Trang chủ >> Nghiên cứu khoa học

Quyết định v/v công nhận các đề tài NCKH cấp cơ sở đã hoàn thành năm học 2014-2015

 • UBNDTHÀNH PHỐ HÀ NỘI
  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI
   

               Số:    373 / QĐ - CĐYT- QLKH

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   
                    Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2015

  QUYẾT ĐỊNH 
  V/v Công nhận các đề tài NCKH cấp cơ sở đã hoàn thành năm học 2014 -2015


   
  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI

  Căn cứ quyết định số 1769/QĐ - BGD&ĐT ngày 10 tháng 04 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập trường Cao đẳng Y tế Hà Nội;

  Căn cứ vào Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Cao đẳng Y tế Hà Nội ban hành tại Quyết định số 125/QĐ - CĐYT - TCCB ngày 21/8/2006;

  Căn cứ kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học năm học 2014 - 2015 của trường Cao đẳng Y tế Hà Nội;

  Căn cứ vào kết quả nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2014 – 2015;

  Xét đề nghị của Trưởng phòng QLKH - CNTT - TV&HTQT của trường Cao đẳng Y tế Hà Nội.

   
  QUYẾT ĐỊNH:
   

  Điều 1. Công nhận 16 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm học 2014 - 2015 đã hoàn thành (danh sách kèm theo).

  Điều 2. Các ông (bà) trưởng các phòng chức năng, các khoa và các ông bà có tên ở Điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.

   
                               HIỆU TRƯỞNG
   
  Nơi nhận:

  - BGH (để b/c);

  - Như điều 2 (để t/h);

  - Lưu VT; QLKH.

   

                                                                                                 Tạ Văn Bình

   
   
 • Các tin khác