Trang chủ >> Nghiên cứu khoa học

Quyết định v/v Ban hành Quy định và Thành lập Ban biên tập nội san KHCN Y-Dược

 • UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   
   
  Số 324/QĐ-CĐYT-QLKH
  Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2010

   
  QUYẾT ĐỊNH
  V/v Ban hành Quy định và Thành lập Ban biên tập nội san KHCN  Y-Dược
   
  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI
  Căn cứ quyết định số 1769/QĐ-BGD&ĐT ngày 10 tháng 04 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập trường Cao đẳng Y tế Hà Nội;
  Căn cứ vào Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Cao đẳng Y tế Hà Nội ban  hành tại Quyết định số 125/QĐ - CĐYT – TCCB ngày 21/8/2006;
  Căn cứ kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2010 - 2011;
  Xét đề nghị của phó trưởng phòng QLKH - TTTV- QHQT trường CĐYT Hà Nội,
  QUYẾT ĐỊNH:
  Điều 1. Ban hành Quy định và Thành lập Ban biên tập nội san khoa học công nghệ Y Dược gồm những ông bà có tên trong danh sách kèm theo.
  Điều. Ban biên tập có nhiệm vụ tập hợp, biên tập và xuất bản tập san khoa học công nghệ Y dược. Ban hoạt động dưới sự điều hành của Trưởng ban. Chế độ, chức trách và nhiệm vụ của Ban được thực hiện theo Qui định nội san khoa học công nghệ Y Dược ban hành kèm theo Quyết định này.
  Điều 3, Các Ông (Bà) trưởng các phòng (ban) chức năng, khoa và các cá nhân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
   
                                                                                        HIỆU TRƯỞNG
  Nơi nhận:
  - Ban Giám hiệu,                                                                (Đã ký)
  - Như điều 3,
  - Lưu QLKH, VT.                                                                    Tạ Văn Bình
   
   DANH SÁCH BAN BIÊN TẬP NỘI SAN  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ Y DƯỢC
  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI
  (Kèm theo quyết định số 324  /QĐ-CĐYT-QLKH ngày 15 tháng 11   năm 2010)
   

  STT
  Họ và tên
  Chúc vụ 
  Chức trách
  1       
  TS. Tạ Văn Bình
  Hiệu trưởng
  Trưởng ban
  2       
  TS.Đồng Ngọc Đức
  Phó hiệu trưởng
  Phó trưởng ban
  3       
  Ths.Nguyễn Xuân Bình
  Phó hiệu trưởng
  Phó Trưởng ban
  4       
  Ths.Lê Văn Tuấn
  Phó trưởng phòng QLKH-TTTV-HTQT
  Uỷ viên   thường trực
  5       
  TS.Nguyễn Thị Hiếu
  Phó trưởng phòng QLKH-TTTV-HTQT
  Uỷ viên
  6       
  Ths.Nguyễn Thị Thụy
  Trưởng khoa Lâm sàng
  Uỷ viên
  7       
  Ths.Phạm Văn Tân
  Trưởng khoa Y học cơ sở
  Uỷ viên
  8       
  Ths.Đặng Hương Giang
  Phó trưởng bộ môn Điều dưỡng Nhi
  Uỷ viên
  9       
  Ths.Tạ Thanh Phương
  Trưởng phòng Đào tạo
  Uỷ viên
  10   
  TS. Lê Thị Hải Yến
  Giảng viên bộ môn Dược
  Uỷ viên
  11   
  Ths.Ma Thị Hồng Nga
  Trưởng bộ môn Dược
  Uỷ viên
  12   
  Ths.Bùi Thị Phương
  Trưởng bộ môn Điều dưỡng Phụ Sản
  Uỷ viên
  13   
  Ths.Nguyễn Thanh Thuỷ
  Trưởng bộ môn Điều dưỡng cơ bản
  Uỷ viên
  14   
  CN. Nguyễn T Thu Trang
  Chuyên viên phòng TCHC
  Thư ký

   

 • Các tin khác