Trang chủ >> Nghiên cứu khoa học

Quyết định và danh sách Hội đồng thẩm định đề cương NCKH cấp cơ sở năm học 2014-2015

 • UBNDTHÀNH PHỐ HÀ NỘI

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

   

  Số:               / QĐ - CĐYT- QLKH

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

                    Hà Nội,  ngày    tháng     năm 2014

   

                                                                           

  QUYẾT ĐỊNH 

                               V/v thành lập “Hội đồng thẩm định đề cương NCKH cấp cơ sở năm học 2014 -2015”

   
   
   

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI

  Căn cứ quyết định số 1769/QĐ - BGD&ĐT ngày 10 tháng 04 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập trường Cao đẳng Y tế Hà Nội;

  Căn cứ vào Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Cao đẳng Y tế Hà Nội ban hành tại Quyết định số 125/QĐ - CĐYT - TCCB ngày 21/8/2006;

  Căn cứ kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học năm học 2014 - 2015 của trường Cao đẳng Y tế Hà Nội;

  Xét đề nghị của P.Trưởng phòng QLKH - CNTT - TTTV&HTQT của trường CĐYT Hà Nội.

   

                                                                              QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định 20 đề cương nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm học 2014 - 2015 gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo.

  Điều 2. Hội đồng làm việc theo sự điều hành của ông Chủ tịch Hội đồng và giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Kinh phí hoạt động của Hội đồng được thực hiện theo quy định hiện hành.

  Điều 3. Các ông (bà) trưởng các phòng chức năng, các khoa và các ông bà có tên ở Điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.

                               HIỆU TRƯỞNG

   

  Nơi nhận:

  - BGH (để b/c),

  - Như điều 3 (để t/h),

  - Lưu VT, QLKH.

                                                                                                                 Tạ Văn Bình


  Tải bản nhận xét thẩm định đề cương tại đây


  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   DANH SÁCH HỘI ĐỒNG I

  THẨM ĐỊNH ĐỀ CƯƠNG NCKH CẤP CƠ SỞ 2014 - 2015

  Kèm theo Quyết định số            /QĐ - CĐYT- QLKH  ngày    tháng    năm 2014

  Thời gian: 8h00 thứ  6ngày 31/10/2014

  STT

  TÊN ĐỀ TÀI

  CHỦ NHIỆM

   ĐỀ TÀI

  HỘI ĐỒNG

  NGHIỆM THU

  Đơn vị công tác

  Chức trách

  trong HĐ

  Thời gian thẩm định

  1

  Kiến thức và thực hành phòng ngừa chấn thương do kim và vật sắc nhọn của sinh viên điều dưỡng trường Cao đẳng Y tế Hà Nội

  Ths.Nguyễn T Hoàng Thu

  Ths.Phạm Văn Tân

  Ths.Nguyễn Thanh Thủy

  Ths.Bùi Thị Phương

  Trường CĐYTHN

  Trường CĐYTHN

  Trường CĐYTHN

  Chủ tịch Hội đồng

  Ủy viên phản biện

  Thư ký

  8h00 – 8h45

  2

  Thực trạng học tập học phần điều dưỡng cơ sở II của học sinh điều dưỡng trung cấp khóa 46 trường Cao đẳng Y tế Hà Nội năm 2014

  Ths.Nguyễn Thanh Thủy

  Ths.Phạm Văn Tân

  Ths.Nguyễn Trọng Nghĩa

  Ths. Thành T Bích Chi

  Trường CĐYTHN

  Trường CĐYTHN

  Trường CĐYTHN

  Chủ tịch Hội đồng

  Ủy viên phản biện

  Thư ký

  8h45 – 9h30

  3

  Thực trạng quản lý thực tập cho sinh viên ngành Cao đẳng điều dưỡng tại trường Cao đẳng Y tế Hà Nội

  Ths.Bùi T Phương

  Ths.Nguyễn Xuân Bình

  Ths.Nguyễn Thanh Thủy Ths.Trần Thanh Tâm

  Trường CĐYTHN

  Trường CĐYTHN

  Trường CĐYTHN

  Chủ tịch Hội đồng

  Ủy viên phản biện

  Thư ký

  9h30 – 10h15

  4

  Khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến việc chọn nơi làm việc của sinh viên cao đẳng điều dưỡng năm cuối trường Cao đẳng Y tế Hà Nội

  Ths.Trần Thúy Liễu

  Ths. Nguyễn Xuân Bình

  TS.Nguyễn Thị Hiếu

  TS. Vũ Văn Khoa

  Trường CĐYTHN

  Trường CĐYTHN

  Trường CĐYTHN

  Chủ tịch Hội đồng

  Ủy viên phản biện

  Thư ký

  10h15 – 11h00

  5

  Khảo sát sự hiểu biết và hài lòng nghề nghiệp của điều dưỡng làm việc tại BV 354 Quân đội - Tổng cục Hậu cần

  Ths. Đoàn Công Khanh

  Ths. Tạ T Thanh Phương

  Ths. Nguyễn Thị Thơm

  Ths. Trần Thúy Liễu

  Trường CĐYTHN

  Trường CĐYTHN

  Trường CĐYTHN

  Chủ tịch Hội đồng

  Ủy viên phản biện

  Thư ký

  11h00 – 11h45


   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  DANH SÁCH HỘI ĐỒNG II

  THẨM ĐỊNH ĐỀ CƯƠNG NCKH CẤP CƠ SỞ 2014 - 2015

  Kèm theo Quyết định số            /QĐ - CĐYT- QLKH  ngày    tháng    năm 2014

  Thời gian: 14h00 thứ 6 ngày 31/10/2014

  STT

  TÊN ĐỀ TÀI

  CHỦ NHIỆM

   ĐỀ TÀI

  HỘI ĐỒNG

  NGHIỆM THU

  Đơn vị công tác

  Chức trách

  trong HĐ

  Thời gian thẩm định

  1

  Đánh giá kết quả điều trị u phì đại lành tính tuyến tiền liệt bằng phẫu thuật nội soi tại Bệnh viện Xanh Pôn năm 2011

  TS.Nguyễn Minh An

  TS.Lê Minh Sơn

  Ths.Phan Tùng Lĩnh

  TS.Vũ Văn Khoa

  BV Xanh Pôn

  BV Xanh Pôn

  Trường CĐYTHN

  Chủ tịch Hội đồng

  Ủy viên phản biện

  Thư ký

  14h00 – 14h45

  2

  Kiến thức, thái độ và thực hành của bà mẹ có con dưới 5 tuổi về việc xử trí trẻ tiêu chảy cấp ở trẻ tại trạm xá xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội, năm 2015

  Ths.Đoàn Thị Vân

  PGS. TS. Đinh Hữu Dung

  Ths.Tạ T Thanh Phương

  Ths. Đặng Hương Giang

  Trường Đại học Y Hà Nội

  Trường CĐYTHN

  Trường CĐYTHN

  Chủ tịch Hội đồng

  Ủy viên phản biện

  Thư ký

  14h45 – 15h30

  3

  Đánh giá tình trạng dinh dưỡng và kiến thức, thực hành về dinh dưỡng của nữ sinh viên cao đẳng điều dưỡng năm thứ nhất tại trường cao đẳng Y tế Hà Nội năm 2014

  TS. Nguyễn Thị Hiếu

  PGS. TS. Đinh Hữu Dung

  Ths.Tạ T Thanh Phương

  TS. Phan T Thanh Tâm

  Trường Đại học Y Hà Nội

  Trường CĐYTHN

  Trường CĐYTHN

  Chủ tịch Hội đồng

  Ủy viên phản biện

  Thư ký

  15h30 – 16h15

   

  4

  Nghiên cứu tính nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn gây nhiễm khuẩn vết mổ tại BV Việt Đức năm 2014 - 2015

  Ths.Hà T Nguyệt Minh

  PGS.TS.Đinh Hữu Dung

  TS.Vũ Văn Khoa

  TS. Phan T Thanh Tâm

  Trường Đại học Y Hà Nội

  Trường CĐYTHN

  Trường CĐYTHN

  Chủ tịch Hội đồng

  Ủy viên phản biện

  Thư ký

  16h15 – 17h00

   

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  DANH SÁCH HỘI ĐỒNG III

  THẨM ĐỊNH ĐỀ CƯƠNG NCKH CẤP CƠ SỞ 2014 - 2015

  Kèm theo Quyết định số            /QĐ - CĐYT- QLKH  ngày    tháng    năm 2014

  Thời gian: 8h00 thứ 7 ngày 1/11/2014

  STT

  TÊN ĐỀ TÀI

  CHỦ NHIỆM

   ĐỀ TÀI

  HỘI ĐỒNG

  NGHIỆM THU

  Đơn vị công tác

  Chức trách

  trong HĐ

  Thời gian thẩm định

  1

  Khảo sát tình hình nhiễm Virus viêm gan B và nhận thức về phòng lây nhiễm virus viêm gan B trong sinh viên hộ sinh cao đẳng khóa 4 trường Cao đẳng Y tế Hà Nội năm 2014

  Nguyễn T Việt Hà

  PGS.TS.Bùi Vũ Huy

  Ths.Nguyễn Ngọc Phúc

  TS. Nguyễn Thị Hiếu

  Trường Đại học Y HN

  Trường Đại học Y HN

  Trường CĐYTHN

  Chủ tịch Hội đồng

  Ủy viên phản biện

  Thư ký

  8h00 – 8h45

  2

  Khảo sát tình hình sử dụng thuốc điều trị tăng huyết áp trên bệnh nhân tăng huyết áp kèm suy thận mạn tại Khoa khám bệnh - Bệnh viện Hữu Nghị

  TS.Phan T Thanh Tâm

  TS. Vũ Thị Trâm

  Ths.Nguyễn T Kim Chi

  Ths. Trần Thanh Tâm

  Trường Đại học Dược HN

  Trường CĐYTHN

  Trường CĐYTHN

  Chủ tịch Hội đồng

  Ủy viên phản biện

  Thư ký

  8h45 – 9h30

  3

  Thực trạng bệnh răng miệng và K.A.P ở sinh viên điều dưỡng năm thứ nhất và thứ ba trường Cao đẳng Y tế Hà Nội

  BS.Hoàng Thị Đợi

  TS.Tống Minh Sơn

  Ths.Phạm Văn Tân

  Ths.Nguyễn Hồng Phúc

  Trường Đại học Y HN

  Trường CĐYTHN

  Trường CĐYTHN

  Chủ tịch Hội đồng

  Ủy viên phản biện

  Thư ký

  9h30 – 10h15

  4

  Khảo sát mối liên quan giữa sự hỗ trợ của gia đình và xã hội với sự hài lòng trong cuộc sống trên người bệnh có sử dụng các biện pháp thay thế thận

  Ths.Ngô Văn Khánh

  Ths.Phạm Văn Tân

  TS.Vũ Văn Khoa

  TS.Nguyễn T Hiếu

  Trường CĐYTHN

  Trường CĐYTHN

  Trường CĐYTHN

  Chủ tịch Hội đồng

  Ủy viên phản biện

  Thư ký

  10h15 – 11h00

  Thời gian: 14h00 thứ 3 ngày 4/11/2014.

  STT

  TÊN ĐỀ TÀI

  CHỦ NHIỆM

   ĐỀ TÀI

  HỘI ĐỒNG

  NGHIỆM THU

  Đơn vị công tác

  Chức trách

  trong HĐ

  Thời gian thẩm định

  1

  Nghiên cứu đột biến gen TP53 trên bệnh nhân u nguyên bào thần kinh đệm Glioblastoma

  CN.Trần Văn Khôi

  PGS.TS. Đặng T Ngọc Dung

  TS.Trần Huy Thịnh

  Ths.Nguyễn Hồng Phúc

  Trường Đại học Y Hà Nội

  Trường Đại học Y Hà Nội

  Trường CĐYTHN

  Chủ tịch Hội đồng

  Ủy viên phản biện

  Thư ký

  14h00 – 14h45


  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  DANH SÁCH HỘI ĐỒNG IV

  THẨM ĐỊNH ĐỀ CƯƠNG NCKH CẤP CƠ SỞ 2014 - 2015

  Kèm theo Quyết định số            /QĐ - CĐYT- QLKH  ngày    tháng    năm 2014

   

  Thời gian: 14h30 thứ 4 ngày 5/11/2014

   

  STT

  TÊN ĐỀ TÀI

  CHỦ NHIỆM

   ĐỀ TÀI

  HỘI ĐỒNG

  NGHIỆM THU

  Đơn vị công tác

  Chức trách

  trong HĐ

  Thời gian thẩm định

  1

  Nghiên cứu tác dụng chống viêm của cao lỏng BMD trên thực nghiệm theo hướng chữa bệnh trĩ

  Ths.Ma T Hồng Nga

  PGS. TS. Hoàng Minh Chung

  TS.Phạm T Vân Anh

  TS.Lê T Hải Yến

  Trường Đại học Y Hà Nội

  Trường Đại học Y Hà Nội Trường CĐYTHN

  Chủ tịch Hội đồng

  Ủy viên phản biện

  Thư ký

  14h30 - 15h15

  2

  Nghiên cứu tác dụng chống viêm cấp của cao đặc Long đờm trên thực nghiệm.

  TS. Lê Hải Yến

  PGS. TS. Hoàng Minh Chung

  TS. Phạm T Vân Anh

  Ths. Nguyễn T Kim Chi

  Trường Đại học Y Hà Nội

  Trường Đại học Y Hà Nội Trường CĐYTHN

  Chủ tịch Hội đồng

  Ủy viên phản biện

  Thư ký

  15h15 - 16h00

   

   

  Thời gian:       

  STT

  TÊN ĐỀ TÀI

  CHỦ NHIỆM

   ĐỀ TÀI

  HỘI ĐỒNG

  NGHIỆM THU

  Đơn vị công tác

  Chức trách

  trong HĐ

  Thời gian thẩm định

  2

  Khảo sát các yếu tố liên quan tới việc sinh mổ của sản phụ tại khoa A3 bệnh viện phụ sản Hà Nội năm 2014-2015

  CN.Mã T Hồng Liên

  TS.Nguyễn Mạnh Trí

  TS.Vũ Văn Khoa

  Ths.Nguyễn Thanh Phong

  BV Phụ sản HN

  Trường CĐYTHN

  Trường CĐYTHN

  Chủ tịch Hội đồng

  Ủy viên phản biện

  Thư ký

   

  3

  Kỹ thuật xạ trị điều biến liều (IMRT) bằng hệ Collimator Jaw-Only cho một số bệnh ung thư thường gặp tại Bệnh viện K Trung ương

  CN.Cao Văn Chính

  PGS.TS.Bùi Văn Loát

  Ths.Nguyễn Xuân Cử

  Ths.Nguyễn Văn Quý

   

  Trường ĐH Khoa học tự nhiên

  BV K Trung Ương

  Trường CĐYTHN

   

  Chủ tịch Hội đồng

  Ủy viên phản biện

  Thư ký

   

   


   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  DANH SÁCH HỘI ĐỒNG V

  THẨM ĐỊNH ĐỀ CƯƠNG NCKH CẤP CƠ SỞ 2014 - 2015

  Kèm theo Quyết định số            /QĐ - CĐYT- QLKH  ngày    tháng    năm 2014

  Thời gian:      

  STT

  TÊN ĐỀ TÀI

  CHỦ NHIỆM

   ĐỀ TÀI

  HỘI ĐỒNG

  NGHIỆM THU

  Đơn vị công tác

  Chức trách

  trong HĐ

  Thời gian thẩm định

  3

  Xây dựng phần mềm xếp thời khóa biểu

  Ks.Nguyễn Hiền Du

   

   

   

   

  4

  Xây dựng phân hệ quản lý học phí

  CN.Đỗ Thanh Tú

   

   

   

   

   

 • Các tin khác