Trang chủ >> Nghiên cứu khoa học

Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp cơ sở

 • TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI Mẫu TMĐT- CĐY

  THUYẾT MINH ĐỀ TÀI
   NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ
  1.Tên đề tài:
   
   
  2. Mã số:
  3. Lĩnh vực nghiên cứu:
  Khoa học Y Y Y Giáo dục Dược
  cơ bản cơ sở Lâm sàng Cộng đồng
  4. Loại hình nghiên cứu
  Cơ bản ứng dụng Triển khai
  5. Thời gian thực hiện: Từ tháng........../.......... đến tháng.........../...............
  6. Cơ quan chủ trì
  Tên cơ quan: Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội Địa chỉ: 35 Đoàn Thị Điểm - Đống Đa – Hà Nội
  Điện thoại: 7320693 Fax: 04.7322556
  Website: Email:
  7. Chủ nhiệm đề tài:
  Họ và tên:................................................................................. Nam/nữ..................................................
  Chức vụ:................................ Học hàm, học vị:...........................................................................
  Địa chỉ nhà riêng:....................................................................................................................... .
  Điện thoại: Nhà riêng:.............................................................. Mobile:......................................
  E-mail:....................................................................................................................................
  8. Danh sách những người chủ chốt thực hiện đề tài:
  TT
  Họ và tên
  Học hàm, học vị
  Đơn vị
  công tác
  Nội dung
  công việc tham gia
  Chữ ký
     
           
       
           
       
           
       
           
           
           
   

  9. Kết quả nghiên cứu và sản phẩm trong, ngoài nước liên quan trực tiếp tới đề tài
  - Nêu và phân tích được những công trình nghiên cứu trong và ngoài nước mới nhất liên quan đến đề tài
  - Nội dung này thể hiện sự hiểu biết của chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu về vấn đề nghiên cứu.
  - Đồng thời cho biết nghiên cứu này có trùng lặp với nghiên cứu trước đó không?
  10. Tính cấp thiết của đề tài
  - Nêu được tầm quan trọng, tính bức xúc và cấp bách của đề tài.
  - Lý do tại sao tiến hành nghiên cứu này?
  11. Mục tiêu nghiên cứu
  (ghi rất cụ thể, phù hợp với một đề tài cấp cơ sở)
  12. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
  12.1. Đối tượng nghiên cứu
  12.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu
  + Thời gian nghiên cứu:
  + Địa điểm nghiên cứu
  12.3. Phương pháp nghiên cứu:
  12.3.1. Thiết kế nghiên cứu
  12.3.2. Cỡ mẫu và kỹ thuật chọn mẫu
  12.3.3. Biến số và chỉ số nghiên cứu
  12.3.4. Phương pháp thu thập số liệu (hoặc quy trình thực hiện)
  12.3.5. Công cụ thu thập số liệu
  12.4. Khống chế sai số
  12.5. Đạo đức trong nghiên cứu
  12.6. Phương pháp xử lý số liệu
   
  13. Tóm tắt nội dung của đề tài và tiến độ thực hiện
  Các nội dung chủ yếu
  cần được thực hiện
  Thời gian
  (Bắt đầu-Kết thúc)
  Kết quả
  phải đạt
  Cá nhân, đơn vị thực hiện
  Dự kiến
  kinh phí
  Cần trình bày toàn bộ các hoạt động liên quan đến đề tài:
  - Thiết kế đề cương
  - Thẩm định để cương
  - Thiết kế bộ câu hỏi, biểu mẫu thu thập số liệu
  - Triển khai đề tài theo mục tiêu 1, 2, 3,… (điều tra, khảo sát, thực nghiệm, thu thập số liệu,…)
  - Kiểm tra tiến độ của trường
  - Nhập và xử lý số liệu
  - Viết báo cáo toàn văn
  - Viết báo cáo tóm tắt
  - Nghiệm thu đề tài,…
  14. Dự kiến sản phẩm và địa chỉ ứng dụng
  * Loại sản phẩm:
  Bảng số liệu , quy trình, báo cáo khoa học,...
  * Tên sản phẩm:
  Ghi tên cụ thể của các sản phẩm trên
  * Địa chỉ có thể ứng dụng:
  15. Đơn vị phối hợp chính
  Tên đơn vị trong và ngoài nước
  Nội dung phối hợp
  Người đại diện
       
       
       
       
  16. Kinh phí thực hiện đề tài
  Tổng kinh phí: .................... triệu đồng
  Trong đó: - Kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ:..................triệu đồng
  - Nguồn kinh phí khác : ............... triệu đồng
  Bảng dự trù kinh phí với các mục chi
  STT
  Khoản chi
  Số tiền (VNĐ)
  1
  Xây dựng đề cương nghiên cứu
  2
  Thiết kế mẫu phiếu
  3
  Thu thập số liệu
  4
  Nhập và xử lý số liệu
   
  5
  Viết báo cáo toàn văn
   
  6
  Viết báo cáo tóm tắt
   
  7
  Bồi dưỡng đối tượng nghiên cứu
   
  8
  Xét nghiệm
   
  9
  Phô tô mẫu phiếu, báo cáo
   
  10
  Chí phí hành chính (12% tổng kinh phí)
   
  ……………
   
  Tổng kinh phí
   

  Ngày ...... tháng ...... năm 20... Ngày ...... tháng ...... năm 200...
  Hiệu trưởng P.QLKH Chủ nhiệm đề tài
   
  Chú ý:
  - Số tiền 12% chi phí hành chính (là số tiền nằm trong tổng kinh phí thực hiện đề tài chi cho các hoạt động liên quan đến đề tài: thẩm định đề cương, giám sát thực địa, kiểm tra tiến độ, nghiệm thu đề tài).
  Cách tính: 1 đề tài có tổng kinh phí thực hiện là 5 triệu đồng thì số tiền 12% = (5x12)/100 = 0,6 triệu đồng).
  - Mọi dự toán kinh phí phải phù hợp với đề tài cấp cơ sở, đúng quy định.
  - Các chủ nhiệm đề tài xây dựng thuyết minh theo đúng mẫu trên và xoá bỏ nội dung hướng dẫn in nghiêng trong từng đề mục của mẫu.

   

 • Các tin khác

 • Phiếu nhận xét bài báo (Cập nhật: 27/07/2013)