Trang chủ >> Nghiên cứu khoa học

Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu NCKH cấp cơ sở năm học 2014-2015

 •      UBNDTHÀNH PHỐ HÀ NỘI

  TRƯỜNG  CAO  ĐẲNG  Y  TẾ  HÀ NỘI

   
  Số:      228 / QĐ - CĐYT- QLKH
       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

                                                 Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2015

   
                                                                           
  QUYẾT ĐỊNH 
  V/v thành lập “Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở năm học 2014 -2015”
   
  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI

        Căn cứ quyết định số 1769/QĐ - BGD&ĐT ngày 10 tháng 04 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập trường Cao đẳng Y tế Hà Nội;

        Căn cứ vào Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Cao đẳng Y tế Hà Nội ban hành tại Quyết định số 125/QĐ - CĐYT - TCCB ngày 21/8/2006;

        Căn cứ kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học năm học 2014 - 2015 của trường Cao đẳng Y tế Hà Nội;

        Xét đề nghị của Trưởng phòng QLKH - CNTT - TV&HTQT của trường Cao đẳng Y tế Hà Nội.

   
  QUYẾT ĐỊNH:
   

        Điều 1. Thành lập Hội đồng nghiệm thu 18 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm học 2014 - 2015 gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo.

        Điều 2. Hội đồng làm việc theo sự điều hành của ông Chủ tịch Hội đồng và giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Kinh phí hoạt động của Hội đồng được thực hiện theo quy định hiện hành.

         Điều 3. Các ông (bà) trưởng các phòng chức năng, các khoa và các ông bà có tên ở Điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.

                                                                                                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

   

  Nơi nhận:

  - BGH (để b/c);

  - Như điều 3 (để t/h);

  - Lưu VT; QLKH.
   

                                                                                                                                                                                    Tạ Văn Bình


  Tải mẫu bản nhận xét nghiệm thu NCKH
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  DANH SÁCH HỘI ĐỒNG I 

                                                                           NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NCKH CẤP CƠ SỞ 2014 - 2015

                                                       Kèm theo Quyết định số            /QĐ - CĐYT- QLKH ngày    tháng    năm 2014


  Thời gian: Sáng thứ 4 ngày 27/5/2015
  STT
  TÊN ĐỀ TÀI
  CHỦ NHIỆM
   ĐỀ TÀI
  HỘI ĐỒNG
  NGHIỆM THU
  Đơn vị công tác
  Chức trách
  trong HĐ
  Thời gian thẩm định
  1

  Xác định kiến thức, thái độ và thực hành của các bà mẹ có con dưới 5 tuổi về xử trí tiêu chảy cấp tại xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn thành phố Hà Nội năm 2015

  CN. Đoàn Thị Vân

  TS. Đặng Hương Giang
  TS. Nguyễn Thị Hiếu
  Ths.Thành Thị Bích Chi
   
  Trường CĐYTHN
  Trường CĐYTHN
  Trường CĐYTHN
   
   
  Chủ tịch HĐ
  Ủy viên phản biện
  Ủy viên thư ký HĐ
   
  8h-8h45
  2

  Mô tả thực trạng dạy và học học phần Điều dưỡng cơ sở 2 của sinh viên Điều dưỡng trung cấp khóa 46 trường Cao đẳng Y tế Hà Nội năm 2014

  Ths. Nguyễn Thanh Thủy

  TS. Nguyễn Thị Hiếu
  Ths. Nguyễn Trọng Nghĩa
  Ths. Thành Thị Bích Chi
   
   

  Trường CĐYTHN

  Trường CĐYTHN

  Trường CĐYTHN

   
  Chủ tịch HĐ
  Ủy viên phản biện
  Ủy viên thư ký HĐ
   
  8h45– 9h30
  3

  Khảo sát thực trạng chăm sóc sau mổ của sản phụ sinh mổ lần 1 tại khoa A3 – BV Phụ sản Hà Nội năm 2014 - 2015

  CN. Mã Thị Hồng Liên
  TS. Nguyễn Thị Hiếu
  TS. Nguyễn Mạnh Trí
  Ths. Nguyễn Thanh Phong
   
  Trường CĐYTHN
  Bệnh viện Phụ sản HN
  Trường CĐYTHN
   
  Chủ tịch HĐ
  Ủy viên phản biện
  Ủy viên thư ký HĐ
   
  9h.30 – 10h15

  Thư ký hành chính: CN. Nguyễn Ngọc Tuân

   

  Ghi chú:

  -         Thư ký hành chính đọc quyết định

  -         Chủ tịch hội đồng điều hành Hội đồng nghiệm thu

  -         Báo cáo viên báo cáo bằng power point tối đa 15 phút, Hội đồng nhận xét không quá 30 phút

  -         Ủy viên thư ký viết biên bản và đọc kết luận của Hội đồng.

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
  DANH SÁCH HỘI ĐỒNG II

                                                                                 NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NCKH CẤP CƠ SỞ 2014 - 2015

                                                         Kèm theo Quyết định số            /QĐ - CĐYT- QLKH ngày    tháng    năm 2014


  Thời gian: Chiều thứ 4 ngày 27/5/2015
  STT
  TÊN ĐỀ TÀI
  CHỦ NHIỆM
   ĐỀ TÀI
  HỘI ĐỒNG
  NGHIỆM THU
  Đơn vị công tác
  Chức trách
  trong HĐ
  Thời gian thẩm định
  1

  Kiến thức và thực hành phòng ngừa phơi nhiễm do kim tiêm truyền của học sinh, sinh viên trường CĐYTHN năm 2014 – 2015

  Ths. Nguyễn Thị Hoàng Thu
  TS. Lê Thị Hải Yến
  Ths. Nguyễn Thanh Thủy
  Ths. Bùi Thị Phương
   
  Trường CĐYTHN
  Trường CĐYTHN
  Trường CĐYTHN
   
  Chủ tịch HĐ
  Ủy viên phản biện
  Ủy viên thư ký HĐ
   
  13h30 – 14h15
  2

  Xác định tỷ lệ kháng kháng sinh của vi khuẩn gây nhiễm khuẩn vết mổ tại bệnh viện Việt Đức, năm 2014 - 2015

  Ths. Hà T Nguyệt Minh
  TS. Lê Thị Hải Yến
  PGS.TS. Đinh Hữu Dung
  Ths. Nguyễn Thị Kim Chi
   
  Trường CĐYTHN
  Trường ĐH Y HN
  Trường CĐYTHN
   
  Chủ tịch HĐ
  Ủy viên phản biện
  Ủy viên thư ký HĐ
   
  14h15 – 15h
  3

  Xác định tỷ lệ nhiễm và đánh giá kiến thức về phòng lây nhiễm virus viêm gan B của Hộ sinh trung cấp trường CĐYTHN năm 2014

  CN. Nguyễn Thị Việt Hà
  TS. Lê Thị Hải Yến
  PGS.TS. Đinh Hữu Dung
  Ths. Hà Thị Nguyệt Minh
   
  Trường CĐYTHN
  Trường ĐH Y HN
  Trường CĐYTHN
   
  Chủ tịch HĐ
  Ủy viên phản biện
  Ủy viên thư ký HĐ
   
  15h – 15h45
   

  Thư ký hành chính: CN. Nguyễn Ngọc Tuân

   

  Ghi chú:

  -         Thư ký hành chính đọc quyết định

  -         Chủ tịch hội đồng điều hành Hội đồng nghiệm thu

  -         Báo cáo viên báo cáo bằng power point tối đa 15 phút, Hội đồng nhận xét không quá 30 phút

  -         Ủy viên thư ký viết biên bản và đọc kết luận của Hội đồng.

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     
  DANH SÁCH HỘI ĐỒNG III

                                                                         NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NCKH CẤP CƠ SỞ 2014 - 2015

                                                          Kèm theo Quyết định số            /QĐ - CĐYT- QLKH ngày    tháng    năm 2014


  Thời gian: Chiều thứ 4 ngày 27/5/2015
  STT
  TÊN ĐỀ TÀI
  CHỦ NHIỆM
   ĐỀ TÀI
  HỘI ĐỒNG
  NGHIỆM THU
  Đơn vị công tác
  Chức trách
  trong HĐ
  Thời gian thẩm định
  1

  Khảo sát một số yếu tố tác động đến quyết định lựa chọn nơi làm việc của sinh viên Cao đẳng điều dưỡng năm cuối trường CĐYTHN

  Ths. Trần Thúy Liễu
  Ths. Nguyễn Xuân Bình
  TS. Nguyễn Thị Hiếu
  Ths. Đinh Quốc Khánh
   
   

  Trường CĐYTHN

  Trường CĐYTHN

  Trường CĐYTHN

   
  Chủ tịch HĐ
  Ủy viên phản biện
  Ủy viên thư ký HĐ
   
  13h30 – 14h15
  2

  Thực trạng quản lý thực tập cho sinh viên ngành Cao đẳng Điều dưỡng tại trường CĐYTHN

  Ths. Bùi Thị Phương
  Ths. Nguyễn Xuân Bình
  Ths. Nguyễn Thanh Thủy
  Ths. Trần Thanh Tâm
   

  Trường CĐYTHN

  Trường CĐYTHN

  Trường CĐYTHN

   
  Chủ tịch HĐ
  Ủy viên phản biện
  Ủy viên thư ký HĐ
   
  14h15 – 15h
  3

  Khảo sát một số hiểu biết và hài lòng về nghề nghiệp của điều dưỡng viên làm tại bệnh viện 354 Quân đội – Tổng cục Hậu cần năm 2015

  Ths. Đoàn Công Khanh
  Ths. Nguyễn Xuân Bình
  Ths. Nguyễn Thanh Thủy
  TS. Đặng Hương Giang
   

  Trường CĐYTHN

  Trường CĐYTHN

  Trường CĐYTHN

   
  Chủ tịch HĐ
  Ủy viên phản biện
  Ủy viên thư ký HĐ
   
  15h – 15h45
   

  Thư ký hành chính: CN Ngô Thị Bích Hạnh

   

  Ghi chú:

  -         Thư ký hành chính đọc quyết định

  -         Chủ tịch hội đồng điều hành Hội đồng nghiệm thu

  -         Báo cáo viên báo cáo bằng power point tối đa 15 phút, Hội đồng nhận xét không quá 30 phút

  -         Ủy viên thư ký viết biên bản và đọc kết luận của Hội đồng.

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
   DANH SÁCH HỘI ĐỒNG IV

                                                                        NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NCKH CẤP CƠ SỞ 2014 - 2015

                                                         Kèm theo Quyết định số            /QĐ - CĐYT- QLKH ngày    tháng    năm 2014

  Thời gian: Sáng thứ 5 ngày 28/5/2015
  STT
  TÊN ĐỀ TÀI
  CHỦ NHIỆM
   ĐỀ TÀI
  HỘI ĐỒNG
  NGHIỆM THU
  Đơn vị công tác
  Chức trách
  trong HĐ
  Thời gian thẩm định
  1

  Đánh giá tình trạng dinh dưỡng, kiến thức và thực hành về dinh dưỡng của nữ sinh viên cao đẳng điều dưỡng năm thứ nhất trường CĐYTHN năm 2015

  TS. Nguyễn Thị Hiếu
  TS. Lê Thị Hải Yến
   
  PGS.TS. Lê Thị Hương
   
   
  Ths. Bùi Thị Phương
   
   
   
  Trường CĐYTHN
   
  Viện Đào tạo Y học Dự phòng - Y tế Công cộng
  Trường CĐYTHN
   
  Chủ tịch HĐ
   
  Ủy viên phản biện
   
  Ủy viên thư ký HĐ
   
   
  8h – 8h45
  2

  Đánh giá hiệu quả can thiệp bằng tư vấn cho cha mẹ trẻ bị hen tại hai trường tiểu học huyên Thanh Trì, Hà Nội năm 2015

  TS. Đặng Hương Giang

  TS. Lê Thị Hải Yến
   
  PGS.TS. Lê Thị Hương
   
   
  Ths. Bùi Thị Phương
   
  Trường CĐYTHN
   
  Viện Đào tạo Y học Dự phòng - Y tế Công cộng
  Trường CĐYTHN
   
  Chủ tịch HĐ
   
  Ủy viên phản biện
   
  Ủy viên thư ký HĐ
   
  8h45 – 9h30

  Thư ký hành chính: CN Ngô Thị Bích Hạnh

   

  Ghi chú:

  -         Thư ký hành chính đọc quyết định

  -         Chủ tịch hội đồng điều hành Hội đồng nghiệm thu

  -         Báo cáo viên báo cáo bằng power point tối đa 15 phút, Hội đồng nhận xét không quá 30 phút

  -         Ủy viên thư ký viết biên bản và đọc kết luận của Hội đồng.

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
  DANH SÁCH HỘI ĐỒNG V

                                                                         NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NCKH CẤP CƠ SỞ 2014 - 2015

                                                         Kèm theo Quyết định số            /QĐ - CĐYT- QLKH ngày    tháng    năm 2014

  Thời gian: Sáng thứ 5 ngày 28/5/2015
  STT
  TÊN ĐỀ TÀI
  CHỦ NHIỆM
   ĐỀ TÀI
  HỘI ĐỒNG
  NGHIỆM THU
  Đơn vị công tác
  Chức trách
  trong HĐ
  Thời gian thẩm định
  1

  Ứng dụng kỹ thuật xạ trị điều biến liều IMRT bằng hệ Collimator Jaw Only cho bệnh nhân mắc ung thư trực tràng tại bệnh viện K Trung Ương năm 2014 – 2015

  CN. Cao Văn Chính
  PGS. TS. Tạ Văn Bình
  PGS.TS. Bùi Văn Loát
  Ths. Nguyễn Xuân Cử
  Ths. Võ Quốc Hưng
  Ths. Nguyễn Văn Quý
   
  Trường CĐYTHN
  Trường ĐH KHTN
  Bệnh viện K Trung Ương
  Khoa Xạ 3 – BV K
  Trường CĐYTHN
   
   
  Chủ tịch HĐ
  Ủy viên phản biện 1
  Ủy viên phản biện 2
  Ủy viên
  Ủy viên thư ký HĐ
   
  8h – 8h45
   

  Thư ký hành chính: CN. Nguyễn Ngọc Tuân

   

  Ghi chú:

  -         Thư ký hành chính đọc quyết định

  -         Chủ tịch hội đồng điều hành Hội đồng nghiệm thu

  -         Báo cáo viên báo cáo bằng power point tối đa 15 phút, Hội đồng nhận xét không quá 30 phút

  -         Ủy viên thư ký viết biên bản và đọc kết luận của Hội đồng.

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  DANH SÁCH HỘI ĐỒNG VI

                                                                        NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NCKH CẤP CƠ SỞ 2014 - 2015

                                                          Kèm theo Quyết định số            /QĐ - CĐYT- QLKH ngày    tháng    năm 2014

  Thời gian: Chiều thứ 5 ngày 28/5/2015
  STT
  TÊN ĐỀ TÀI
  CHỦ NHIỆM
   ĐỀ TÀI
  HỘI ĐỒNG
  NGHIỆM THU

  Đơn vị công tác

  Chức trách

  trong HĐ

  Thời gian thẩm định

  1

  Nghiên cứu tác dụng chống viêm cấp của cao đặc long đởm trên thực nghiệm

  TS. Lê Thị Hải Yến
  Ths. Phạm Văn Tân
  PGS.TS. Hoàng Minh Chung
  TS. Phạm Thị Vân Anh
  Ths. Ma Thị Hồng Nga
  Ths. Nguyễn Thị Hoa Hiên
  Trường CĐYTHN
  Trường ĐH Y HN
  Trường ĐH Y HN
  Trường CĐYTHN
  Trường CĐYTHN
  Chủ tịch HĐ
  Ủy viên phản biện 1
  Ủy viên phản biện 1
  Ủy viên
  Ủy viên thư ký HĐ
  13h30 – 14h15
  2

  Nghiên cứu tác dụng chống viêm cấp của cao lỏng BMD trên thực nghiệm

  Ths. Ma Thị Hồng Nga
  Ths. Phạm Văn Tân
  PGS.TS. Hoàng Minh Chung
  TS. Phạm Thị Vân Anh
  TS. Phan Thị Thanh Tâm
  Ths. Nguyễn Thị Kim Chi
  Trường CĐYTHN
  Trường ĐH Y HN
  Trường ĐH Y HN
  Trường CĐYTHN
  Trường CĐYTHN
  Chủ tịch HĐ
  Ủy viên phản biện 1
  Ủy viên phản biện 2
  Ủy viên
  Ủy viên thư ký HĐ
   
  14h15 – 15h
  3

  Đánh giá kết quả điều trị u phì đại lành tính tuyến tiền liệt bằng phẫu thuật nội soi tại BV Xanh Pôn năm 2011

  TS. Nguyễn Minh An
  Ths. Phạm Văn Tân
  TS. Lê Minh Sơn
  Ths. Phan Tùng Lĩnh
   
  Trường CĐYTHN
  Bệnh viện Xanh pôn
  Bệnh viện Xanh pôn
  Chủ tịch HĐ
  Ủy viên phản biện
  Ủy viên thư ký HĐ
   
  15h – 15h45
  4

  Khảo sát thực trạng và kiến thức về lệch lạc khớp cắn ở sinh viên điều dưỡng đa khoa trường CĐYTHN năm 2015

  Ths. Hoàng Thị Đợi

  Ths. Phạm Văn Tân
  TS. Tống Minh Sơn
  Ths. Nguyễn Hồng Phúc
   
  Trường CĐYTHN
  Trường ĐH Y HN
  Trường CĐYTHN
   
  Chủ tịch HĐ
  Ủy viên phản biện
  Ủy viên thư ký HĐ
   
  15h45 – 16h30

  Thư ký hành chính: CN. Nguyễn Ngọc Tuân

  Ghi chú:

  -         Thư ký hành chính đọc quyết định

  -         Chủ tịch hội đồng điều hành Hội đồng nghiệm thu

  -         Báo cáo viên báo cáo bằng power point tối đa 15 phút, Hội đồng nhận xét không quá 30 phút

  -         Ủy viên thư ký viết biên bản và đọc kết luận của Hội đồng.

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  DANH SÁCH HỘI ĐỒNG VII 

                                                                      NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NCKH CẤP CƠ SỞ 2014 - 2015

                                                          Kèm theo Quyết định số            /QĐ - CĐYT- QLKH ngày    tháng    năm 2014


  Thời gian: Chiều thứ 5 ngày 28/5/2015
  STT
  TÊN ĐỀ TÀI
  CHỦ NHIỆM
   ĐỀ TÀI
  HỘI ĐỒNG
  NGHIỆM THU
  Đơn vị công tác
  Chức trách
  trong HĐ
  Thời gian thẩm định
  1

  Khảo sát thực trạng sử dụng thuốc điều trị tăng huyết áp trên bệnh nhân tăng huyết áp kèm suy thận mạn tại khoa khám bệnh – BV Hữu Nghị Hà Nội năm 2014

  TS. Phan Thị Thanh Tâm
  PGS.TS. Tạ Văn Bình
  TS. Vũ Thị Trâm
  Ths.Trần Thanh Tâm
   
  Trường CĐYTHN
  Trường ĐH Dược HN
  Trường CĐYTHN
   
  Chủ tịch HĐ
  Ủy viên phản biện
  Ủy viên thư ký HĐ
   
  13h30-14h15
  2

  Nghiên cứu đột biến gen TP53 trên bệnh nhân u nguyên bào thần kinh điện Glioblastoma

  CN. Trần Văn Khôi
   
  PGS.TS. Tạ Văn Bình
  PGS.TS. Đặng Thị Ngọc Dung
  TS. Trần Huy Thịnh
   
  TS. Nguyễn Minh An
  Ths. Trần Thanh Tâm
   
   
  Trường CĐYTHN
  Trường ĐH Y Hà Nội
   
  Trường ĐH Y Hà Nội
   
  Trường CĐ Y Hà Nội
  Trường CĐYTHN
   
   
  Chủ tịch HĐ
  Ủy viên phản biện 1
   
  Ủy viên phản biện  2
   
  Ủy viên
  Ủy viên thư ký HĐ
   
  14h15 – 15h
                                                                                                                                                             

  Thư ký hành chính: CN. Ngô Thị Bích Hạnh

  Ghi chú:

  -         Thư ký hành chính đọc quyết định

  -         Chủ tịch hội đồng điều hành Hội đồng nghiệm thu

  -         Báo cáo viên báo cáo bằng power point tối đa 15 phút, Hội đồng nhận xét không quá 30 phút

  -         Ủy viên thư ký viết biên bản và đọc kết luận của Hội đồng.

   
   
   
 • Các tin khác