Trang chủ >> Nghiên cứu khoa học

Thông báo kế hoạch NCKH năm học 2014-2015

 • UBNDTHÀNH PHỐ HÀ NỘI

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI

   

  Số:....../QĐ-CĐYT-QLKH

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                    Hà Nội, ngày     tháng     năm 2014

   

                                                                           

  THÔNG BÁO

  Kế hoạch NCKH năm học 2014 - 2015

   

  Kính gửi: Các Phòng ban và các Khoa, Bộ môn

                  Căn cứ kế hoạch hoạt động của trường Cao đẳng Y tế Hà Nội năm học 2014 - 2015;

  Căn cứ theo kế hoạch hoạt động NCKH năm học 2014 - 2015. Phòng Quản lý khoa học - Công nghệ thông tin - Thư viện & Hợp tác quốc tế đề nghị cán bộ, giảng viên nghiên cứu và triển khai hoạt động NCKH năm học 2014 - 2015 theo tiến độ như sau:

  1. Đăng ký tên đề tài NCKH năm học 2014 - 2015 cho phòng QLKH trước ngày 30/9/2014.

              2. Nộp đề cương & thuyết minh đề tài NCKH trước ngày 10/10/2014.

              3.  Thời gian (dự kiến) thẩm định đề cương NCKH năm học 2014 - 2015:  15/10/2014.

  4. Thời gian (dự kiến) nghiệm thu đề tài NCKH năm học 2014 - 2015:  30/5/2015.

  Đề nghị các cán bộ, giảng viên nghiên cứu triển khai để thực hiện thông báo này.

   

  Nơi nhận:

  - BGH để báo cáo

  - Phòng, Khoa, BM (để t/h),

  - Lưu VT, QLKH

                   PHÓ HIỆU TRƯỞNG

   

   

     

                  Phạm Văn Tân

   

   

 • Các tin khác