Trang chủ >> Nghiên cứu khoa học

Thông báo về việc đăng ký đề tài NCKH cấp cơ sở năm học 2015-2016

 • TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI

                         PHÒNG QLKH-CNTT-TV&HTQT

   
  Số:    04 /TB-CĐYT-QLKH

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   
            Hà Nội, ngày 1 tháng 6 năm 2015
   
    


  THÔNG BÁO
  V/v đăng ký đề tài NCKH cấp cơ sở 
  năm học 2015 - 2016


        Kính gửi:
                          -  Các khoa, phòng và bộ môn
                          -   Các cán bộ và giảng viên  trường Cao đẳng Y tế Hà Nội

        Căn cứ quy trình quản lý đề tài NCKH cấp cơ sở của trường Cao đẳng Y tế Hà Nội.
        Thực hiện kế hoạch hoạt động Khoa học Công nghệ của trường Cao đẳng Y tế Hà Nội năm học 2015 – 2016.
        Phòng Quản lý khoa học - Công nghệ thông tin - Thư viện & Hợp tác quốc tế đề nghị các khoa, phòng, bộ môn và cán bộ, giảng viên chuẩn bị đăng ký đề tài NCKH cấp cơ sở học năm học 2015 - 2016 như sau:
         1.    Thuyết minh đề tài (Theo mẫu trên Website).
         2.    Thời gian nộp thuyết minh đăng ký đề tài dự kiến từ 5/8/2015 – 15/8/2015
         3.    Thời gian thông qua hội đồng xét duyệt thuyết minh đề tài dự kiến từ 15/8/2015 – 30/8/2015
         4.    Ưu tiên những đề tài thực nghiệm và nghiên cứu can thiệp.
         
  Đề nghị các khoa, phòng, bộ môn và cán bộ, giảng viên nghiên cứu triển khai để thực hiện thông báo này.


                                                                                                                                                   TRƯỞNG PHÒNG
                                                                                                                                        QLKH – CNTT –TV &HTQT

  Nơi nhận:                                      
  - BGH: để báo cáo;
  - Các khoa, phòng, bộ môn (để thực hiện);
  - Phòng QLKH (lưu).
         

                                                                                                                                                     Lê Thị Hải Yến
 • Các tin khác