Trang chủ >> Nghiên cứu khoa học

Quy trình quản lý đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở và Biểu mẫu thuyết minh mới

 • UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

            TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI

   
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                 
                                            Ngày 22  tháng 05 năm 2015


  QUY TRÌNH QUẢN LÝ

  ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ


  1. CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ THAM KHẢO ĐỂ XÂY DỰNG QUY TRÌNH QUẢN LÝ ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ
  -    Quyết định số 10/2007/QĐ - BKHCN ngày 11 tháng 05 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp nhà nước.
  -    Thông tư số 12/2009/TT - BKHCN ngày 08 tháng 05 năm 2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm cấp nhà nước.
  -    Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT/BTC-BKHCN ngày 07/05/2007 của Bộ Tài chính - Bộ Khoa học Công nghệ hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án khoa học công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.

  2. QUY TRÌNH QUẢN LÝ ĐỀ TÀI NCKH CẤP CƠ SỞ
  2.1. Các bước tiến hành:

  STT
  Nội dung
  Đơn vị thực hiện
  Thời gian
  Bước 1

  Thông báo cho các cá nhân đơn vị đăng ký thực hiện đề tài NCKH cấp cơ sở

  Phòng QLKH - CNTT - TV&HTQT
  Tháng 6
  Bước 2
  Các cá nhân viết đề cương đề tài NCKH cấp cơ sở theo mẫu.
  - Chủ nhiệm đề tài

  - Phòng QLKH - CNTT - TV&HTQT

  Tháng 8
  Bước 3
  Nộp cho phòng QLKH - CNTT - TV&HTQT
  - Chủ nhiệm đề tài

  - Phòng QLKH - CNTT - TV&HTQT

  Từ 5/8- 15/8
  Bước 4
  Xét duyệt đề tài

  - Hội đồng thẩm định đề cương NCKH

  15/8 - 30/8
  Bước 5
  Phê duyệt đề tài
  - Ban Giám hiệu
  Tháng 8
  Bước 6
  Triển khai đề tài

   Giám sát thực hiện đề tài

  - Các chủ nhiệm đề tài

  - Phòng QLKH - CNTT - TV&HTQT

   
  Từ tháng 9 đến tháng 4 năm sau
  Bước 7
  Báo cáo tiến độ đề tài

  - Chủ nhiệm đề tài

  - Phòng QLKH - CNTT - TV&HTQT

  - Phòng Tài chính - Kế toán

  Tháng 2
  Bước 8
  Nghiệm thu đề tài

  - Chủ nhiệm đề tài

  - Hội đồng nghiệm thu

  - Phòng QLKH - CNTT - TV&HTQT

  Tháng 4
  Bước 9
  Lưu trữ sản phẩm và xác nhận đề tài hoàn thành

  - Chủ nhiệm đề tài

  -Phòng QLKH - CNTT - TV&HTQT

  Tháng 5
  Bước 10
  Thanh toán kinh phí NCKH cấp cơ sở

  - Chủ nhiệm đề tài

  - Phòng QLKH - CNTT - TV&HTQT

  - Phòng Tài chính - Kế toán

  Tháng 5

  2.2. Kinh phí thực hiện đề tài:
  - Nhà trường sẽ hỗ trợ kinh phí tối đa 10 triệu/01 đề tài NCKH cấp cơ sở/năm. Quyết toán theo quy định về thanh quyết toán tài chính của phòng Tài chính-Kế Toán.
  - Các đề tài có kinh phí lớn hơn 10 triệu đồng cần phải giải trình.
  2.3. Thời gian thực hiện đề tài:
  Tối đa là 10 tháng từ khi có quyết định phê duyệt.
  2.4. Trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị
  -    Chủ nhiệm đề tài: Tổ chức nhóm nghiên cứu viết đề cương nghiên cứu (theo mẫu 1) và nộp cho phòng QLKH - CNTT - TV&HTQT theo đúng thời gian quy định. Sau khi đề tài đã được phê duyệt, các chủ nhiệm đề tài phải tổ chức nhóm nghiên cứu thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu theo đúng nội dung và tiến độ đã lập trong đề cương và thực hiện giải ngân theo đúng quy định. Chủ nhiệm đề tài nộp 05 bản báo cáo toàn văn & 05 bản báo cáo tóm tắt + file chứa báo cáo tóm tắt và báo cáo toàn văn về Phòng QLKH - CNTT - TV&HTQT theo đúng thời gian quy định. Chủ nhiệm đề tài có trách nhiệm báo cáo hoặc cử thành viên nhóm nghiên cứu báo cáo trước hội đồng nghiệm thu.
  -    Bộ môn/đơn vị: tạo điều kiện cho chủ nhiệm đề tài thực hiện theo đúng tiến độ.
  -    Phòng QLKH - CNTT - TV&HTQT: Theo dõi, kiểm tra, giám sát và đôn đốc chủ nhiệm đề tài thực hiện triển khai đề tài đúng tiến độ và hướng dẫn giải ngân theo quy định của tài chính.
  -    Phòng Tài chính-Kế toán: Hướng dẫn định mức quyết toán, thanh quyết toán và thực hiện thanh quyết toán tài chính cho các đề tài đối với các đề tài do trường hỗ trợ kinh phí. Chủ nhiệm đề tài chuẩn bị các tài liệu và chứng từ sau để làm căn cứ thanh toán: (theo mẫu hướng dẫn)
   
  3. QUY TRÌNH QUẢN LÝ ĐỀ TÀI NCKH KHÁC:
  Đối với các đề tài NCKH khác (cấp Nhà nước, Bộ, địa phương...):
  1. Giấy mời tham gia đề tài (đối với đề tài không thuộc trường đăng ký)
  1. Nộp hợp đồng NCKH (photo + công chứng)
  2. Quyết định nghiệm thu (photo + công chứng)
  3. Biên bản nghiệm thu (photo + công chứng)
  4. Báo cáo tóm tắt
  5. Báo cáo toàn văn
  6. Xác nhận tham gia đề tài (nếu có)

   
  BAN GIÁM HIỆU
   
   
   

 • Các tin khác