

   

  Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

   

  Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội

   

  Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội

  Chủ tịch Hội đồng

   

  Ủy viên phản biện

   

  Ủy viên thư ký

   8h50 - 9h35

  Thư ký hành chính: CN. Nguyễn Ngọc Tuân


  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH ĐỀ CƯƠNG NCKH/SKKN CẤP CƠ SỞ

  NĂM HỌC 2017 - 2018

  Kèm theo Quyết định số   759    /QĐ - CĐYT- QLKH  ngày  13   tháng   9    năm 2017

  Thời gian:  thứ 4 ngày 27/9 /2017

  HỘI ĐỒNG

  TÊN ĐỀ TÀI/SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

  CHỦ NHIỆM

   ĐỀ TÀI

  THÀNH VIÊN THAM GIA ĐỀ TÀI

  HỘI ĐỒNG

  THẨM ĐỊNH

  ĐƠN VỊ

   CÔNG TÁC

  CHỨC TRÁCH TRONG HĐ

  THỜI GIAN

  9

  Dự báo tỷ lệ sống còn của bệnh nhân mắc bệnh u nguyên bào thần kinh đệm có đột biến gen EGFR

  Ths. Nguyễn Thị Thơm

  1.CN. Phùng Thị Phương Chiêm

  2. Hà Xuân Hợp (khoa Giải phẫu bệnh – bv Việt Đức)

  3. BS. Nguyễn Thị Hòa

  4. Ths. Dương Thị Thu Liễu

  GS.TS. Tạ Thành Văn

   

   

  TS. Nguyễn Thanh Phong

   

  Ths. Nguyễn Hồng Phúc

  Trường Đại học Y Hà Nội

  Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội

  Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội

  Chủ tịch Hội đồng

   

  Ủy viên phản biện

   

  Ủy viên thư ký

   14h00 -14h45

  10

  Nghiên cứu liên quan của đột biến gen FGFR với một số điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đáp ưng điều trị trong bệnh u nguyên bào thần kinh đệm

  CN Trần Văn Khôi

  1. Nguyễn Sỹ Lánh (khoa Giải phẫu bệnh – bv Việt Đức)

  2. CN. Nguyễn Thị Dung

  3. Ths. Hoàng Anh Lân

  4. Ths. Nguyễn Thị Thơm

  GS.TS. Tạ Thành Văn

   

  TS. Nguyễn Thanh Phong

   

  Ths. Nguyễn Hồng Phúc

  Trường Đại học Y Hà Nội

  Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội

  Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội

  Chủ tịch Hội đồng

   

  Ủy viên phản biện

   

  Ủy viên thư ký

   14h50 - 15h35


  Thư ký hành chính: CN. Nguyễn Ngọc Tuân

   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH ĐỀ CƯƠNG NCKH/SKKN CẤP CƠ SỞ

  NĂM HỌC 2017 - 2018

  Kèm theo Quyết định số   759    /QĐ - CĐYT- QLKH  ngày  13   tháng   9    năm 2017

  Thời gian:  thứ 4 ngày 27/9 /2017

  HỘI ĐỒNG

  TÊN ĐỀ TÀI/SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

  CHỦ NHIỆM

   ĐỀ TÀI

  THÀNH VIÊN THAM GIA ĐỀ TÀI

  HỘI ĐỒNG

  THẨM ĐỊNH

  ĐƠN VỊ

   CÔNG TÁC

  CHỨC TRÁCH TRONG HĐ

  THỜI GIAN

  11

  Đánh giá tình trạng dinh dưỡng của người bệnh hen phế quản và một số yếu tố liên quan tại khoa Nội bệnh viện Đa khoa Đống Đa năm 2017

  Ths. Khúc Thị Hồng Anh

  1. Ths. Nguyễn Thanh Thủy

  2. CN. Đinh Thị Nhâm

  3. CN. Nguyễn Thị Hương

  4. CN. Nguyễn Thị Thủy

  TS. Phạm Văn Tân

   

  TS. Trương Quang Trung

   

  TS. Đặng Hương Giang

   

  Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội

  Trường đại học Y Hà Nội

  Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội

  Chủ tịch Hội đồng

   

  Ủy viên phản biện

   

  Ủy viên thư ký

   14h00 - 14h45

  12

  Khảo sát hiệu quả của chăm sóc giảm nhẹ với chất lượng cuộc sống của người bệnh ung thư và các mối liên quan tại bệnh viện ung bưới Hà Nội

  Ths. Lê Thị Thủy

  1. CN. Nguyễn Thu Trà

  2. CN. Phương Văn Hoàng

  3. Ths. Hà Thị Nguyệt Minh

  4. CN. Lưu Thị Bích Ngọc

  TS. Phạm Văn Tân

   

  TS. Trương Quang Trung

   

  TS. Đặng Hương Giang

   

  Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội

  Trường đại học Y Hà Nội

  Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội

  Chủ tịch Hội đồng

   

  Ủy viên phản biện

   

  Ủy viên thư ký

  14h50

  -15h35

  Thư ký hành chính: CN. Ngô Thị Bích Hạnh

 • Các tin khác