Trang chủ >> Nghiên cứu khoa học

Phê duyệt đề cương NCKH cấp cơ sở năm học 2016 - 2017

 • UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI

   
   
   

     Số:          / QĐ - CĐYT- QLKH

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   
   
   

                  Hà Nội, ngày      tháng       năm 2016

   

                                            

  QUYẾT ĐỊNH 

  V/v: Phê duyệt đề cương NCKH cấp cơ sở năm học 2016 - 2017

   
   
   

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI

  Căn cứ quyết định số 1769/QĐ-BGD&ĐT ngày 10/4/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập trường Cao đẳng Y tế Hà Nội;

  Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Cao đẳng Y tế Hà Nội ban hành tại Quyết định số 125/QĐ - CĐYT - TCCB ngày 21/8/2006;

  Căn cứ Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn thực hiện kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước;

  Căn cứ Quyết định số 505/QĐ-CĐYT-QLKH ngày 20/7/2016 về việc quản lý đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm và chuyển giao công nghệ của trường Cao đẳng Y tế Hà Nội; 

  Căn cứ kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2016 trường Cao đẳng Y tế Hà Nội;

  Căn cứ biên bản thẩm định các đề cương nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm học 2016 - 2017;

  Xét đề nghị của trưởng phòng QLKH - CNTT - TV&HTQT trường Cao đẳng Y tế Hà Nội.

   

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1: Phê duyệt đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở đủ điều kiện được duyệt kinh phí triển khai thực hiện trong năm học 2016 - 2017 (có danh sách kèm theo).

  Điều 2: Các chủ nhiệm đề tài có trách nhiệm triển khai và hoàn thành các nội dung nghiên cứu của đề tài theo đúng tiến độ và hợp đồng triển khai nghiên cứu khoa học.

  Điều 3: Các ông (bà) trưởng phòng chức năng, khoa và chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm học 2016 - 2017 có tên trong danh sách ở Điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.

   

  Nơi nhận:

  - BGH (để b/c);

  - Như điều 3 (để t/h);

  - Lưu VT, QLKH.

  HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                              Tạ Văn Bình

  Danh sách Các đề tài đủ điều kiện triển khai     
 • Các tin khác