Trang chủ >> Nghiên cứu khoa học

Thông báo v/v tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài NCKH cấp cơ sở năm học 2014-2015

 • TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI

           PHÒNG QLKH-CNTT-TV&HTQT

   
  Số:    03 /TB-CĐYT-QLKH

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   
  Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2015


  THÔNG BÁO
  V/v tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài NCKH
  cấp cơ sở  năm học 2014 - 2015
                           
                                   Kính gửi: - Các chủ nhiệm đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2014 – 2015

        Căn cứ quy trình quản lý đề tài NCKH cấp cơ sở của trường Cao đẳng Y tế Hà Nội.
        Căn cứ vào hợp đồng NCKH cấp cơ sở năm 2014 – 2015 đã ký giữa Nhà trường và các chủ nhiệm đề tài.
        Thực hiện kế hoạch hoạt động Khoa học Công nghệ của trường Cao đẳng Y tế Hà Nội năm học 2014 - 2015 về việc kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài cấp cơ sở, phòng Quản lý khoa học - Công nghệ thông tin - Thư viện & Hợp tác quốc tế đề nghị các chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu chuẩn bị một số nội dung và sản phẩm theo yêu cầu của Ban kiểm tra tiến độ đề tài NCKH cấp cơ sở học năm học 2014 - 2015 gồm:
            1. Báo cáo tiến độ nghiên cứu (hướng dẫn kèm theo).
            2. Kết quả đã đạt được của đề tài theo đúng đề cương đã được duyệt, bao gồm cả thực hiện kinh phí của đề tài, việc huy động sự tham gia nghiên cứu của các thành viên (trình chiếu trên slide).
            3. Nội dung chưa hoàn thành trình chiếu trên slide (nêu rõ lý do chưa hoàn thành).
            4. Các sản phẩm kèm theo: toàn bộ mẫu phiếu đã có đầy đủ số liệu và chữ ký, các kết quả phỏng vấn, khám và xét nghiệm kèm theo danh sách đối tượng nghiên cứu có xác nhận của các bên liên quan, các số liệu máy và kết quả xử lý số liệu (nếu có) để kiểm tra.
            5. Các đề xuất của chủ nhiệm đề tài (nếu có).
            Thời gian dự kiến tiến hành kiểm tra các đề tài: 23/4/2015 – 24/4/2015.
            Địa điểm kiểm tra: phòng hội thảo tầng 2.
            Đề nghị các chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu triển khai để thực hiện thông báo này.
                                                                                                                                                                          TRƯỞNG PHÒNG
                                                                                                                                                                   QLKH – CNTT –TV &HTQT

  Nơi nhận:                                      
  - BGH: để báo cáo;
  - Các CNĐT (để thực hiện);
  - Phòng NCKH (lưu).
                                                                                                                                                                             Lê Thị Hải Yến   Tải Mẫu kiểm tra tiến độ 2015

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số97  /QĐ-CĐYT - QLKH
                   Hà Nội, ngày  31  tháng  03  năm 2015                                                                                              


  QUYẾT ĐỊNH
  V/v thành lập Ban kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài NCKH năm học 2014 – 2015

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI
            Căn cứ quyết định số 1769/QĐ-BGD&ĐT ngày 10 tháng 04 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập trường Cao đẳng Y tế Hà Nội;
            Căn cứ vào Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Cao đẳng Y tế Hà Nội ban hành tại Quyết định số 125/QĐ - CĐYT – TCCB ngày 21/8/2006;
            Căn cứ kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học năm học 2014 - 2015;
            Xét đề nghị của Trưởng phòng QLKH - CNTT - TV&HTQT trường CĐYT Hà Nội.

  QUYẾT ĐỊNH:
            Điều 1. Thành lập Ban kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài NCKH học năm học 2014 - 2015 gồm những  ông bà có tên trong danh sách kèm theo.
            Điều 2. Ban có nhiệm vụ kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài NCKH học năm học 2014 - 2015 của trường Cao đẳng Y tế Hà Nội. Kinh phí cho hoạt động của Ban được trích từ kinh phí hỗ trợ các hoạt động KH&CN của nhà trường.
            Điều 3. Các Ông (Bà) trưởng các phòng chức năng, các khoa, bộ môn liên quan và các Ông, Bà có tên trong danh sách ở điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.
                    
                                                                                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG
  Nơi nhận:
  - BGH (để b/c),
  - Các khoa, phòng, bộ môn, CNĐT (để t/h),                                                                                                     (Đã ký)
  - Lưu VT, QLKH.

                                                                                                                                                                       Tạ Văn Bình
   

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  DANH SÁCH BAN KIỂM TRA TIẾN ĐỘ
  THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NCKH NĂM 2015
  (Kèm theo Quyết định Số:   97  /QĐ-CĐYT-QLKH   ngày 31  tháng  03  năm 2015)

  STT
  Họ và tên
  Đơn vị
  Chức trách

  1         

  Ths. Phạm Văn Tân
  Phó Hiệu trưởng
  Trưởng ban

  2         

  TS. Lê Thị Hải Yến

  Trưởng phòng QLKH- CNTT - TV&HTQT

  Uỷ viên thường trực

  3         

  CN. Lưu Thị Bích Ngọc

  Trưởng phòng Tài chính kế toán

  Uỷ viên

  4         

  CN. Nguyễn Ngọc Tuân
  Phòng QLKH- CNTT - TV&HTQT

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  KẾ  HOẠCH KIỂM TRA TIẾN ĐỘ ĐỀ TÀI NCKH NĂM 2014 - 2015

  Thời gian: Sáng  ngày 23/04/2015
  Địa điểm: Phòng họp tầng 2 tại trường Cao đẳng Y tế Hà Nội.

  Các chủ nhiệm đề tài chuẩn bị một số minh chứng khoa học sau:
  - Báo cáo tiến độ (bằng Power Point từ 5 – 10 slide)
  - Báo cáo tiến độ bằng văn bản (theo mẫu)
  - Tổng số phiếu thu thập số liệu đầy đủ các thông tin
  - Bảng kết quả xử lý số liệu (nếu có)
  - Các minh chứng khoa học khác…

  STT
  Tên đề tài
  CNĐT
  Thời gian
  1

  Khảo sát thực trạng và kiến thức về lệch lạc khớp cắn ở sinh viên điều dưỡng đa khoa trường CĐYTHN năm 2015

  Ths. Hoàng T Đợi
  8h - 8h30
  2

  Mô tả thực trạng dạy và học học phần Điều dưỡng cơ sở 2 của sinh viên Điều dưỡng trung cấp khóa 46 trường Cao đẳng Y tế Hà Nội năm 2014

  Ths. Nguyễn Thanh Thủy
  8h30 - 9h
  3

  Khảo sát một số hiểu biết và hài lòng về nghề nghiệp của điều dưỡng viên làm việc tại bệnh viện 354 Quân đội - Tổng cục Hậu cần năm 2015

  Ths. Đoàn Công Khanh
  9h - 9h30
  4

  Thực trạng quản lý thực tập cho sinh viên ngành Cao đẳng Điều dưỡng tại trường CĐYTHN

  Ths. Bùi Thị Phương
  9h30 - 10h
  5

  Khảo sát một số yếu tố tác động đến quyết định lựa chọn nơi làm việc của sinh viên Cao đẳng điều dưỡng năm cuối trường CĐYTHN

  Ths. Trần Thúy Liễu

  10h - 10h30

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  KẾ  HOẠCH KIỂM TRA TIẾN ĐỘ ĐỀ TÀI NCKH NĂM 2014

  Thời gian: chiều ngày 23/04/2015
  Địa điểm: Phòng họp tầng 2 tại trường Cao đẳng Y tế Hà Nội.

  Các CNĐT chuẩn bị một số minh chứng khoa học sau:
  - Báo cáo tiến độ (bằng Power Point từ 5 – 10 slide)
  - Tổng số phiếu thu thập số liệu đầy đủ các thông tin
  - Bảng kết quả xử lý số liệu (nếu có)
  - Các minh chứng khoa học khác…
  STT
  Tên đề tài
  CNĐT
  Thời gian
  1

  Đánh giá hiệu quả can thiệp bằng tư vấn cho cha mẹ trẻ bị hen tại hai trường tiểu học huyên Thanh Trì, Hà Nội năm 2015

  TS. Đặng Hương Giang
  14h - 14h30
  2

  Ứng dụng kỹ thuật xạ trị điều biến liều IMRT bằng hệ Collimator Jaw Only cho bệnh nhân mắc ung thư trực tràng tại bệnh viện K Trung Ương năm 2014 – 2015

  CN. Cao Văn Chính
  14h30 - 15h
  3

  Xác định tỷ lệ kháng kháng sinh của vi khuẩn gây nhiễm khuẩn vết mổ tại bệnh viện Việt Đức, năm 2014 - 2015

  Ths. Hà T Nguyệt Minh
  15h - 15h30
  4

  Nghiên cứu đột biến gen TP53 trên bệnh nhân u nguyên bào thần kinh điện Glioblastoma

  CN. Trần Văn Khôi
  15h30 -16h
  5

  Khảo sát thực trạng chăm sóc sau mổ của sản phụ sinh mổ lần 1 tại khoa A3 – BV Phụ sản Hà Nội năm 2014 - 2015

  CN. Mã T Hồng Liên
  16h - 16h30

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  KẾ  HOẠCH KIỂM TRA TIẾN ĐỘ ĐỀ TÀI NCKH NĂM 2014

  Thời gian: chiều Sáng 24/04/2015

  Địa điểm: Phòng họp tầng 2 tại trường Cao đẳng Y tế Hà Nội.

  Các CNĐT chuẩn bị một số minh chứng khoa học sau:
  - Báo cáo tiến độ (bằng Power Point từ 5 – 10 slide)
  - Tổng số phiếu thu thập số liệu đầy đủ các thông tin
  - Bảng kết quả xử lý số liệu (nếu có)
  - Các minh chứng khoa học khác…
  STT
  Tên đề tài
  CNĐT
  Thời gian
  1

  Đánh giá kết quả điều trị u phì đại lành tính tuyến tiền liệt bằng phẫu thuật nội soi tại BV Xanh Pôn năm 2011

  TS. Nguyễn Minh An

  8h - 8h30
  2

  Xác định kiến thức, thái độ và thực hành của các bà mẹ có con dưới 5 tuổi về xử trí tiêu chảy cấp tại xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn thành phố Hà Nội năm 2015

  CN. Đoàn T Vân
  8h30 - 9h
  3

  Đánh giá tình trạng dinh dưỡng, kiến thức và thực hành về dinh dưỡng của nữ sinh viên cao đẳng điều dưỡng năm thứ nhất trường CĐYTHN năm 2015

  TS. Nguyễn T Hiếu
  9h - 9h30
  4

  Kiến thức và thực hành phòng ngừa phơi nhiễm do kim tiêm truyền của học sinh, sinh viên trường CĐYTHN năm 2014 – 2015

  Ths. Nguyễn T Hoàng Thu

  9h30 - 10h
  5

  Xác định tỷ lệ nhiễm và đánh giá kiến thức về phòng lây nhiễm virus viêm gan B của Hộ sinh trung cấp trường CĐYTHN năm 2014

  CN. Nguyễn T Việt Hà

  10h - 10h30

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  KẾ  HOẠCH KIỂM TRA TIẾN ĐỘ ĐỀ TÀI NCKH NĂM 2014

  Thời gian: chiều Chiều 24/04/2015

  Địa điểm: Phòng họp tầng 2 tại trường Cao đẳng Y tế Hà Nội.

  Các CNĐT chuẩn bị một số minh chứng khoa học sau:
  - Báo cáo tiến độ (bằng Power Point từ 5 – 10 slide)
  - Tổng số phiếu thu thập số liệu đầy đủ các thông tin
  - Bảng kết quả xử lý số liệu (nếu có)
  - Các minh chứng khoa học khác…
  STT
  Tên đề tài
  CNĐT
  Thời gian
  1

  Nghiên cứu tác dụng chống viêm cấp của cao đặc long đởm trên thực nghiệm

  TS. Lê Thị Hải Yến

  14h - 14h30
  2

  Nghiên cứu tác dụng chống viêm cấp của cao lỏng BMD trên thực nghiệm

  Ths. Ma T Hồng Nga
  14h30 - 15h
  3

  Khảo sát thực trạng sử dụng thuốc điều trị tăng huyết áp trên bệnh nhân tăng huyết áp kèm suy thận mạn tại khoa khám bệnh – BV Hữu Nghị Hà Nội năm 2014

  TS. Phan T Thanh Tâm

  15h - 15h30
  4
  Đánh giá tác dụng của kem Viemda AD trong điều trị viêm da cơ địa thể cấp

  PGS.TS. Tạ Văn Bình

  15h30 -16h • Các tin khác