Trang chủ >> Nghiên cứu khoa học

Quyết định thành lập Ban kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài NCKH năm học 2016-2017

 • UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    

            Số: 45 /QĐ-CĐYT - QLKH

                        

  Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2017                                                                                              


  QUYẾT ĐỊNH

  V/v thành lập Ban kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài NCKH năm học 2016 – 2017


  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI

              Căn cứ quyết định số 1769/QĐ-BGD&ĐT ngày 10 tháng 04 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập trường Cao đẳng Y tế Hà Nội;

              Căn cứ vào Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Cao đẳng Y tế Hà Nội ban hành tại Quyết định số 125/QĐ - CĐYT – TCCB ngày 21/8/2006;

              Căn cứ kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học năm học 2016 - 2017;

  Xét đề nghị của Trưởng phòng QLKH - CNTT - TV&HTQT trường CĐYT Hà Nội.


  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Thành lập Ban kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài NCKH học năm học 2016 - 2017 gồm những  ông bà có tên trong danh sách kèm theo.

  Điều 2. Ban có nhiệm vụ kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài NCKH năm học 2016 - 2017 của trường Cao đẳng Y tế Hà Nội. Kinh phí cho hoạt động của Ban được trích từ kinh phí hỗ trợ các hoạt động KH&CN của nhà trường.

  Điều 3. Các Ông (Bà) trưởng các phòng chức năng, các khoa, bộ môn liên quan và các Ông (Bà) có tên trong danh sách ở điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.

                     

   

                           HIỆU TRƯỞNG

  Nơi nhận:

  - BGH (để b/c);

  - Các khoa, phòng, bộ môn, CNĐT (để t/h);                                            (Đã ký và đóng dấu)

  - Lưu VT, QLKH.

   

        Tạ Văn Bình


  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Tải kế hoạch kiểm tra tiến độ đề tài NCKH tại đây  DANH SÁCH BAN KIỂM TRA TIẾN ĐỘ

  THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NCKH NĂM 2016 - 2017

  (Kèm theo Quyết định Số:    45  /QĐ-CĐYT-QLKH   ngày  19 tháng 01 năm 2017)

   

  STT

  Họ và tên

  Đơn vị

  Chức trách

  1         

  TS. Phạm Văn Tân

  Phó Hiệu trưởng

  Trưởng ban

  2         

  TS. Lê Thị Hải Yến

  Trưởng phòng QLKH- CNTT - TV&HTQT

  Uỷ viên thường trực

  3         

  CN. Lưu Thị Bích Ngọc

  Trưởng phòng Tài chính kế toán

  Uỷ viên

  4         

  CN. Nguyễn Ngọc Tuân

  Phòng QLKH- CNTT - TV&HTQT

  Thư ký

 • Các tin khác